Ministria e Financave

Asistent/e Ekzekutiv/e

	 	 

Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada – Government

Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finance

Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosova

Duke u bazuar në Ligjin nr. 03/L-149 Për Shërbimin Civil të Kosovës, Rregulloren nr. 02/2010 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil te Republikës se Kosovës, si dhe nenin 4.2. të Ligjit Bazik 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, Thesari në Ministrinë e Financave, publikon këtë:

KONKURS

Institucioni: Thesari i Kosovës – Ministria e Financave

Titulli i pozitës: Asistent/e Ekzekutiv/e

Divizioni: Zyra e Drejtorit të përgjithshëm të Thesarit

Numri i referencës: 16/2018/ TH- AD/130

Kategoria Funksionale: Niveli profesional

Koeficienti: 6.5 / Grada 11

Lloji i pozitës: i Karrierës

Orari i Punës: 40 orë në javë (me orar te plote)

Kohëzgjatja e emërimit: nëpunësi i karrierës (pa afat te caktuar)

Periudha provuese: Dymbëdhjetë (12) muaj

Nëpunësi raporton te: Drejtorit të përgjithshëm të Thesarit

Vendi i punës: Prishtinë, Ndërtesa e Qeverisë se Republikës së Kosovës

Qëllimi i vendit të punës:

 • Plotësimi strukturës organizative ne Thesar
 • Mbështetje të përgjithshme administrative dhe teknike Drejtorit të përgjithshëm të Thesarit

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Siguron mbështetje të përgjithshme administrative dhe teknike përfshire postën zyrtare, telefonatat, skanimin, faksimin dhe kopjimin e dokumenteve, plotësimin e raporteve te shpenzimeve, si dhe hartimin e dokumenteve për takime të ndryshme të Drejtorit;
 • Komunikon direkt, dhe në emër te Drejtorit me njësitë tjera organizative brenda dhe jashtë Thesarit për çështjet e iniciuara nga Drejtori;
 • Përgatit dhe modifikon dokumentet duke përfshirë korrespondencën, raportet, memorandumet dhe emali-et zyrtare për Drejtorin;
 • Pranon dhe shpërndan korrespondencën për Drejtorin dhe kujdeset për mbarëvajtjen e saj;
 • Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera për Drejtorin si dhe ndihmon ne zgjidhjen e ndonjë problemi administrativ dhe teknik;
 • Ndihmon Drejtorin ne caktimin dhe koordinimin e takimeve te ndryshme dhe mund te merre pjesë në takime nëse është e nevojshme;
 • Kryen edhe punë tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret te cilat mund të kërkohen në mënyrë te arsyeshme kohë pas kohe nga Drejtori.

Kualifikimi dhe përvoja

 • Diploma e Universitetit në fushën e Shkencave Juridike, Ekonomik apo Administratë Publike,
 • Përvojë profesionale - 2 vjeçare, pas diplomimit.

Shkathtësitë e kërkuara

 • Aftësi analitike dhe shkathtësi komunikuese, te punojë nën presion, te ketë etikë në punë dhe integritet te lartë pune,
 • Shkathtësi kompjuterike ne aplikacione te programeve (Microsoft Office)
 • Njohja e gjuhës angleze - e preferueshme.
 • Njohuri të mira nga fusha e financave

INFORMATË E PËRGJITHSHME  PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT

Thesari - Ministria Financave ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet  nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo shumicë kanë të drejtë  për përfaqësim të drejtë dhe proporcional  ne organet e shërbimit civil siç specifikohet  në nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 03/L-149  për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Aplikacionit duhet t`i bashkëngjiten  dokumentet përcjellëse si vijon: Formulari i plotësuar i aplikimit, dëshminë për kualifikimet arsimore dhe profesionale (diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara nga MASHT-i), dëshminë e përvojës së punës ( raport nga Trusti i Pensional i Kosoves), nje CV. Për kualifikimet e kerkuara kerkohen dëshmi: çertifikata ose diploma relevante, etj.

Kërkesa për punësim dhe përshkrimi i punës mund të merret në recepcionin e  ndërtesës së  Qeverisë së Republikës së Kosovës (rruga Nëna Terezë p.n.). Formularin zyrtar për aplikim, mund ta gjeni edhe në Web faqen: mf.rks-gov.net 

Dokumentacioni duhet të dorëzohen në Divizionin e burimeve njerëzore, Ndërtesa e Qeverisë, kati i X, zyra nr. 1008.

Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe ai i pakompletuar me të dhënat e kërkuara do të konsiderohet i pavlefshëm.

Për  shkak të  numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kandidatet e përzgjedhur në listën e ngushtë do t’i nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistimit.

Afati i konkurrimit është prej datës 31.07.2019 deri me datën 14.08.2019, deri në orën 16:00 (ora zyrtare e objektit).

Konkursi  është i hapur pesëmbëdhjete ( 15 ) ditë nga dita e publikimit. Kërkesat e dërguara  pas datës së fundit të  konkurrimit nuk do të pranohen.  Për informata shtesë, ju lutemi telefononi në numrat: 038 200 34 066.

TAGS: Ministria e Financave, PrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 970
Kategoria Administratë
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC