1
PREMIUM
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

PRINCE COFFEE HOUSE SH.P.K., me aktivitet kryesor afarist Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit, shpallë:

KONKURS PUNE

Titulli i Pozitës: Drejtor Ekzekutiv  

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Zhvillon dhe zbaton strategjinë dhe planin e biznesit në përputhje me objektivat afatshkurta dhe afatgjata të Kompanisë;
 • Identifikon mundësitë e rritjes, të tilla si vendndodhjet e reja, zgjerimet e tregut dhe linjat e produkteve;
 • Organizon dhe udhëheq me procesin e punës;
 • Arritja e objektivave financiare;
 • Mbikëqyrë operacionet e përditshme për të siguruar standarde të larta shërbimi, cilësie dhe kënaqësi të klientëve;
 • Zbaton politikat dhe procedurat efektive operacionale;
 • Menaxhon performancën financiare të Kompanisë, duke përfshirë buxhetin, parashikimin dhe raportimin financiar;
 • Monitoron rrjedhat e të ardhurave, kontrollon kostot dhe optimizon përfitimin;
 • Ndërton dhe drejton një ekip të fortë menaxhimi, duke iu ofruar udhëzime dhe mbështetje të nevojshme për arritjen e objektivave;
 • Krijon dhe mban një kulturë pozitive të Kompanisë;
 • Mbikëqyrë rekrutimin, trajnimin dhe zhvillimin e punonjësve;
 • Zhvillon dhe ekzekuton strategji marketingu dhe promovuese për të tërhequr dhe mbajtur klientët;
 • Analizon ndryshimet e tregut për të përmirësuar ofertat dhe përvojën e klientëve. Mbikëqyrë menaxhimin e inventarit;
 • Mban standarde të larta të shërbimit ndaj klientit dhe adreson ankesat e klientëve në mënyrë efektive;
 • Zhvillon programe besnikërie dhe iniciativa të tjera për të përmirësuar mbajtjen e klientëve;
 • Siguron pajtueshmërinë me rregulloret e shëndetit dhe sigurisë, ligjet e punës, dhe kërkesat e tjera ligjore përkatëse;
 • Mbikëqyrë auditimet dhe proceset e kontrollit të cilësisë;
 • Të qenit i informuar për trendet dhe risitë e industris së gastronomisë;
 • Përshtatja e strategjisë së biznesit me ndryshimin e kushteve të tregut dhe preferencave të klientëve;
 • Ndërton dhe ruan imazhin pozitiv të Kompanisë;

Kualifikimet e kërkuara

 • Diplomë universitare në fushën e Menaxhimit, Administrimit të Biznesit apo Ekonomisë (kualifikimi Master i preferuar);
 • Përvojë pune në industrinë e gastronomisë minimalisht tetë (8) vite, si dhe përvojë menaxheriale minimalisht pesë (5) vite;
 • Njohja e gjuhës angleze e nivelit të avancuar;
 • Njohja me teknologjitë moderne të biznesit, dhe mjetet e marketingut dixhital;
 • Aftësi e fortë për të udhëhequr, frymëzuar dhe zhvilluar një ekip të larmishëm;
 • Aftësi të shkëlqyera vendimmarrëse dhe zgjidhje të problemeve;
 • Të ketë aftësi të mira të komunikimit verbal dhe në të shkruar, dhe demonstron kualitet të lartë dhe efektivë të komunikimit me eprorët, vartësit dhe palët e jashtme;
 • Përvojë në zhvillimin dhe ekzekutimin e strategjive të biznesit që nxisin rritjen dhe përfitimin;
 • Aftësi për të analizuar të dhënat financiare, për të menaxhuar buxhetet dhe për të zbatuar masat e kontrollit të kostos;
 • Aftësi të shkëlqyera vendimmarrëse dhe zgjidhje të problemeve;
 • Aftësi të forta në efikasitetin operacional, menaxhimin e zinxhirit të furnizimit dhe kontrollin e cilësisë;
 • Aftësi të forta negociuese dhe aftësi për të ndërtuar partneritete dhe rrjete strategjike;
 • Standarde të forta etike dhe profesionalizëm në të gjitha marrëdhëniet e biznesit.

MËNYRA E APLIKIMIT: Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura mund të dërgojnë CV-të e tyre dhe dokumentet përcjellëse më së largu deri më datë 27 qershor 2024, në adresën e e-mailit info@princecoffeeshops.com duke përcaktuar në subjekt pozicionin “Drejtor Ekzekutiv”.

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë dhe vetëm kandidatët që do të përzgjedhen në listen e ngushtë do të kontaktohen.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet