1
PREMIUM PLUS

Kryeshef/e Ekzekutiv/e i/e Kompanisë

Ruaj
KRU "Drini i Bardhë" SH.A
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të nenit, 21 , dhe  nenin 17 të Ligjit për Ndërmarrje Publike Nr.03/L-087, Plotësim Ndryshimi i Ligjit mbi NP Nr.04/L-111, Ligji i punës Nr.03/L-212 nenit 8, si dhe  Kodin e  Etikes dhe Qeverisjes Korporative.

Bordi i Drejtorve  i K.R.U “Drini i Bardhë” SH.A në mbledhjen e mbajtur me 30.04.2024, vendosi të RI Shpallë ketë:

KONKURS  PUBLIK

Për plotësimin e pozitës

1 Kryeshef-e Ekzekutiv-e i-e Kompanisë.

KRYESHEFI  E KZEKUTIV (1)

Detyrat:

Përveç  detyrave të parapara me Ligj, Statut dhe Kod të Etikës kryen edhe këto detyra;

Menaxhon kompaninë konform Ligjit dhe politikave të Kompanisë,

Zbaton objektivat dhe qëllimet strategjike të Kompanisë më qellim të arritjes së misionit dhe vizionit të Kompanisë,

Është vartës i Bordit të Drejtorëve,i informon drejtorët e bordit, japë  propozime lidhur me zbatimin e  politikave dhe vendimeve qe i merr Bordi,

Është përgjegjës për shërbimet që ofron Kompania, duke mbikëqyrë kualitetin e shërbimeve të ofruara,

Rekomandon buxhetin vjetor për aprovim të Bordi i Drejtove,më kompetencë menaxhon resurset financiare të Kompanisë brenda Ligjeve dhe rregullave të aplikuara,

Në mënyrë efektive menaxhon me resurse njerëzore të Kompanisë brenda politikave zyrtare të Kompanisë dhe procedurave konfrom Ligjeve në fuqi,

Menaxhon politikat dhe zbaton vendimet e Bordit të Drejtorëve në pajtim më ligjet në fuqi.

Kushtet e themelimit të marredhenjës së punës

Diplomë fakulteti,-shkenca Ekonomike, Bujqësore dhe Juridike.

Përvoja e punës 5 vjeçare në menaxhim të dëshmuar më trust.

Njohja e punës më kompjuter, programet,,Word, Excel,, etj.

Njohja e gjuhës angleze është përparësi.

Ai /Ajo duhet të jenë në gjendje të punoj  nën presion, të ketë moral të fortë për punë dhe integritet të lartë.

Paga mujore 650 €  bruto

Për punën e tij/saj  i përgjigjet Bordit të Drejtorëve.

Vendimin për emërim e merr Bordi i Drejtorëve i Kompanisë

Dokumentet që duhet paraqitur për aplikim:

 • CV-ne (Biografinë e detajuar );
 • Kopjen e letërnjoftimit ose pasaportës;
 • Letër motivimin (maksimumi 500 fjalë);
 • Deklaratën nën betim;
 • Diplomën e fakultetit Ekonomik –  Bujqësor dhe Juridik - 
 • Certifikatë që nuk është nënë hetime dhe
 • Dëshminë e përvojës së punës të deshmuar me trust.

Procedura për aplikim:

Aplikacioni dorëzohet në selinë e Kompanisë “Drini i Bardhë” në Pejë Rruga Mbretëresha Teutë Nr.85 NP

K.R.U ”Drini i Bardhë” SH.A në adresën Rr.” Mbretëresha Teutë”Nr.85 Pejë, konkursi është i hapur nga data 03/05/2024, dhe është i hapur 30 ditë, aplikacionet mund të dorëzohen nga ora 8,00 deri në ora16,00.

Paraqitja e kërkesave:

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara do të refuzohen.

Në rast të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur dhe të ftuar në intervistë duhet t’i sjellin në shikim dokumentet origjinale.


Na osnovu člana 21 i člana 17 Zakona o javnim preduzećima br. 03/L-087, izmene i dopune Zakona o privatnom preduzeću br. 04/L-111, zakona o radu br. 03/L-212 člana 8, kao i kao Kodeks etike i korporativnog upravljanja.Upravni odbor K.R.U "Drini i Bardhe" S.A. na sednici održanoj 30.04.2024. godine, odlučio je da saopšti sledeće:

JAVNI KONKURS

Da popuni poziciju

1 Glavni izvršni direktor Kompanije.

GLAVNI IZVRŠNI SLUŽBENIK (1)

Zadaci:

Pored poslova predviđenih Zakonom, Statutom i Etičkim kodeksom, obavlja i ove poslove;

Upravlja društvom u skladu sa Zakonom i Politikom Društva,

Realizuje strateške ciljeve i ciljeve Kompanije u cilju ostvarivanja misije i vizije Kompanije,

On je potčinjen Upravnom odboru, obaveštava direktore odbora, daje predloge u vezi sa sprovođenjem politika i odluka koje donosi Odbor,

On je odgovoran za usluge koje pruža Kompanija, nadgledajući kvalitet pruženih usluga,

Predlaže godišnji budžet na usvajanje Upravnom odboru, kompetentnije upravlja finansijskim sredstvima Društva u skladu sa važećim zakonima i propisima,

Efikasno upravlja ljudskim resursima Kompanije u okviru zvaničnih politika i procedura Kompanije u skladu sa važećim zakonima,

Upravlja politikama i sprovodi odluke Upravnog odbora u skladu sa zakonima na snazi.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Diploma fakulteta, Ekonomske, Poljoprivredne i Pravne nauke.

5 godina radnog iskustva u proverenom upravljanju poverenjem.

Poznavanje rada na računaru, programa, Word, Exel itd.

Poznavanje engleskog jezika je prednost.

On/ona mora biti u stanju da radi pod pritiskom, da ima jaku radnu etiku i visok integritet.

Mesečna zarada 650€ bruto

Za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

Odluku o imenovanju donosi Upravni odbor Društva

Dokumenti koji se podnose za prijavu:

 • CV (detaljna biografija);
 • Kopija lične karte ili pasoša;
 • Motivaciono pismo (maksimalno 500 reči);
 • Izjava pod zakletvom;
 • Diploma Ekonomskog fakulteta – Poljoprivredno-pravni – kopija.
 • Sertifikat koji nije pod istragom i
 • Dokaz o dokazanom radnom iskustvu sa trustom

Aplikacija postupak:

Prijava se podnosi u sedište kompanije "Drini i Bardhe" u Peći, Rg. Mretonesha Teute br NP

K.R.U "Drini i Bardhe" dd na adresi Rr." „Mroneresha Teute“ br. 85 Peć, konkurs je otvoren od 05.03.2024. godine i otvoren je 30 dana, prijave se mogu predati od 8:00 do 16:00 časova.

Predstavljanje zahteva:

Prijave poslate posle poslednjeg datuma neće biti prihvaćene. Nepotpune prijave će biti odbijene.U slučaju većeg broja prijavljenih, biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Kandidati koji budu izabrani i pozvani na intervju moraju poneti originalna dokumenta.

Kategoria Menaxhment
Skadon 03/06/24 (7 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Pejë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet