1
PREMIUM PLUS

Inxhinier/e i/e Ndërtimtarisë, Menaxher i Njesisë Operative, Inkasant

Ruaj
KRU "Drini i Bardhë" SH.A
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të Ligjit të punës, statutit të Kompanisë dhe rregullores për sistematizimin e vendeve të  punës,UD i  Kryeshefi Ekzekutiv i KRU “Drini i Bardhë” Sh. A, me datën­­­­­­­­­­ 07.05.2024 vendosi të Ri shpallë këtë:

K O N K U R S

Për plotësimin e pozitave

1x Inxhinjer I Ndertimtarisë

1x Menagjer I Njesisë OP Deçan

1x Menaxher I Njesisë OP.Gurrakoc

8x Inkasant në Pejë 3.- Deçan 2.- Junik 1.- Grrakoc 2.sezonal.

Për plotësimin e pozitës:

 1. Inxhenier/e i. e Ndertimtarisë.

I përgjigjet: Kryeshefit Ekzekutiv.

Vendi i Punës: Pejë. Një pozite (1).

Paga: Bruto në muaj 450 €

Kohëzgjatja e emërimit: me kohe të  caktuar 1 vite me mundesi vazhdimi me punë provuese 6 muaj.

Detyrat e punës:

Përveç detyrave të parapara më ligj, Statutin e Kompanisë, dhe Rregulloren e mirësjelljes,

Detyrat e punës janë;

 • Përpilimin e Projekteve,
 • Përgatitjen e ofertave për procedura të  prokurimit,
 • Ben përgatitjen e objekteve të ujitjes ne fillim te sezones dhe ne mbarim përgatitja për dimër, Si dhe punët profesionale  për  çështje teknike,
 • Përpilon Raportin e  gjendjes në objekte , zgjedhjet e nevojshme dhe mbikëqyrja e kryerjes së punëve në objektet e Kompanisë,
 • Të kryej edhe punë  tjera sipas direktivave të KE,
 • Për punën e tij/saj i përgjigjet  KE.

Kushtet për lidhjen e marrdhënjes së punës:

 • Fakulteti i Ndërtimtarisë,
 • Përvoja e punës prej 3 vjet në profesion,
 • Njohja e punës më kompjuter programet,,Word,,Excel,etj,
 • Ai /Ajo duhet të jenë në gjendje të punojë nën presion, të ketë moral të fortë për punë dhe integritet të nivelit të lartë,
 • Vendimin për themelimin e marrdhënjes së punës e merr Kryeshefi Ekzekutiv i Kompanisë.

Aplikacionit duhet bashkangjitur edhe këto dokumente:

 • CV-ja (Biografia),
 • Kopja e letërnjoftimit, dëshminë e përvojës se punës të deshmuar me trust
 • Diplomën shkollore  fillor apo te mesme për kualifikimin e kërkuar - kopje,
 • Dëshminë se nuk jeni nën hetime, jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj.

Pozita:  Menaxher i njësisë operative Vendi Istog (1 pozitë) dhe Deçan (1 pozitë).

Paga: Bruto në muaj 380 €

Kohëzgjatja e emërimit: me kohe të  caktuar 1 vite me mundesi vazhdimi  me punë provuese 6 muaj.

Detyrat e punës janë:

 • Menaxhon më njësinë operative, harton propozim planin vjetor të punës dhe kujdeset për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e aseteve, përcjell realizimin e planit vjetor, është përgjegjës për disiplinën në punë dhe azhurnimin brenda njësisë.

Kushtet për themelimin e marrëdhënies së punës:

 • Diploma universitare drejtimi ekonomik,  bujqësisë  ose juridik,
 • Përvoja e punës prej 3 viteve në vende të ngjashme të punës.

Aplikacionit duhet bashkangjitur edhe këto dokumente:

 • CV-ja (Biografia),
 • Kopja e letërnjoftimit, dëshminë e përvojës se punës e deshmuar me trust.
 • Dëshminë se nuk jeni nën hetime, jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj.
 • Diploma universitare drejtimi ekonomik,  bujqësisë  ose juridik

Pozita: Inkasant vendi: Pejë 3 Puntor. Deçan 2 Punëtor. Junik 1 Puntor me kontrate 1 vjeqare. Në Istog 2 Puntor Sezonal.

Paga: Për muajt Mars – Gusht 250 € ndersa per muajt tjerë 190 € në muaj bruto.

Detyrat e punës janë:

 • Duhet të jete ne gatishmëri 24 orë, ndaj kërkesave të hurdhave dhe seperacioneve për shërbimet të cilat i ofron kompania ndaj tyre.

Kushtet për themelimin e marrëdhënies së punës.

 • Kualifikimi shkollor - fillor - mesëm
 • Përvoja e punës , ne lami të ngjashme.

Procedura e aplikimit:

Dokumentet dorëzohen ne zyrën nr. 1 të  KRU  “Drini i Bardhë’’ rruga “Mbretëresha Teutë” Nr. 85 Pejë.

Aplikacionit duhet bashkangjitur edhe këto dokumente:

 • Kopja e letërnjoftimit, dëshminë e përvojës se punës,
 • Diplomën shkollore  fillor apo te mesme për kualifikimin e kërkuar - kopje,
 • Dëshminë se nuk jeni nën hetime, jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj.

Procedura për aplikim:

Aplikacionet e kompletuara sipas këtij konkursi dërgohen në Zyren e Asistentes Administrative  NP. K.R.U”Drini i Bradhë”SH.A në adresën Rr.” Mbretëresha Teutë”Nr.85  Pejë,konkursi është i hapur nga data 08.05.24 deri më date 22.05.2024 ,  aplikacionet mund të dorzohen nga ora 8,00 deri në ora ora16,00.

Paraqitja e kërkesave:

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara do të refuzohen.

Në rast të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e     ngushtë do të kontaktohen. Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur dhe të ftuar në intervistë duhet t’i sjellin në shikim dokumentet origjinale..


Na osnovu Zakona o radu, Statuta Kompanije i Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta, Izvršni Direktor KRU „Drini i Bardhe“ Š. A, 07.05.2024. odlučio je da ovo objavi:

K O N K U R S

Za popunjavanje pozicija

1k građevinski inženjer

1k upravnik jedinice OP Dečani

1k menadžer OP jedinice Gurrakoc

8k Inkasant u Peći 3.- Dečani 2.- Junik 1.- Grrakoc 2.sezonski.

Da popunite poziciju:

 1. Inženjer i. of Construction.

Odgovori: Glavni izvršni direktor.

Mesto rada: Peć. Položaj (1).

Plata: Bruto mesečno 450

Trajanje imenovanja: 1 godina na određeno vreme sa mogućnošću produženja uz probni rad od 6 meseci.

Radne obaveze:

Pored obaveza predviđenih zakonom, Statutom Kompanije i Kodeksom ponašanja,

Radne obaveze su;

 • Kompilacija projekata,
 • Priprema ponuda za procedure nabavki,
 • Vrši pripremu objekata za navodnjavanje na početku sezone i završavamo pripreme za zimu, kao i stručne poslove za tehnička pitanja,
 • Sastavlja izveštaj o stanju u objektima, potrebnim izborima i nadzoru nad izvođenjem radova u objektima Preduzeća,
 • Za obavljanje drugih poslova u skladu sa direktivama EK,
 • EK je odgovoran za svoj rad.
 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
 • Građevinski fakultet,
 • Radno iskustvo od 3 godine u struci,
 • Poznavanje računarskih programa, Vord, Ekcel i dr.
 • On/ona mora biti u stanju da radi pod pritiskom, ima jaku radnu etiku i visok nivo integriteta,
 • Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi izvršni direkto

Kompanija.Uz prijavu je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • CV (biografija),
 • Kopija lične karte, dokaz o radnom iskustvu overen od poverenja
 • diploma osnovne ili srednje škole za traženu stručnu spremu – kopija,
 • Dokaz da niste pod istragom, ne stariji od šest (6) meseci.

Funkcija: Rukovodilac operativne jedinice Vendi Istok (1 pozicija) i Dečane (1 pozicija).

Plata: Bruto mesečno 380€

Trajanje imenovanja: 1 godina na određeno vreme sa mogućnošću produženja uz 6 meseci probnog rada.

Radne obaveze su:

-Rukovodi operativnom jedinicom, izrađuje predlog godišnjeg plana rada i stara se o korišćenju i održavanju imovine, nadgleda sprovođenje godišnjeg plana, odgovoran je za radnu disciplinu i ažuriranje u okviru jedinice.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 • fakultetsku diplomu ekonomije, poljoprivrede ili prava,
 • Radno iskustvo od 3 godine na sličnim radnim mestima.

Uz prijavu je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • CV (biografija),
 • Kopija lične karte, dokaz o radnom iskustvu overen od poverenja.
 • Dokaz da niste pod istragom, ne stariji od šest (6) meseci.                                                     
 • Univerzitetska diploma ekonomije, poljoprivrede ili prava

Položaj: Sakupljač zemlje: Peć 3 Puntor. Dečan 2 Radnik. Junik 1 Puntor sa 1-godišnjim ugovorom. U Istoku 2 sezonski radnik.

Plata: Za mesece mart - avgust 250 € dok za ostale mesece 190 € mesečno bruto.

Radne obaveze su:

 • Moraju biti dežurni 24 sata dnevno, za zahteve hitne pomoći i odvajanja za usluge koje im kompanija nudi.
 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa.
 • Školska sprema - osnovna - srednja
 • Radno iskustvo, imamo slično.

Aplikacija postupak:

Dokumenti se predaju u kancelariju br. 1 KRU "Drini i Bardhe" Ulica "Breteresha Teute" br. 85 Peć.

Uz prijavu je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Kopija lične karte, dokaz o radnom iskustvu,
 • diploma osnovne ili srednje škole za traženu stručnu spremu – kopija,
 • Dokaz da niste pod istragom, ne stariji od šest (6) meseci.

Aplikacija postupak:

Popunjene prijave po ovom konkursu šalju se u Kancelariju administrativnog pomoćnika NP. K.R.U"Drini i Bradhe"SH.A na adresi Rr." „Mroneresha Teute“ br. 85 Peć, konkurs je otvoren od 08.05.2024 do 22.05.2024, prijave se mogu predati od 8:00 do 16:00 časova.

Predstavljanje zahteva:

Prijave poslate posle poslednjeg datuma neće biti prihvaćene. Nepotpune prijave će biti odbijene.

 U slučaju većeg broja prijavljenih, biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Kandidati koji budu izabrani i pozvani na intervju moraju poneti originalna dokumenta.

Kategoria Menaxhment
Skadon 22/05/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Pejë, Deçan, Junik
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet