1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të skemës organizative në fuqi dhe nevojës për plotësimin e vendit/eve të lirë/a të punës në Departamenti i sistemit të operimit më datë 08-05-2024 shpall konkurs pune:

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

 • Monton, instalon, teston dhe riparon rrjetin elektrik të TM dhe TU, linjat 35kV, 10(20), 6 kV dhe 0.4 kV, NS 35/10 kV dhe NS 10(20)/0.4 kV), pajisjet, aparaturat, materialet;
 • Përcakton prishjet në rrjetin elektrik të distribucionit, stabilimente dhe komponentë, duke përdorur pajisjet për testim dhe mjete dore, për të gjetur shkakun e prishjes dhe për të bërë evitimin e prishjes;
 • Inspekton rrjetin elektrik, stabilimentet, pajisjet dhe elementet e tjera të sistemit për identifikim të rreziqeve, defekteve, dhe nevojën për rregullim apo riparim, në pajtueshmëri me kodin e rrjetit;
 • Operon me pajisje të tensionit të mesëm, si: ndërprerës të fuqisë, ndarës, transformator, etj;
 • Teston elementet e sistemit, përmes pajisjeve testuese të përshtatshme për siguri sipas udhëzimeve;
 • Instalon, teston dhe riparon kabllot energjike të TM dhe TU;
 • Përdorë pajisjen e dorës (HHU), teknologjinë dhe/ose pajisjet tjera të ngjashme siç është i trajnuar;
 • Kontrollon mungesën e energjisë nga detektorë të dizajnuar për çdo nivel të tensionit, tokëzimit dhe sigurimit të vendit të punës, përdorimin e etiketave të nevojshme;
 • Shfrytëzon çdoherë pajisjet për mbrojtje në punë;
 • Kryen edhe detyra tjera që i delegohen nga udhëheqësi.

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Shkollë e mesme Teknike, drejtimet: Elektroenergjetikë, Instalues Elektrik, Makina Elektrike ose Çertifikatë valide në Instalime Elektrike apo Elektroenergjetikë
 • Minimum 1 vit eksperiencë pune në fushën e Energjetikës apo lëmi të ngjashme;
 • Përdorim elementar i pajisjeve teknologjike (IPAD, Telefon i mençur, Kompjuter);
 • Aftësi të forta të zgjidhjes së problemeve dhe person i vëmendshëm në detaje;
 • Bashkëpunues dhe mbështetës në punët e përditshme të departamentit.

Dokumentet e kërkuara

Dokumentet e mëposhtme duhet të dorëzohen në një file të vetëm PDF:

 • CV
 • Diplomën e kualifikimit
 • Dëshmi nga përvojë e punës/Trusti
 • Certifikata/Vërtetimi që nuk jeni nën hetime nga Gjykata
 • Certifikata të trajnimeve të ndjekura

Shënime të Rëndësishme

KEDS ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët pa dallim. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit nuk pranohen dhe aplikimet e pakompletuara do të refuzohen. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret dhe janë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kategoria Inxhinieri
Skadon 22/05/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet