1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS)

THIRRJE PËR APLIKIM

PROGRAM PRAKTIKE PËR TË RINJTË 

NË AGJENCINË PËR INFORMIM DHE PRIVATËSI (AIP)

Qëllimi i Programit

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) është duke implementuar një Program Praktike për të Rinjtë me mundësi angazhimi në Agjencinë për Informim dhe Privatësi (AIP). Qëllimi i këtij programi të praktikës është ngritja e mëtutjeshme e kapaciteteve profesionale të studentëve apo të diplomuarve në fushën e drejtësisë, shkencave sociale apo IT-së. Në bashkëpunim të ngushtë me AIP, ky program u mundëson 3 praktikantëve që të angazhohet në këtë institucion për një periudhë pesë mujore, duke u ofruar kështu mundësi për aftësim të mëtutjeshëm dhe thellim të njohurive mbi mandatin, rolin dhe funksionimin e këtij institucioni. 

Pozita: Praktikant/e (3 pozita)

Kohëzgjatja: 5 muaj  

Data e fillimit: 1 korrik2024

Lloji i kontratës: Praktikë me kohë të pjesshme (part-time) 

Kompenzimi: 200 Euro/në muaj (Bruto) (subjekt i vijueshmërisë së rregullt të programit, sipas evidencës së listave të nënshkrimit)

Mbi programin në AIP: 

Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), është agjenci e pavarur e cila është përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe zbatimin e Ligjit Nr.06/L-.082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Ligjit NR.06/L-081 për Qasjen në Dokumente Publike në Republikën e Kosovës.

Qëllimi kryesor i AIP është mbrojtja e të drejtave dhe lirive themelore të personave fizik lidhur me përpunimin e të dhënave personale dhe garantimin e qasjes në dokumente publike, me qëllim të transparencës dhe llogaridhënies të institucioneve publike.

Agjencia për Informim dhe Privatësi fton 3 të rinj/reja student/e apo të diplomuar/a në në fushën e drejtësisë, shkencave sociale apo IT-së për një periudhë 5 mujore, duke nisur nga 1 korrik 2024. Qëllimi i praktikës është të përfshijë të rinjtë dhe të rejat në punën e AIP-së dhe t'i njoftojë ata me mandatin, fushëveprimin, detyrat dhe përgjegjësitë e Institucionit, si dhe t'u ofrojë atyre mundësinë e mentorimit nga kolegët e tyre me përvojë në fushën e mbrojtjes së të dhënave dhe privatësisë. Për më tepër, praktikantët e përzgjedhur do angazhohen në detyra të përcaktuara nga menaxhmenti i AIP, përkitazi me nevojat e institucionit. 

Lokacioni: Zyret e AIP, Prishtinë

Kërkesat dhe kualifikimet e nevojshme:

 • Duhet të jenë qytetarë të Kosovës;
 • Student/e apo i/e diplomuar në Fakultetin Juridik, Shkenca Sociale, Shkenca Kompjuterike (IT);
 • Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe (në të folur e të shkruar);
 • Aftësi të mira kompjuterike, përfshirë përdorimin e Windows (word, excel, email), etc;
 • Vlerësohet njohja e mirë e gjuhës angleze.

Si të aplikohet?

Një aplikim i kompletuar përfshin dokumentacionin e listuar më poshtë:

 • Rezymenë (CV), jo më shumë se 2 faqe;
 • Letër motivuese që tregon interesin në program dhe ndikimin që prisni nga ky program;
 • Transkripta e notave apo Diplomën e universitetit;
 • Certifikata e gjendjes penale.

Ju lutem vini re se të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen në formatin PDF në adresën e mëposhtme: applications@legalpoliticalstudies.org  jo më vonë se 7 qershor 2024 (Ora 23:59). 

Subjekti i emailit për duhet të jetë "2024 Programi i Praktikës AIP". 

Asnjë aplikacion nuk do të pranohet/konsiderohet pas mbylljes së afatit për aplikim dhe në çfardo forme tjetër (p.sh. fizikisht, përmes faksit) ose të dërguara në adresa të tjera dhe në gjuhë tjetër përveç gjuhës shqipe, serbe ose angleze. Thirrjet telefonike nuk pranohen. Vetëm kandidatët që do hyn në listën e ngushtë do të njoftohen. 

Aplikimet inkurajohen nga të gjithë kandidatët e kualifikuar, pavarësisht nga përkatësia etnike, mosha, besimi, aftësia e kufizuar, orientimi seksual dhe identiteti gjinor. 

Programi do të implementohet nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) dhe CDF në kuadër të projektit JUST REACT- Ngritja e reagimit qytetar drejt një qasjeje të përmirësuar në drejtësi në Kosovë, financuar nga Bashkimi Evropian.


Grupa za pravna i politička istraživanja (GLPS)

POZIV ZA PRIJAVE

PROGRAM PRAKSE ZA MLADE

U AGENCIJI ZA INFORMACIJE I PRIVATNOST (AIP)

Svrha Programa

Grupa za pravna i politička istraživanja (GLPS) sprovodi Program prakse za mlade sa mogućnostima angažovanja u Agenciji za informacije i privatnost (AIP). Svrha ovog programa prakse je dalje povećanje profesionalnih kapaciteta studenata ili diplomiranih u oblasti prava, društvenih nauka ili IT. U bliskoj saradnji sa AIP-om, ovaj program omogućava angažovanje 3 praktikanata u ovoj instituciji na period od pet meseci, čime se pruža mogućnost daljeg usavršavanja i produbljivanja znanja o mandatu, ulozi i funkcionisanju ove institucije. 

Položaj: praktikant (3 pozicije)

Trajanje: 5 meseci  

Datum početka: 1 jul, 2024.godine

Vrsta ugovora: Praksa na određeno vreme (part-time) 

Kompenzacija: 200 evra mesečno (bruto) (podložno redovnom praćenju programa, prema evidenciji potpisnih lista)

O programu u AIP-a: 

Agencija za informacije i privatnost (AIP) je nezavisna agencija odgovorna za nadzor i sprovođenje Zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka i zakona br. 06/L-081 o pristupu javnim dokumentima Republike Kosovo.

Osnovna svrha AIP-a je zaštita osnovnih prava i sloboda fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i garantovanja pristupa javnim dokumentima, u cilju transparentnosti i odgovornosti javnih institucija.

Agencija za informisanje i privatnost poziva 3 mlada studenta ili diplomirana studenta u oblasti prava, društvenih nauka ili IT na period od 5 meseci, počev od 01.07.2024. Svrha prakse je da se mladi/e uključe u rad AIP-a i da se upoznaju sa mandatom, domenom, dužnostima i odgovornostima Ustanove, kao i da im ponudi mogućnost da ih mentorišu kolege sa iskustvom u oblasti zaštite podataka i privatnosti. Pored toga, izabrani praktikanti će se angažovati na poslovima koje odredi rukovodstvo AIP-a, u odnosu na potrebe ustanove. 

Lokacija: AIP kancelarije, Priština

Zahtevi i potrebne kvalifikacije:

 • Mora biti građan/ka Kosova;
 • Student ili diplomiran u Pravnom fakultetu, fakultetu Društvenih Nauka, ili fakultetu Informatike i Tehnologije (IT);
 • Odlično poznavanje albanskog jezika (u govoru i pisanju);
 • Dobre računarske veštine, uključujući korišćenje Windows-a (Word, Excel, email) itd.;
 • Ceni se i dobro poznavanje engleskog jezika.

Kako se prijaviti?

Popunjena prijava uključuje dole navedenu dokumentaciju:

 • Biografija (CV), ne više od 2 stranice;
 • Propratno pismo koje pokazuje vaše interesovanje za program i uticaj koji očekujete od ovog programa;
 • Prepis ocena ili univerzitetska diploma;
 • Uverenje o kaznenoj evidenciji.

Imajte na umu da svi dokumenti moraju biti dostavljeni u PDF formatu na donju adresu: applications@legalpoliticalstudies.org  najkasnije do (7. juna 2024. godine (23:59) časova

Predmet e-pošte treba da bude "Program prakse AIP-a za 2024.godinu ". 

Nijedna prijava neće biti prihvaćena/razmotrena nakon isteka roka za prijavu i u bilo kom drugom obliku (npr. fizički, putem faksa) ili poslata na druge adrese i na jeziku koji nije albanski, srpski ili engleski. Telefonski pozivi se ne prihvataju. Samo uži kandidati će biti obavešteni. 

Prijave se podstiču od svih kvalifikovanih kandidata bez obzira na etničku pripadnost, godine, veru, invaliditet, seksualnu orijentaciju i rodni identitet. 

 

Program će sprovoditi Grupa za pravna i politička istraživanja (GLPS) i CDF u okviru projekta JUST REACT - Podizanje odgovora građana ka poboljšanom pristupu pravosuđu na Kosovu, koji finansira Evropska unije.

Kategoria Ligj & Legjislacion
Skadon 07/06/24 (13 ditë)
Orari Intern
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet