1

Zyrtar për Mbrojtje dhe Monitorim

Ruaj
Advancing Together
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Shpallje pune

TITULLI I PUNËS:        Zyrtar për Mbrojtje dhe Monitorim

POZITA:                        Një (1)

VENDI I PUNËS:          Prishtinë

RAPORTON TEK:        Menaxheri i Programit/Drejtori Ekzekutiv

KOHËZGJATJA:          31 Dhjetor 2024 me mundësi vazhdimi

DATA E FILLIMIT :      Qershor 2024

QËLLIMI

Advancing Together ju ofron mbështetje autoriteteve në nivelin lokal dhe qendror në adresimin e nevojave themelore të të kthyerve dhe personave të zhvendosur brenda vendit në Kosovë në fushën ligjore dhe materiale, si dhe në forcimin e kapaciteteve të autoriteteve për mbrojtjen e popullatës së kthyer dhe të zhvendosur.

Detyrat dhe Përgjegjësit Kryesore

 • Të monitorojë dhe identifikojë mangësitë dhe sfidat e të kthyerve/PZHBV-ve dhe të avokoj me autoritetet përkatëse për zgjidhjen e tyre;
 • Hartoj raporte analitike mbi trendet dhe zhvillimet në qëndrueshmëri dhe sfidat e riintegrimit;
 • Lehtësoj regjistrimin e të kthyerve/PZHBV-ve në zyrat komunale të punësimit dhe qendrat e trajnimit profesional për të lehtësuar qasjen e tyre në tregun e punës;
 • Ofroj ndihmë juridike për të kthyerit dhe PZHBV-të e cenueshëm, për pasur qasje në të drejta dhe shërbime, duke përfshirë shërbimet online;
 • Monitoroj dhe avokoj për ndryshimin e legjislacionit dhe politikave përkatëse në interes të të kthyerve/PZHBV
 • Kryen detyra të tjera të caktuara nga Menaxheri i Programit.

Kualifikimi i kërkuar

 • Diplomë universitare në juridik, shkenca, ekonomi;
 • Minimumi dy vjet përvojë profesionale në fushën e të drejtave të njeriut/komuniteteve;
 • Niveli i lartë i aftësive të komunikimit dhe përvojë me institucione të ndryshëm në nivel lokal/qendror;
 • Përvojë dhe aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e një ekipi me njerëz të etnive, feve dhe prejardhjeve të ndryshme kulturore;
 • Patentë shoferi të vlefshëm (B)
 • Njohuri të shkëlqyera me shkrim dhe me gojë të gjuhës shqipe, serbe dhe angleze;

Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj, Letrën e Motivimit (në anglisht), letrat rekomanduese, kopjen e skanuar të letërnjoftimit, patentë shoferit dhe diplomës universitare për të aplikuar për këtë vend pune duke dërguar drejtpërdrejt në e-mail: info@advancing-together.org . AT është e përkushtuar ndaj diversitetit dhe përfshirjes brenda fuqisë së saj punëtore dhe inkurajon aplikimin e kandidatëve të kualifikuar femra dhe meshkuj nga të gjitha përkatësitë kombëtare, fetare, etnike dhe sociale.

Afati i fundit për aplikim është data 9 qershor 2024, ora 24:00. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të konsiderohen për intervistë.

Kandidati i suksesshëm do t'i nënshtrohet çfarëdo shkeljeje në shfrytëzimin apo keqpërdorimin seksual dhe kontrolleve të sigurisë.

Oglas o slobodnom radnom mestu

NAZIV RADNOG MESTA:     Službenik za monitoring

BROJ RADNIH MESTA:         Jedan (1)

MESTO RADA:                        Priština

IZVEŠTAVA:                            Program Menadžer/Izvršni Direktor

TRAJANJE:                             31. decembar 2024.g. sa mogućnošću produženja

DATUM POČETKA:               Jun 2024.g.

SVRHA

Advancing Together pruža podršku lokalnim i centralnim vlastima u rešavanju osnovnih potreba kosovskih povratnika i interno raseljenih lica u oblastima fizičke, pravne i materijalne bezbednosti, kao i jačanju kapaciteta vlasti za zaštitu povratničkog i raseljenog stanovništva.

Glavne dužnosti i odgovornosti

 • Pratiti i identifikovati nedostatke i izazove povratnika/interno raseljenih lica i preduzeti intervencije zagovaranja kod relevantnih organa radi njihovih rešavanja;
 • Obezbediti analitičke izveštaje o trendovima i razvoju izazova održivosti i reintegracije;
 • Omogućiti upis povratnika/IRL pri opštinskim biroima za zapošljavanje i centrima za stručnu obuku koji bi im olakšali pristup tržištu rada;
 • Pružanje pravne pomoći ugroženim povratnicima i IRL u pristupu pravima i uslugama, uključujući onlajn usluge;
 • Pratiti i zagovarati izmene relevantnog zakonodavstva i politike u interesu povratnika/IRL;
 • Obavlja druge dužnosti koje mu dodeli menadžer programa.

Potrebne kvalifikacije

 • Univerzitetska diploma prava, nauka/ekonomija;
 • Minimalno dve godine profesionalnog iskustva u oblasti ljudskih/zajedničkih prava;
 • Visok nivo komunikacijskih veština i iskustva sa različitim institucija na lokalnom/centralnom nivou;
 • Iskustvo i dokazana sposobnost za samostalan rad kao i deo tima sa različitim ljudima etničke pripadnosti, religije i kulturnog porekla.
 • Važeća vozačka dozvola (B)
 • Odlično pismeno i usmeno poznavanje albanskog, srpskog i engleskog jezika;

Molimo Vas da Vaš CV, Motivaciono pismo (na engleskom), pisma preporuke i skeniranu kopiju lične karte, vozačke dozvole i fakultetske diplome pošaljite direktno na e-mail: info@advancing-together.org AT je posvećen raznolikosti i inkluziji u okviru svoje radne snage i podstiče apliiranje kvalifikovanih kandidata žena i muškaraca iz svih nacionalnih, verskih, etničkih i društvenih pozadina.

Rok za prijavu je 9. jun 2024. godine do 24:00 časova. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće uzeti u obzir za intervju.

 

Uspešan kandidat će biti podvrgnut svakoj proveri u pogledu lične istorije seksualne eksploatacije, nedoličnog ponašanja i sigurnosnim proverama.

Vacancy Announcement

JOB TITLE:                    Protection Monitoring Officer

POSTt:                           One (1)

DUTY STATION:           Prishtinë/Priština

REPORTS TO:               Program Manager/Executive Director

ASSIGMENT:                31 December 2024 with possibility of extension

STARTING DATE:         June 2024

PURPOSE

Advancing Together is providing support to the local and central level authorities in addressing the basic needs of Kosovo returnees and IDP’s in the areas of physical, legal and material safety, as well as, strengthening authorities’ capacities for the protection of returnee and displaced populations.

Main Duties and Responsibilities

 • Monitor and identify gaps and challenges o f returnees/IDPs and undertake advocacy interventions with relevant authorities for resolution;
 • Provide analytical reports on trends and developments on sustainability and reintegration challenges;
 • Facilitate the enrolment of the returnees/IDP’s with municipal employment offices and vocational training centers that would facilitate their access to the labor market;
 • Provide legal aid to vulnerable returnees and IDPs in accessing rights and services, including online services;
 • Monitor and advocate on amendment of relevant legislation and policies for the interest of returnees/IDP’s;
 • Performs other duties as assigned by Program Manager.

Required Qualifications

 • University Degree in Law, science/economic;
 • Minimum two years of professional experience in the field of human/community rights;
 • High level of communication skills and experience with various stakeholders at local/central level;
 • Experience and proven ability to work independently as well as part of a team with people of different ethnicities, religions and cultural backgrounds.
 • Valid driving license (B)
 • Excellent written and oral knowledge of Albanian, Serbian and English;

Please send your CV, Motivation Letter (in English) and Recommendation letters and scanned copy of personal ID, driving license and university diploma by applying to this job directly sending on e-mail: info@advancing-together.org AT is committed to diversity and inclusion within its workforce, and encourages the nomination of qualified female and male candidates from all national, religious, ethnic and social backgrounds.

Deadline for applications is 9 of June 2024, 24:00 hours. Only short-listed candidates will be considered for an interview.

Successful candidate will be subject of any sexual exploitation and abuse misconduct and security checks.

Kategoria Ligj & Legjislacion
Skadon 09/06/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet