1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në zbatim të nenit 8 të Ligjit LIGJI Nr. 03/L-212 të Punës, nenit 5 paragrafi 2, 4 dhe 5 i Udhëzimit Administrativ (MFPT) Nr.01/2024 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Rregulloren për Sistematizimin dhe Përshkrimin e Vendeve të Punës në Ndërmarrjen Hidroekonomike “Ibër-Lepenc’’ SH.A. Nr. 08-2913 me dt. 15.04.2024, Ndërmarrja Hidroekonomike “Ibër-Lepenc’’ SH. A publikon këtë:

K O N K U R S  I  J A SH T Ë M  

Udhëheqës i Njësisë Punuese “VUSHTRRI” - (Numri i kryerësve 1)

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

 • Përgatitë hartimin e planit afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë të Njësisë Punuese (në kuadër të Njësisë afariste të ujitjes);
 • Harton propozimin e planit vjetor dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujitjes të  
  Njësisë punuese(NJ.P) përkatëse;
 • Është përgjegjës për realizimin e planit vjetor të punës të NJ.P
 • Organizon punën për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e sistemit në kuadër të NJ.P;
 • Kujdeset mbi shfrytëzimin racional të mjeteve të punës;
 • Propozon rindarjen e orarit të punës dhe punën më të gjatë se orari i rregullt i punës;
 • Propozon kërkesat për material dhe  mekanizim të nevojshëm etj;
 • Mbikëqyrë dhe vlerëson  punën  e secilit punëtor;
 • Për punën e vet i raporton dhe i përgjigjet Drejtorit të Departamentit “Ujitja”. 

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Edukimi universitar, Fakulteti i  Bujqësisë, Agroekonomisë, mjedisit  apo Ndertimtari (drejtimi hidro);
 • Ai /Ajo  duhet të jenë në gjendje të punojnë nën presion, të ketë moralë të  fortë për punë dhe integritet të nivelit të lartë; 
 • Njohuri e programeve kompjuterike;   
 • Përvojë e punës 3 (tri) vite në punët e ujitjes.

Niveli i pagës në poena: 650

Inxhinier i bujqësisë - (Numri i kryerësve 1)

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

 • Harton planin e shfrytëzimit e sistemit për ujitje dhe kullim, në bazë te dhënave të grumbulluara nga plani vjetor;
 • Përkujdeset për realizimin e planit për shfrytëzimin e sistemit të ujitjes;
 • Merr pjesë në organizimin – koordinimin dhe kontrollimin e punës në shfrytëzimin e sistemit për ujitje dhe kullim në kuadër të njësisë punuese; 
 • Raporton realizimin e planit periodik dhe vjetor udhëheqësit të njësisë punuese; 
 • Bashkëpunon dhe i koordinon punët me teknikët e njësisë punuese;
 • Punon dhe punë të tjera që i përgjigjen kualifikimit të tij;
 • Për punën e vet i përgjigjet udhëheqësit të njësisë.

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Edukimi universitar, Fakulteti i Bujqësisë(Hortikutlure dhe drejtime të ngjajshme);
 • Ai /Ajo  duhet të jenë në gjendje të punojnë nën presion, të ketë moralë të  fortë për punë dhe integritet të nivelit të lartë; 
 • Njohuri e programeve kompjuterike;
 • Përvojë pune 2 (dy) vite.

Niveli i pagës në poena: 520

Drejtues i Makinave Ndërtimore për pastrimin  dhe mirëmbajtjen e kanalit në NJ.P. “Shkabaj” - (Numri i kryerësve 1)

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

 • Drejton makinat ndërtimore;
 • Kontrollon makinën, eviton defektet e vogla;
 • Furnizimi me karburante dhe lubrifikim;
 • Mban evidencën e shfrytëzimit, ndihmon në punëtori gjatë servisimit;
 • Kryen edhe punë tjera, të cilat i përgjigjen përgatitjes shkollore dhe aftësive të fituara në punë;
 • Për punën e tij i përgjigjet udhëheqësit të drejtpërdrejtë. 

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Punëtorë me kualifikim të lartë ose punëtor i kualifikuar për drejtim te makinave ndërtimore;
 • Përvoja e  punës 2 (dy) vite 
 • Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës 
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;

Niveli i pagës në poena: 350

Kërkesës për pozitat e kërkuara t’i bashkëngjitet: 

 • Aplikacioni / Kërkesa për punësim
 • CV;
 • Diploma e noterizuar;
 • Vërtetimin e përvojës së punës:
 • Certifikata që nuk është nën hetime, jo më e vjetër se 6 muaj;
 • Fotokopja e letër njoftimit;

Procedura e aplikimit:

Aplikacionet mund të merren në web-faqen zyrtare të Ndërmarrjes www.iber-lepenc.org

Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopje të dëshmive të kërkuara sipas konkursit dorëzohen vetëm në formë elektronike.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 15 ditë nga dita e publikimit, përkatësisht deri më 29.04.2024, ora 16:00

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen. 

Me kandidatin e zgjedhur do të nënshkruhet Kontrata e punës me kohë të caktuar, fillimisht 6 muaj (periudhë provuese) deri në ni vit, pastaj në rast të kalimit të kësaj faze, me mundësi vazhdimi me afat të pacaktuar. Kontrata lidhet pas sjelljes së certifikatës mjekësore.


Na osnovu člana 8. Zakona ZAKON br. 03/L-212 o radu, član 5 stav 2, 4 i 5 Administrativnog Uputstva (MFPT) br. 01/2024 za regulisanje konkurskih procedura u javnom sektoru, Pravilniku o sistematizaciji i opisu poslova u hidroekonomskom preduzeću "Ibar-Lepenac" dd. Ne. 08-2913 od 15.04.2024, Hidroekonomsko preduzeće "Ibar-Lepenac" SH. objavljuje:

J A V N I K O N K U R S

Rukovodilac Radne jedinice "VUCITRN" - (Broj izvršilaca 1)

Poslovi i odgovornosti:

- Priprema izradu kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog plana Radne jedinice (u okviru poslovne jedinice za navodnjavanje);

- Izrađuje predlog godišnjeg plana i održavanja sistema za navodnjavanje

Relevantna radna jedinica (R.J);

– Odgovoran je za realizaciju godišnjeg plana rada R.J.

- Organizuje rad na korišćenju i održavanju sistema u okviru R.J;

- Brine o racionalnoj upotrebi sredstava za rad;

- predlaže preraspodelu radnog vremena i prekovremeni rad od redovnog radnog vremena;

- predlaže uslove za potreban materijal i mehanizaciju i dr.;

- Nadzire i ocenjuje rad svakog radnika;

– Za svoj rad odgovara i odgovara direktoru Odeljenja „Navodnjavanje”.

Veštine i kvalifikacije:

- Univerzitetsko obrazovanje, Poljoprivredni fakultet, Agroekonomija, životna sredina ili građevinarstvo (hidro menadžment);

- On/ona mora biti u stanju da radi pod pritiskom, da ima jaku radnu etiku i visok nivo integriteta;

- Poznavanje računarskih programa;

- Radno iskustvo od 3 (tri) godine na poslovima navodnjavanja.                         

Visina plate u poenu: 650


Inženjer poljoprivrede - (Broj izvršilaca 1)

Poslovi i odgovornosti:

- Izrađuje plan korišćenja sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, na osnovu podataka prikupljenih iz godišnjeg plana;

- Stara se o realizaciji plana korišćenja sistema za navodnjavanje;

- učestvuje u organizaciji - koordinaciji i kontroli rada u korišćenju sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje u okviru radne jedinice;

- Izvještava o realizaciji periodičnog i godišnjeg plana rukovodioca radne jedinice;

- sarađuje i koordinira rad sa tehničarima radne jedinice;

- radi i na drugim poslovima koji odgovaraju njegovoj kvalifikaciji;

- Za svoj rad odgovara rukovodilacu jedinice.

Veštine i kvalifikacije:

- Univerzitetsko obrazovanje, Poljoprivredni fakultet (hortikultura i slični smer);

- On/ona mora biti u stanju da radi pod pritiskom, da ima jaku radnu etiku i visok nivo integriteta;

- Poznavanje računarskih programa;

- 2 (dve) godine radnog iskustva.

Visina plate u poenu: 520


Rukovodilac građevinskih mašina za čišćenje i održavanje kanala - (Broj izvršilaca 1)

Poslovi i odgovornosti:

- Pokreće građevinske mašine;

- Proverava mašinu, izbegava manje kvarove;

- Snabdevanje gorivom i podmazivanjem;

- Čuva evidenciju korišćenja, pomaže u radionici pri servisiranju;

- obavlja i druge poslove koji odgovaraju pripremi za školu i veštinama koje se stiču u radu;

- Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

Visina plate u poenu: 350

Veštine i kvalifikacije:

- Visokokvalifikovani radnik ili radnik kvalifikovan za upravljanje građevinskih mašina;

- Radno iskustvo 2 (dve) godine

- Komunikacijske sposobnosti, planiranje rada

- Sposobnost izvršavanja zadataka i poslova pod pritiskom;

Uz prijavu za ovo radno mesto priložiti:

- Prijavu / Zahtjev za zapošljavanje

- CV;

- Overena Diploma;

- Provera radnog iskustva:

- Uverenje koje nije u istrazi, ne starija od 6 meseci;

- Fotokopija dopisnog pisma;

Aplikacioni postupak:

Prijave se mogu dobiti na zvaničnom sajtu Preduzeća www.iber-lepenc.org

Popunjene prijave zajedno sa kopijama certifikata zahtevanih konkursom podnose se samo u elektronskoj formi.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja, odnosno do 29.04.2024 u 16:00 časova.

Prijave dostavljene nakon prelaznog roka ne prihvataju se, dok se nepotpune prijave odbijaju.

Izabranom kandidatu će biti potpisan ugovor o radu na određeno vreme, u početku 6 meseci (probni rok) do godinu dana, a zatim posle prolaska ove faze, uz mogućnost produženja na neodređeno vreme. Ugovor se potpisuje po donošenju lekarskog uverenja.

Kategoria Menaxhment
Skadon 29/04/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë, Vushtrri
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet