1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar.

SOS Fshatrat e Femijeve eshte I interesuar per ofertues të cilët ofrojnӕ sesione të supervizionit për stafin që ofrojnë përkrahje për të rinjët në projektin regjional “Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjëve përmes mundësive të reja – YEEP2”, projekt ky I cili do të zbatohet në Maqedoninë veriore, Shqipëri, Bosne dhe Hercegovinë, Serbi dhe në Kosovë nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, i financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillimor - BMZ dhe Fondit Hermann Gmeiner Gjermani – HGFD dhe ka për qëllim përmirësimin e mundësive për punësim dhe pjesëmarrje active të 2770 të rinjëve në rrezik në tregun e punës.

Me këtë rast ju bëjmë Ftesë Ofertuesve të specializuar për ofrim të sesioneve të supervizionit për periudhën kohore: Prill 2024 deri Tetor 2026, dy orë në muaj për 4 punonjës:

1 Këshilltar personal, 1 Specialist për ndërtim të shkathtësive,1 Psikolog dhe 1 Zyrtar për punësim

Në përputhje me specifikat e cekura më poshtë:

 • Të ketë të përfunduar së paku studimet Master në Psikologji Klinike ose/ dhe Këshillimi (përparësi do të kenë profesionistët që kanë përfunduar shkollim për supervizion)
 • Të ketë përvojë së paku tre vite në fushën e psikologjisë klinike dhe/ ose këshillimit
 • Të ketë punuar nën supervizion klinik me orë të demonstruara
 • Përvojë të dëshmuar në angazhime të tilla

Ofertuesit së bashku me ofertën duhet të dorëzojnë:

Për Kompani:

 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit /NUI
 • Çmimet të kuotohen në euro pa TVSH, për 1 orë angazhimi
 • Oferta financiare të jetë e nënshkruar ose me llogo zyrtare
 • CV- në dhe referencat/ dëshmi mbi përvojën e punës në fushat relevante të profesionistit që do të angazhohet
 • Plan i punës dhe metodologjia e shërbimit

Për individ:

 • Çmimet të kuotohen në euro Bruto, për 1 orë angazhimi
 • Oferta financiare të jetë e nënshkruar
 • CV- në dhe referencat/ dëshmi mbi përvojën e punës në fushat relevante
 • Kopje e Letërnjoftimit
 • Plan i punës dhe metodologjia e shërbimit

A loving home for every child

Kriteret për përzgjedhje:

 • Përmbushja e specifikacionit sipas kërkesës sonë;
 • Pas plotësimit të kritereve të lartëpërmendura, çmimi më i lirë;

Ofertat duhen të dërgohen deri me datën: 03.04.2024, në email adresën:

procurement1@soskosova.org

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet