1

Kryeshef Ekzekutiv në Komisionin e Pavarur për Media

Ruaj
Komisioni i Pavarur i Mediave
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Komisioni i Pavarur i Mediave në bazë të nenit 47 të Ligjit Nr. 08/L-197 për Zyrtarët Publik, nenit 18, të Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave, si dhe nenit 8, të Rregullores Nr.04/2023 për Pranimin, Emërimin, Vlerësimin dhe Disiplinën e Kryeshefit Ekzekutiv të Zyrës Ekzekutive të KPM-së, shpallë:


Konkurs

Pranim

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.

Titulli i pozitës së punës                                             Kryeshef Ekzekutiv në Komisionin e Pavarur për Media
Klasa e pozitës                                                             Drejtues i Lartë
Koeficienti/Paga                                                          12.2
Nr. i kërkuar                                                                  1
Kohëzgjatja e emërimit                                               Me mandat 4 vjeçar
Data e njoftimit                                                            30/04/2024
Afati për aplikim                                                          01/05/2024 - 30/05/2024
Institucioni                                                                    Komisioni i Pavarur i Mediave
Departamenti                                                               Institution_Komisioni i Pavarur i Medijave
Divizioni
Vendi i punës                                                              Prishtinë
Nr. i Referencës                                                          RN00013944
Kodi                                                                              RPC0007483

 1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës
 • Mbështet dhe ofron këshilla për titullarin e institucionit në përcaktimin e politikave, strategjive dhe objektivave të institucionit dhe zhvillimit të tyre.
 • Siguron koordinimin dhe hartimin e politikave, objektivave si dhe hartimin dhe zhvillimin e programeve, procedurave përkatëse dhe standardeve për zbatimin e tyre.
 • Siguron zbatimin e legjislacionit, politikave dhe vendimeve të titullarit të institucionit, si dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme dhe komplekse, që ndikojnë në realizimin e objektivave të institucionit.
 • Siguron përgatitjen dhe zbatimin e buxhetit për realizimin e politikave, synimeve dhe objektivave të institucionit dhe siguron një sistem efikas të kontrollit të brendshëm financiar, si dhe identifikon mundësitë për reduktim të shpenzimeve.
 • Ofron këshilla dhe politika për KPM-në;
 • Siguron zbatimin e vendimeve, politikave dhe masave tjera të KPM-së në mënyrë efikase dhe efektive;
 • Siguron që masat e KPM-së të monitorohen rregullisht dhe që të merren masa korrigjuese në rast të pengesave;
 • Menaxhon rrjedhën e informacionit në KPM;
 • Menaxhon me financat dhe me burimet tjera të financimit;
 • Menaxhon me nëpunësit civil në KPM dhe vendos politika dhe programe për administrimin, përzgjedhjen, trajnimin, stimulimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore, si dhe udhëheqjen dhe menaxhimin e tyre;
 • Bashkëpunon dhe koordinon punët me institucionet tjera;
 • Përfaqëson institucionin, me autorizim të titullarit të institucionit, në takime dhe forume brenda dhe jashtë vendit në fushat dhe çështjet e ndërlidhura me mandatet dhe funksionet e institucionit;
 • Kryen detyrat dhe përgjegjësitë tjera të caktuara nga KPM-ja, Ligji i KPM-së ose ligjet apo aktet tjera nënligjore;
 • Në nivel të Zyrës Ekzekutive miraton plane pune, plane veprimi, si dhe iniciativa për arritjen e objektivave në periudha afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata, si dhe organizon punën dhe përcakton detyrat sipas njësive kryesore administrative;
 • Koordinon dhe garanton përfshirjen e kontributeve të dhëna nga Departamentet dhe/ose strukturat tjera të institucionit gjatë procesit të hartimit të politikave dhe strategjive sipas fushës së përgjegjësisë.

    2.  Kriteret e përgjithshme për pranimin në detyrë, sipas nenit 9 të LZP-së

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për veprim, sipas legjislacionit në fuqi;
 • Të zotërojë të paktën njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë e/i aftë për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë e/i dënuar për kryerjen e një veprës penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi masë disiplinore për shkelje të rëndë në institucion publik.
 • Të ketë arsimin, përvojën e punës profesionale dhe/apo aftësitë e kërkuara për pozitën, kategorinë, klasën apo grupin përkatës.
 • Të kaloj me sukses procedurat e pranimit të përcaktuara në këtë ligj.
 1. Kërkesat e përgjithshme formale
 • Arsimimi i kërkuar: Të këtë arsimim të lartë universitar (diplomë të arsimit të lartë, së paku 4 vite studime ose të paktën 240 kredi / ECTS)
 • Përvoja e punës së kërkuar: Së paku tetë (8) vite përvojë pune profesionale, duke përfshirë së paku pesë (5) vite përvojë pune në pozita drejtuese;
 1. Njohuritë, aftësitë dhe cilësitë e kërkuara në procedurën e rekrutimit
 • Aftësi të larta organizative, drejtuese (lidership) të hartimit të politikave dhe menaxhimit strategjik.
 • Shkathtësi të shkëlqyera strategjike dhe analitike që i mundësojnë të këshilloj për çështje komplekse, me besueshmëri dhe vendosmëri në arritjen e objektivave strategjike të institucionit.
 • Aftësi për të udhëhequr, bashkëpunuar dhe për të menaxhuar ndryshime të rëndësishme në organizata të mëdha dhe komplekse.
 • Njohuri të gjëra lidhur me fushën e përgjegjësisë së institucionit, menaxhimit buxhetor dhe të shërbimit civil.
 • Aftësi për t'iu përshtatur ndryshimeve të prioriteteve, kërkesave dhe afateve kohore përmes aftësive të nivelit të lartë analitik dhe zgjidhjes së problemeve.
 • Aftësi të forta negocimi, komunikimi dhe bashkëpunimi, përfshirë aftësinë për të krijuar dhe mbajtur marrëdhënie mirëbesimi me titullarin e institucionit dhe stafin që menaxhon.
 1. Dokumentet që duhet të dorëzohen si pjesë e aplikimit dhe mënyrën e dorëzimit të tyre
 • Aplikacioni i cili plotësohet online me rastin e aplikimit;
 • Certifikatën e shtetësisë së Republikës së Kosovës (kopja e letërnjoftimit dhe pasaportës nuk e zëvendësojnë certifikatën e shtetësisë);
 • Kopjen e diplomës universitare të vlefshme në Kosovë e vërtetuar nga noteri, ndërsa për rastet e diplomave nga shtetet tjera diplomat duhet të jenë të nostrifikuara dhe e vërtetuar nga noteri
 • Dëshmi që nuk ka në fuqi masë disiplinore për shkelje të rëndë në institucion publik (vlen për të punësuarit në institucione publike), ndërsa kandidatët që nuk janë të punësuar në institucione publike duhet të dërgojnë një vetëdeklaratë me shkrim të nënshkruar se nuk kanë masë disiplinore për shkelje të rëndë në institucion publik (data e deklaratës dhe dëshmisë duhet të jenë pas datës se shpalljes se konkursit);
 • Certifikatë mbi dënimet penale origjinale e lëshuar nga gjykata përmes së cilës dëshmohet se nuk është i/e dënuar për kryerjen e veprës penale me dashje, jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj nga data e lëshimit;
 • Dëshminë mbi përvojën e punës nga institucioni punëdhënës e shoqëruar me pasqyrat e llogarisë nga Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës aty ku është e aplikueshme (Dëshmia e përvojës së punës duhet të përcaktoj pozitën e punës si dhe kohëzgjatjen e angazhimit në atë pozitë e shoqëruar me dëshminë e plotë nga Fondi i Kursimeve Pensionale për të gjitha vitet e kërkuara të përvojës punës);
 • Deklaratën nën betim të shkarkuar nga faqja e KPM-së që dëshmon mos ushtrimin e funksioneve të përcaktuara në kriteret 2,3, dhe 4, të pikës 7, të këtij konkursi;
 • Autobiografinë (CV);
 • Letrën motivuese.
 1. Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak
 • Lista e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet për pranim do të shpallet më së largu deri më datën 14/06/2024, në portalin e rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net )

   7.  Kriteret specifike shtesë

 1. Të ketë njohuri të gjëra lidhur me fushën e përgjegjësisë së institucionit;
 2. Të mos jetë anëtar i organit udhëheqës të një partie politike apo të mos ketë qenë në këto pozita gjatë dy (2) viteve të fundit;
 3. Të mos ketë interes financiar të drejtpërdrejtë ose përfaqësojë këtë interes, punojë ose të ketë punuar në ndonjë transmetues në punët e telekomunikimit ose të transmetimit në dy (2) vitet e fundit;
 4. Të mos jetë pronar apo bashkëpronar i subjekteve të licencuara nga KPM-ja, platformave mediale apo gazetave online, produksioneve të pavarura të shërbimeve mediale audiovizuale ose bizneseve reklamuese si dhe anëtarët e familjes së ngushtë të tyre;
 5. Të mos jetë i angazhuar në aktivitete që mund të konsiderohen të jenë në kundërshtim dhe paraqesin konflikt të interesit me funksionet në KPM, siç është përcaktuar me ligjin në fuqi për parandalimin e konfliktit të interesit.

 

 1. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve
 • Testimi me shkrim – maksimumi 70 pikë
 • Intervista – maksimumi 30 pikë
 1. Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët
 1. Mënyra e aplikimit
 1. Data e shpalljes së rezultateve përfundimtare
 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike.

Të dhëna shtesë:

Shpallja e konkurrimit publikohet në pajtim me Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve.

Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtarët e tyre, personat me aftësi të kufizuar dhe gjinia më pak e përfaqësuar kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në LZP. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen


Nezavisna Komisija za Medije na osnovu člana 47, Zakona Br. 08/L-197 za Javne Službenike, člana 18, Zakona Br. 04/L-44 za Nezavisnu Komisiju za Medije, kao i član 8, Uredbe br. 04/2023 o Prijemu, Imenovanju, Ocenjivanju i Disciplini Izvršnog Šefa Izvršne kancelarije NKM-a, objavljuje:


Konkurs

Prihvatanje

Prijava je otvorena za sve zainteresovane kandidate.

Naziv radnog mesta                                          Kryeshef Ekzekutiv në Komisionin e Pavarur për Media
Pozicija klasa                                                     Viši rukovodilac
Koeficijent/Plata                                                12.2
Br. traženi                                                            1
Trajanje sastanka                                              Sa mandatom od 4 godine
Datum obavesti                                                 30/04/2024
Rok za prijavu                                                    01/05/2024 - 30/05/2024
Institucija                                                            Nezavisna Komisija za Medije
Odeljenje                                                            Institution_Komisioni i Pavarur i Medijave
Divizija
Radno mesto                                                     Prishtinë
Br. Reference                                                    RN00013944
Kod                                                                     RPC0007483

 1. Opšti opis posla položaja
 • Podržava i pruža savete načelniku institucije u utvrđivanju politika, strategija i ciljeva institucije i njihovom razvoju;
 • Obezbeđuje koordinaciju i izradu politika, ciljeva, kao i izradu i razvoju programa odgovarajućih procedura i standarda za njihovo sprovođenje;
 • Obezbeđuje sprovođenje zakonodavstva, politika i odluka načelniku institucije, kao i rešavanje različitih i složenih problema koji utiču na realizaciju ciljeva institucije
 • Obezbeđuje pripremu i sprovođenje budžeta za realizaciju politika, namera i ciljeva institucije i obezbeđuje efikasan sistem unutrašnje finansijske kontrole, kao i identifikuje mogućnosti za smanjenje troškova;
 • Pruža savete i politike za NKM;
 • Obezbeđuje sprovođenje odluka, politika i drugih mera NKM na efikasan i delotvoran način;
 • Osigurava da se mere NKM redovno prate i da se preduzimaju korektivne mere u slučaju prepreka;
 • Upravlja protokom informacija u NKM-u;
 • Upravlja finansijama i drugim izvorima finansiranja;
 • Upravlja civilnim službenicima i drugim zaposlenima institucije i postavlja politike i programe za administraciju, izbor, obuku, podsticanje i razvoj ljudskih resursa, kao i njihovo rukovođenje i upravljanje;
 • Sarađuje i koordinira rad sa drugim institucijama;
 • Zastupa instituciju sa ovlašćenjem rukovodioca institucije na sastancima i forumima unutar i van zemlje u oblastima i pitanjima nadovezanim sa mandatima i funkcijama institucije;
 • Obavlja druge dužnosti i odgovornosti određene IPC-om, Zakonom o IPC-u ili drugim zakonima ili podzakonskim aktima;
 • Na nivou Izvršne Kancelarije odobrava planove rada, akcione planove, kao i inicijative za postizanje ciljeva u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom periodu, kao i organizuje rad i definiše zadatke prema glavnim administrativnim jedinicama;
 • Koordinira i garantuje uključivanje datih doprinosa od odeljenja i/ili drugih struktura institucije tokom procesa izrade politika i strategija prema oblast odgovornosti;
 1. Opšte kriterijume za prijem na dužnost, prema članu 9. ZJS-a
 • Da bude državljanin Republike Kosovo;
 • Imati puni kapacitet za delovanje, u skladu sa zakonima na snazi;
 • Govorite najmanje jedan od službenih jezika, u skladu sa Zakonom o jezicima;
 • Biti u stanju da izvrši relevantan zadatak;
 • Da nije osuđivan za umišljajno izvršenje krivičnog dela;
 • Da nema na snazi disciplinsku meru za teži prekršaj u javnoj ustanovi.
 • Da ima obrazovanje, profesionalno radno iskustvo i/ili veštine potrebne za relevantnu poziciju, kategoriju, klasu ili grupu
 • Da uspešno prođe prijemne procedure definisane ovim zakonom.
 1. Opšti formalni zahtevi
 • Obavezno obrazovanje: Visoko univerzitetsko obrazovanje (diploma o visokom obrazovanju, najmanje 4 godine ili sa najmanje 240 kredita / ECTS);
 • Zahtevano radno iskustvo: Najmanje osam (8) godina profesionalnog radnog iskustva, uključujući najmanje pet (5) godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama.
 1. Potrebno znanje, veštine i osposobljenosti u postupku zapošljavanja
 • Visoke organizacione, rukovodeće (vođstvo), izrade politika i sposobnosti strateškog upravljanja.
 • Odlične strateške i analitičke veštine koje mu omogućavaju da savetuje o složenim pitanjima, sa poverljivošću i odlučnošću u postizanju strateških ciljeva institucije.
 • Sposobnost da rukovodi, sarađuje i upravlja značajnim promenama u velikim i složenim organizacijama.
 • Široko znanja u vezi sa oblašću odgovornosti institucije, budžetskim upravljanjem i civilne službe.
 • Sposobnost da se prilagodi promenama prioriteta, zahteva i vremenskim rokovima kroz sposobnosti visokog analitičkog nivoa i rešavanja problema.
 • Jake sposobnosti pregovaranja, komunikacije i saradnje, uključujući sposobnost za uspostavljanje i održavanje odnosa poverenja sa rukovodiocem institucije i osobljem kojim upravlja.
 1. Dokumente koji se moraju dostaviti kao deo podnošenja prijave i način njihove dostave
 • Aplikacija, koja se popunjava online u vreme podnošenja prijave;
 • Uverenje o državljanstvu Republike Kosovo (kopija lične karte i pasoša ne zamenjuje uverenje o državljanstvu);
 • Kopija univerzitetske diplome koja važi na Kosovu overena kod notara, dok u slučaju diploma iz drugih zemalja, diplome moraju biti nostrifikovaneili dokaz da je u procesu nostrifikacije od MPNTI i overena kod notara;
 • Dokaz da nije na snazi disciplinska mera za teški prekršaj u javnoj ustanovi (odnosi se na zaposlene u javnim ustanovama), dok kandidati koji nisu u radnom odnosu u javnim ustanovama moraju da pošalju pisanu i potpisanu samoizjavu da ne podležu disciplinskom postupku za teži prekršaj u javnoj ustanovi (datum izjave i svedočenje moraju biti posle datuma objavljivanja konkursa);
 • Uverenje suda da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za izvršenje krivičnog dela ne stariji od šest (6) meseci od dana izdavanja;
 • Dokaz o radnom iskustvu od stratne posladavca propraćen izvodima računa iz Kosovskog penzionog fonda gde je primenljivo ( Dokaz o radnom iskustvu mora biti navedeno radno mesto kao i trajanje angažovanja na toj poziciji uz potpuni dokaz Penzionog Fonda za sve tražene godine radnog staža);
 • Izjava preuzeta sa sajta KPM-a koja dokazuje neobavljanje funkcija definisanih kriterijumima 2, 3 i 4, tačke 7, ovog konkursa;
 • Autobiografija (CV);
 • Propratno pismo.
 1. Datum objavljivanja rezultata nakon preliminarne verifikacije
 • Lista kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem biće objavljena najkasnije do datuma 14/06/2024, na elektronskom portalu za zapošljavanje (https://konkursi.rks-gov.net )
 1. Dodatni specifični kriterijumi

 

 1. Da ima obimno znanje iz oblasti odgovornosti intitucije
 2. Da nije član rukovodnog tela političke stranke ili da nije bio na ovim funkcijama u poslednje dve (2) godine;
 3. Da nema direktan finansijski interes ili da zastupa ovaj interes, da radi ili radi za bilo kog emitera u oblasti telekomunikacija ili emitovanja u poslednje dve (2) godine;
 4. Da ne bude vlasnik ili suvlasnik subjekata licenciranih od strane IPC-a, medijskih platformi ili onlajn novina, nezavisnih produkcija audiovizuelnih medijskih usluga ili reklamnih poslova, kao i članova njihovih užih porodica;
 5. Da se ne bavi aktivnostima koje se mogu smatrati suprotnim i predstavljaju sukob interesa sa funkcijama u KPM-u, kako je utvrđeno važećim zakonom za sprečavanje sukoba interesa.

 

 1. Način ocenjivanja kandidata/aplikanata
 • Pismeni test - maksimalno70 bodova
 • Intervju - maksimalno 30bodova
 1. Način obaveštavanja /komunikacije sa kandidatima
 1. Način apliciranja
 1. Datum za objavljivanje rezultata za konačnu procenu
 • Na kraju ocenjivanja kandidata, pobednik će biti objavljen putem portala za elektronsko  zapošljavanje (https://konkursi.rks-gov.net). Svi kandidati koji učestvuju u ovom postupku biće pojedinačno obavešteni elektronskim putem.

Dodatni podaci:

Oglas konkurs se objavljuje u skladu sa Zakonom o upotrebi jezika.

Nevećinske zajednice i njihovi pripadnici, osobe sa invaliditetom i manje zastupljeni pol, imaju pravo na pravičnu i proporcionalnu zastupljenost u civilnoj službi Kosova, kako je navedeno u ZJS-u

Prijave pristigle nakon roka neće biti prihvaćene a nepotpune prijave biće odbijene.

Kategoria Menaxhment
Skadon 30/05/24 (5 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet