1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

KONKURS

Në bazë të skemës organizative në fuqi dhe nevojës për plotësimin e vendit/eve të lirë/a të punës në Departamenti i sistemit të operimit më datë 08-05-2024 shpall konkurs pune:

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

 • Planifikon, organizon, koordinon punët e rrjetit në Distrikt dhe përgjegjës për funksionimin e rrjetit shpërndarës ;
 • Koordinon dhe mbështet ekipet e rrjetit dhe mirëmbajtjes ne Sistemin e Shpërndarjes në nivelin e TM dhe TU;
 • Harton plane ditore dhe mujore bazuar në qëllime specifike dhe prioritete për punime të planifikuara;
 • Analizon raportet dhe materialin e implementuar nga ekipet, rishikon informacionet për të vlerësuar problemet për minimizimin e -prishjeve dhe kohëzgjatjes së tyre;
 • Përditësimin e të dhënave të rrjetit, stabilimenteve, dokumentacionit, etj;
 • Përgatit skema ose përcjellë projekte për të përcaktuar vendin e prishjes ose defektit në rrjetin shpërndarës ose stabilimente;
 • Përdorë informacionet e duhura dhe gjykimin individual për të përcaktuar nëse riparimet, punimet, shqyrtimet, testimet apo proceset janë në përputhje me ligjet, rregulloret ose standardet;
 • Ofron ndihmë gjatë emergjencave, siç janë: tërmetet, përmbytjet, stuhitë, aktet terroriste, etj;
 • Komunikon me persona jashtë, përfaqëson kompaninë te konsumatorët dhe kompanitë tjera;
 • Bashkëpunon me qendrën dispeçeri ke për punët e realizuara dhe detyrat për rastet që ndërlidhen me çdo nivel të rrjetit të shpërndarjes;
 • Kryen operimet e nevojshme në përputhje me procedurat standarde të operimit me pajisje të tensionit të lartë si: ndërprerës të fuqisë, ndarës si dhe vëzhgon funksionimin dhe gjendjen e stabilimenteve në NS, si: TR-et, ndërprërësit, ndarësit, zbarrat;
 • Përdor sistemin SCADA dhe Kosovanet dhe koordinon ekipet ne lidhje me mbarëvajtjen  e sistemit elektroenergjetik në rrjetin e shpërndarjes së TM dhe TU.
 • Kryen edhe detyra tjera që i delegohen nga Udhëheqësi.

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Diplomë universitare në Inxhinieri Elektrike;
 • Minimum 1 vit përvojë pune, me ekspertizë në fushën e Energjetikës apo lëmi të ngjashme;
 • E domosdoshme kategoria B e vozitjes;
 • Të komunikoj rrjedhshëm gjuhën Shqipe, ndërsa gjuha Angleze është përparësi;
 • Aftësi të forta të udhëheqjes dhe koordinimit të ekipit;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të vetorganizimit, të jetë në gjendje që të krijojë përparësi në mënyrë efektive duke punuar në një ambient nën presion;
 • Të jetë në gjendje të zhvillojë strategji të cilat ndikojnë pozitivisht në operimet ditore të punës;
 • Njohuri në nivel të avancuar të paketës së MS Office.

Dokumentet e kërkuara

Dokumentet e mëposhtme duhet të dorëzohen në një file të vetëm PDF:

 • CV
 • Diplomën e kualifikimit
 • Dëshmi nga përvojë e punës/Trusti
 • Certifikata/Vërtetimi që nuk jeni nën hetime nga Gjykata
 • Certifikata të trajnimeve të ndjekura

Kategoria Inxhinieri
Skadon 22/05/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet