1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në zbatim të nenit 8 të Ligjit LIGJI Nr. 03/L-212 të Punës, Kapitulli II përkatësisht neni 5 i Udhëzimit Administrativ MFPT-Nr. 01/2024, si dhe Rregulloren për Sistematizimin dhe Përshkrimin e Vendeve të Punës në Ndërmarrjen Hidroekonomike “Ibër-Lepenc’’SH.A. Nr. 08-2913, si dhe në bazë të funksioneve dhe kompetencave që parashihen me nenin 17 paragrafi 1, 2 dhe 3 i Statutit të Ndërmarrjes Hidroekonomike “Ibër-Lepenc” SH.A., Planin e Biznesit për vitin kalendarik, Ndërmarrja Hidroekonomike, Ibër-Lepenc’’SH.A. –Prishtinë, me datë 10.05.2024 publikon këtë:                                                                            

 K O N K U R S

Për pranim në marrëdhënie pune të punëtorëve për punë specifike

 Punëtor për mirëmbajtjen e rrjetit të ujitjes  për:

 1. Njësia punuese në Komoran (5 punëtorë)
 2. Njësia punuese në Shkabaj (5 punëtorë)
 3. Njësia punuese në Vushtrri (5 punëtorë)
 4. Departamenti,,Uji dhe Gjenerimi” (5 punëtorë)

Marrëdhënia e punës: Kohëzgjatja e marrëdhënies së punës deri në mbarim të sezonës së ujitjes ( jo më gjatë se 120 ditë)

Kushtet: 

 • Përgaditja e ulët shkollore.

Aplikacionit t’i bashkangjitet:

 • Dëshmia e shkollimit të kryer;
 • Certifikata e lindjes;
 • Certifikata që nuk është nën hetime;
 • Letërnjoftimi - fotokopje.

Aplikacionet mund të merren  në web-faqen zyrtare të Ndërmarrjes www.iber-lepenc.org

Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopje të dëshmive të kërkuara sipas konkursit dorëzohen përmes email: info@iber-lepenc.org

                      Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 23.05.2024 në ora 16:00.

 Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen me kandidatin e zgjedhur do të nënshkruhet Kontrata e punës pas sjelljes së certifikatës mjekësore.


Na osnovu člana 8 Zakona ZAKON br. 03/L-212 o radu, Poglavlje II, odnosno član 5 Administrativnog Uputstva MFPT-br. 01/2024, kao i Pravilnik o sistematizaciji i opisu radnih mesta u Hidroekonomskom preduzeću „Ibar-Lepenac“ D.D. Br. 08-2913, kao i na osnovu funkcija i ovlašćenja predviđenih članom 17. stav 1., 2. i 3. Statuta Hidroekonomskog preduzeća „Iber-Lepenc“ S.A., Planom poslovanja za kalendarsku godinu, Hidro-ekonomsko Preduzeće, Ibar-Lepenac'' D.D. -Priština, dana 10.05.2024, objavljuje ovaj:  

K O N K U R S


Za prijem u radni odnos radnika za određene poslove

Radnik na održavanju mreže za navodnjavanje za:

 1.  Radna jedinica u Komoranu (5 radnika)
 2.  Radna jedinica u Obilić (5 radnika
 3. Radna jedinica u Vučitrnu (5 radnika)
 4. Poslovna jedinica "Voda i proizvodnja" (5 radnika)

Radni odnos: Trajanje radnog odnosa do kraja sezone navodnjavanja (ne duže od 120 dana)

Uslovi:

 • Niska školska sprema.

Priložite uz aplikaciju:

 • Dokaz o završenom školovanju;
 • Izvod iz matične knjige rodjenih;
 • Potvrda da nije pod istragom;
 • Lićna karta - fotokopija.

Prijave se mogu dobiti na zvaničnom sajtu Preduzeća  www.iber-lepenc.org

Popunjene prijave zajedno sa kopijama sertifikata potrebnih po konkursu podnose se putem mejla: info@iber-lepenc.org

Rok za podnošenje prijava je 23.05.2024 do 16:00 časova.

Prijave podnete posle unapred određenog roka se ne prihvataju, dok se nepotpune prijave odbijaju i izabrani kandidat će po donošenju lekarskog uverenja potpisati Ugovor o radu.

Kategoria Punë të Përgjithshme
Skadon 23/05/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet