1

Kompani apo individ për ri-zhvillimin dhe funksionalizim të platformës online të shërbimeve

Ruaj
Down Syndrome Kosova
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

TERMAT E REFERENCËS

Kompani apo individ për ri-zhvillimin dhe funksionalizim të platformës online të shërbimeve.

Zbatuar nga: Down Syndrome Kosova - DSK

Mbështetur nga: Projekti: IRIS PROGRESS “Forcimi i kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve në komunitet dhe pjesëmarrja në politikat publike” financuar nga Bashkimi Europian. 

Hyrje

Informtat e përgjithshme

Shoqata Down Syndrome Kosova - DSK

OJQ DSK është organizatë jo qeveritare, me status Shoqatë, themeluar me 4 mars 2007 nga themeluesit që janë prindër të fëmijëve dhe personave me sindromë Down. Numër regjistrimi; 5111389-6 dhe Nr. Fiskal: 600279485. DSK është organizatë nacionale dhe multi-etnike, e shtrirë me shërbimet e veta, pesë (5) zona rajonale të vendit; Prishtinë, Mitrovicë, Prizren, Gjilan dhe Ferizaj.

Vizioni

Një shoqëri ku respektohet diversiteti njerëzor dhe personat me sindromë Down kanë mundësi të barabartë dhe mund të realizojnë potencialin e tyre. 

Misioni

Promovimin, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të personave me sindromë Down në Kosovë dhe familjarëve të tyre. 

Deri më tani Shoqata ka arritur të mobilizoj komunitetin që numëron mbi 980 famije të anëtarëve të komunitetit, për të organizuar nisma mbi promovimin dhe realizimin e të drejtave të barabarta të personave me sindromë Down dhe në përgjithësi të personave me aftësi të kufizuar. DSK ka punuar dhe vazhdon të punojë fuqishëm në mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të personave me sindromë Down. DSK deri më tani ka inicuar nisma inovatore të suksesshme të cilat kanë prekur drejtpërdrejtë nevojat dhe interesat e komunitetit të PAK-ve, të cilat janë vlerësuar të dobishme dhe me interes të përgjithshëm shoqëror.

Shoqata Down Syndrome Kosova është anëtare me të drejta të plota në Down Syndrome International (DSI), European Down Syndrome Association (EDSA), Down Syndrome Interest Medical Group (DSIMG), Caravan, anëtare në Shoqatën Europiane  të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuar (EASPD), Koalicioni Për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF, Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar FKAK, CIVIKOS,  Rrjetin  e Grave të Kosovës – RRKG, etj. Shoqata Down Syndrome Kosova ka programet e saj të shtrira në pesë regjione; Prishtinë, Mitrovicë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan.

 1. Programi për Intervenim dhe Edukim të Hershëm (PIEH)
 2. Programi për Autonomi dhe Aftësim Profesional (PAAP)

Objektiva

Shoqata Down Syndrome Kosova është duke zbatuar projektin “Forcimi i kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve në komunitet dhe pjesëmarrja në politikat publike” i cili financohet  nga Bashkimi Europian.

Në kuadër të këtij projekti, Shoqata Down Syndrome Kosova kërkon të angazhojë një kompani apo individ të kualifikuar për të zhvilluar më tej platformën online të shërbimeve. Megjithëse DSK-ja tashmë posedon një platformë mirëpo ka nevojë për ri-ndryshime dhe përmirësim të saj për të përshtatur më mirë nevojat dhe kërkesat e përdoruesve të saj.

Kualifikimi i nevojshëm

 • Përgatitje akademike përkatëse për programim dhe zhvillim aplikacionesh dhe programe të ngjajshme me qëllimin e angazhimit;
 • Përvojë e gjerë dhe dokumentim i përvojës së punës për angazhime të tilla;
 • Njohuri rreth punës së OJQ-ve.

Detyrat dhe përgjegjësitë

Nga kompania apo  i/e angazhuari/a pritet;

 • Dorëzimi i një propozimi fillestar për hapat që do të ndiqen përgjatë tërë angazhimit.
 • Zhvillimi i takimeve me menaxhmentin e DSK-së dhe stafin e shërbimeve për të mbledhur inpute për zhvillimin e mëtejshëm të platformës.
 • Rregullimi i platformës dhe sigurimi që të inkorporojë komentet e dhëna nga stafi për ta plotësuar dhe ri-programuar platformën në përputhje me nevojat e identifikuara.
 • Dorëzimi i formatit final të platformës tek Down Syndrome Kosova pas pranimit dhe inkorporimit të komenteve të mundshme nga DSK-ja.
 • Mbajtja e takimit për të informuar menaxhmentin e DSK-së dhe stafin e administratës mbi përdorimin e platformës dhe për të siguruar që ata janë të gatshëm për t'u përdorur atë në mënyrë efektive.

Angazhimi

Kompania apo individi  do të angazhohet me anë të një kontrate për shërbim nga Down Syndrome Kosova. Në këtë kontratë do të përcaktohen në mënyrë specifike pikat të cilat nuk janë të përfshira në këtë dokument.

Plani kohor

Angazhimi i kompanisë apo individit për realizimin e këtij aktiviteti është për periudhën Prill, 2024 – Korrik, 2024. Ditët e punës do të specifikohen në planin e punës në diskutim me stafin e DSK.

Kushtet e pagesës

Pagesa e të angazhuarit/es do të bëhet në bazë të kushteve të përcaktuara në kontratën e shërbimit që do të përgatitet nga Down Syndrome Kosova e do të nënshkruhet nga i/e angazhuari/a. Pagesa do të realizohet përmes transaksionit bankar në valutën Euro. Pagesa do të bëhet pas përfundimit me sukses të angazhimit dhe dorëzimit të dokumenteve të cilësisë së pranueshme për DSK-së.

Dokumetet dhe procedurat për aplikim:

 • Curriculum Vitae (CV) të të angazhuarve si individ;
 • Çertifikatë e Biznesit për kompaninë
 • Portofolio;
 • Një draft propozim mbi metodologjinë e punës për këtë angazhim, përfshirë planifikimin e procesit të mbajtjës së takimeve dhe të dizajnimit dhe zhvillimit të platformës;
 • Dokumentim të ekspertizës dhe përvojës në këtë fushë;
 • Propozimi financiar*

*Kërkesa financiare duhet të jetë e detajizuar për secilën punë që do të realizohet, këtu duhet të përfshihen procedurat dhe teknikat e përgatitjes së metodologjisë, mbajtja e takimeve, shkrimi i raporteve dhe një plan tentativ i punës.

Aplikacionet duhet të dorëzohen në formë elektronike në e-mail adresën: info@downsyndromekosova.org me subjektin: Aplikim: Kompani apo individ për ri-zhvillimin dhe funksionalizim të platformës online të shërbime.

Ose

Përmes zyres postale në adresën:

Down Syndrome Kosova

Rruga “Nazmi Mustafa”, Pejton, Prishtinë

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacionit është: 19.04.2024 në ora 16:00

Kjo thirrje shpallet në kuadër të Projekti: IRIS PROGRESS “Forcimi i kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve në komunitet dhe pjesëmarrja në politikat publike” financuar nga Bashkimi Europian.

 

TERMS OF REFERENCE

Company or Individual for the redevelopment and functionality of the online service platform.

Implemented by: Down Syndrome Kosova – DSK 

Supported by: Project:  IRIS Progress “Strengthening the capacities of service providers in the community and participation in public policies” funded by the European Union.

Introduction: General Information Down Syndrome Kosova- DSK is a non-governmental organization, with association status, established on March 4, 2007, by founders who are parents of children and individuals with Down syndrome. Registration numer: 5111389-6 and Tax ID: 600279485. DSK is a national and multi-ethnic organization, extending its services to five (5) regional areas in the country: Prishtina, Mitrovica, Prizren, Gjilan and Ferizaj.

Vision: A society where human diversity is respected, and individuals with Down syndrome have equal opportunities and can realize their potential.

Mission: Promoting, respecting, and protecting the rights of individuals with Down syndrome in Kosovo and their families. 

So far, the Association has mobilized a community of over 980 families, organizing initiatives to promote and realize the equal rights of individuals with Down syndrome and, in general, people with disabilities. DSK has worked and continues to work vigorously in defending and realizing the rights of individuals with Down syndrome. DSK has initiated successful innovative initiatives that directly address the needs and interests of the community of individuals with disabilities, which have been deemed beneficial and of general societal interest.

Down Syndrome Kosovo is a full member of Down Syndrome International (DSI), European Down Syndrome Association (EDSA), Down Syndrome Interest Medical Group (DSIMG). Member of the European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), Coalition for the Protection of Children- KOMF, Kosovo Forum for Persons with Disabilities FKAK, CIVIKOS, The Network of Women in KOSOVO – RRKG, etc. Down syndrome Kosovo has its programs extended to five regions: Prishtina, Mitrovica, Prizren, Ferizaj and Gjilan. 

 • Early Intervention and Education Program (PIEH)
 • Autonomu and Professional Empowement Program (PAAP)

Objectives: Down Syndrome Kosovo is implementing the project: Strengthening the capacities of service providers in the community and participation in public policies” funded by the European Union. Within this project, Down Syndrome Kosovo is looking to engage a qualified company or individual to further develop its online service platform. Although DSK already has a platform, it needs modifications and improvements to better tailor it to the needs and requirements of its users.

Qualifications Needed

 • Relevants academic preparation for programming and developing applications and similar programs for engagement purposes; 
 • Extensive experience and documentation of work experience for such engagements;
 • Knowledge of the work of non-governmental organizations (NGOs)

Duties and Responsibilities: Expected from the company or individual:

 

 • Submission of an initial proposal for the steps to be taken throughout the engagement.
 • Conducting meetings with DSK management and service staff to gather input for the further development of the platform. 
 • Adjusting the platform and ensuring it incorporates feedback from the staff to supplement and reprogram the platform in line with identified needs. 
 • Submission of the final format of the platform to Down Syndrome Kosovo after acceptance and incorporation of possible comments from DSK.
 • Holding a meeting to inform DSK management and administrative staff about the use of the platform and ensuring they are ready to use it effectively.

Engagement : The company or individual will be engaged through a service contract with Down Syndrome Kosovo. 

Timeline Plan: The engagement of the company or individual for the implementation of this activity is from Aprill 2024 to July 2024. Workdays will be specified in the work plan discussed with the DSK staff. 

Payment Conditions: Payment to the engaged party will be based on the conditions specified in the service contract to be prepared by Down Syndrome Kosovo and signed by the engaged party. Payment will be made through a bank transaction in Euros. Payment will be made after the successful completion of the engagement and submission of acceptable documents to DSK.

Documents and Application Procedures: 

 

 • Corriculum Vitae (CV) of the individuals engaged as individuals
 • Business Certificate for the company;
 • Portofolio;
 • A draft proposal on the work methodology for this engagement, including the planning of the meeting process and the design and development of the platform;
 • Documentation of expertise and experience in this field;
 • Financial Proposal

*The financial request should be detailed for each task to be carried out, including the procedures and techniques for preparing the methodology, holding meetings, writing reports, and a tentative work plan.

Applications should be submitted electronically to the email address: info@downsyndromekosova.org with the subject: Application: Company or individual for the redevelopment and functionality of the online service platform. 

Or through postal mail at the address:

Down Syndrome Kosovo St:  “Nazmi Mustafa”, Pejton, Prishtina

The deadline for submitting applications is: 19.04.2024 at 16:00

This call is announced within the framework of the Project: IRIS PROGRESS “Strengthening the capacities of service providers in the community and participation in public policies”  funded by the European Union. 

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet