1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi Punësimi

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Analist për Raportimin e të DhënaveZyren Qendrore.

Përgjegjësitë:

 • Gjenerimi dhe paraqitja e raporteve ditore / javore /mujore dhe vjetore për Kryesuesin/ Menagjerin e Divizionit të Retail si dhe departamenteve të tjera të interesuara.
 • Monitorimi dhe raportimi i trendit të shitjeve dhe ndër-shitjeve të produkteve / shërbimeve ekzistuese dhe të sapo-krijuara dhe raportimi i tyre siç duhet.
 • Zbaton metoda të ndryshme sasiore për të analizuar dhe interpretuar informacione nga burime të shumta të të dhënave
 • Kryen analiza të përdorimeve të produktit sipas grupeve të ndryshme të konsumatorëve, sjelljeve të konsumatorëve dhe preferencave në lidhje me produktet dhe shërbimet bankare.
 • Analizimi i të dhënave dhe nxjerrja e sugjerimeve për palët e interesuara.
 • Përshtatjen e mjeteve dhe tabelave që mundësojnë trajtimin e nevojave specifike të raportimit të biznesit.
 • Përgjegjës për sugjerimin e ideve të reja në lidhje me produktet / shërbimet e bazuara në analizën e të dhënave tek palët / departamentet përkatëse.
 • Kryerja e detyrave të tjera relevante të kërkuara nga Kryesuesi/ Menagjeri i Divizionit të Retail

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diploma e universitetit në ndonjë fushë relevante.
 • Preferohet përvojë e mëhershme bankare në fushën e raportimit
 • Preferohet eksperiencë tjetër biznesi, me përvojë analitike
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
 • Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
 • Njohuri të mira të MS Office, me fokus në aftësi të avancuara në Excel
 • Efikas në punë ekipore.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 22.05.2024. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Employment Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of: Data Reporting Analyst for Head Office.

Responsibilities:

 • Generating and presenting daily/weekly/monthly and annual reports to the Head/Manager of Retail Banking Division and other interested Departments.
 • Monitoring and reporting the trend of sales and cross-sales of existing and newly established products/services and report them accordingly.
 • Apply various quantitative methods to analyze and interpret information from multiple data sources
 • Perform analysis of product usages according to different customer groups, customer behaviors and preferences about banking products and services.
 • Analyzing the data and draw upon them suggestions for the interested parties.
 • Customizing tools and spreadsheets that enable the handling of specific reporting needs of business.
 • Responsible for suggesting new ideas regarding products/services based on data analysis to the relative parties/departments.
 • Performing any other relevant tasks required by Head/Manager of Retail Banking Division.

Qualifications required:

 • University degree in relevant fields.
 • Preferably banking experience in reporting
 • Preferably other business experiences, with analytical background.
 • Understanding business environment and its specific trends and developments
 • Understanding of banking products and services
 • Preferably knowledge about banking core system
 • Good knowledge in MS Office, specially advance Excel.
 • Efficient in team work.

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Deadline for applying is 22.05.2024. Only short listed candidates will be contacted.

Kategoria Banka
Skadon 22/05/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet