1

Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

Ruaj
Trainkos
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 


Në bazë të dispozitave të nenit 21 të Ligjit Nr. 03/L- 087 për Ndërmarrjet Publike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës”, Nr. 31/15 qershor 2008), respektivisht Nenit 13 të Ligjit Nr. 04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës” Nr. 13/30 maj 2012), në bazë të Nenit 6 të Rregullores Nr. I/32, të datës 29.02.2024 për Procedurat e Rekrutimit të Pozitave të Zyrtarëve të Lartë të HK-Trainkos Sh.A,  Bordi i Drejtorëve i Hekurudhave të Kosovës-Trainkos Sh.A, në mbledhjen e mbajtur më 29.02.2024 mori vendim që të shpallë:

KONKURS 

Për pozitën Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit 

Vendi: Fushë Kosovë

Ndërmarrja: Hekurudhat e Kosovës-Trainkos Sh.A 

Afati i fundit për aplikim: 15.04.2024

Titulli i punës: Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit (ZKFTH)

Duke i raportuar Bordit të Drejtorëve, Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit është përgjegjës për menaxhimin e përgjithshëm të Financave dhe Thesarit në NP Hekurudhat e Kosovës-Trainkos Sh.A.

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që të gjithë personat e emëruar si zyrtarë, sipas nenit 21 pikës 3 të ligjit bazik për Ndërmarrje Publike nr. 03/L-087, gjithashtu bazuar në nenin 13 të Ligjit Nr. 04/L-111 për ndryshim dhe plotësimin e nenit 21, paragrafi 21.4. të ligjit bazik, riformulohet si në vijim: të jenë persona me integritet të njohur të cilët :

 1. i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1 (ligjit bazik),
 2. i plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 (ligj t bazik) pikat (d), (f), (j), (k) dhe (l),
 3. nuk janë, ose në çfarëdo kohe gjatë periudhës tridhjetë e gjashtë (36) muajsh para datës së aplikimit nuk kanë qenë Drejtorë të Bordit të Kompanisë gjegjëse, dhe
 4. kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë.

Detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e ZKFTH-së janë:

Zyrtari Kryesor i Financiar dhe i Thesarit është përgjegjës për mbikëqyrjen e të gjitha aktiviteteve financiare të subjektit të sektorit publik për garantimin e cilësisë dhe pajtueshmërisë së:

 • Dokumentit final të buxhetit dhe bashkërendimin e punës gjatë procesit të planifikimit të Ndërmarrjes;
 • Raporteve mujore, periodike, gjashtëmujore, vjetore dhe specifike si dhe monitorimin e realizimit të buxhetit sipas planit të biznesit të Ndërmarrjes;
 • Të sigurohet se transaksionet financiare, kontabilitetit dhe pasqyrave vjetore financiare të ndërmarrjes të jenë në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi dhe aktet nënligjore të miratuara nga Ministri i Financave;
 • Rregulloreve të brendshme të menaxhimit financiar, hartimit të proceseve dhe fushat me rrezik, duke siguruar gjurmët e auditimit për të gjitha proceset në kuadër të subjektit dhe listat për kontroll financiare për të gjithë personelin e financave të Ndërmarrjes;
 • Udhëheqë evidencat lidhur me mjetet financiare të Ndërmarrjes dhe gjendjen e Thesarit;
 • Themelon dhe shqyrton kontrollin e brendshëm financiar, duke përfshirë edhe blerjet, faturat e parave kesh dhe asetet fikse;
 • Monitoron llogaritë fitimprurëse dhe koordinon pagesat e faturave dhe blerjeve të posaçme;
 • Përgatitë dokumentet e Ndërmarrjes për auditimin në fund të vitit dhe shërben si një ndërlidhës për auditorët;
 • Shqyrton marrëveshjet financiare dhe mirëmban të gjitha politikat financiare të lidhura me biznesin;
 • Zhvillon dhe implementon strategjitë financiare afat mesme dhe afat gjate për të siguruar menaxhim dhe siguri të fondeve në mënyrën më profitabile;
 • Inicion ndryshime dhe plane për zhvillimin e stafit në Departamentin e Financave në pajtim me praktikat moderne ekzistuese në këtë fushë;
 • Zhvillon procedurat për të kontrolluar dhe planifikuar qarkullimin e parave;
 • Siguron që NP Trainkos Sh.A. është në pajtim me legjislacionin dhe rregulloret relevante në këtë fushë.

Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit është vartës i drejtpërdrejtë dhe llogaridhënës ndaj Kryeshefit Ekzekutiv për operacionet financiare, kontabilitetin dhe përgatitjen e pasqyrave financiare të Ndërmarrjes.

Mandati i ZKFTH:

ZKFTH emërohet nga Bordi i Drejtorëve me kontratë të rregullt pune me kohëzgjatje tri (3) vite.

Kompensimi i pagës mujore:

Paga e ZKFTH është e përcaktuar me Kategorizimin dhe Poentimin  për Zyrtarë e Lartë – Trainkos Sh.A. 

Kushtet dhe kriteret që ZKFTH duhet t’i plotësojë:

 • Kandidati duhet të ketë diplomë universitare nga fusha e financave dhe/ose kontabilitetit.
 • Të jetë Kontabilist i Certifikuar në një nga institucionet e certifikuara ose nga institucione të tjera përkatëse ndërkombëtare ose vendore në përputhje me kriteret e lëshuara nga Ministri i Financave;
 • Përvojë profesionale nga fusha e financave dhe kontabilitetit;
 • Të dëshmojë njohuri të duhura për menaxhimin financiar të Ndërmarrjes;
 • Aftësi për analizimin dhe detektimin e çështjeve të rëndësishme financiare;
 • Njohuri të gjerë të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar (SNK&SNRF), menaxhim të financave dhe qarkullimit të parave;
 • Kapacitet për të trajnuar dhe zhvilluar stafin e financave;
 • Aftësi të forta bindëse/ndër personale;
 • Zotësi për t’u përshtatur në situata të paplanifikuara, apo të ndryshuara, fleksibilitet të planeve dhe masat për t’u përballur me rrethanat e tilla;
 • Zotësi të delegimit dhe monitorimit të autoritetit dhe përgjegjësisë tek bashkëpunëtorët për kryerjen e funksioneve të deleguara;
 • Pavarësi dhe nivel të lartë të integritetit përgjatë aktiviteteve në Ndërmarrje; 
 • Aftësi për udhëheqje për arritjen e objektivave të përgjithshme të HK-Trainkos Sh.A, si dhe aftësi  për të marrë vendime të rëndësishme në situatat e vështira;
 • Kandidati duhet të ketë së paku 5 vite përvojë në menaxhimin e financave. Preferohen individët me përvojë pune në Ndërmarrje/Korporata me madhësi dhe kompleksitet të lartë;
 • Kandidati duhet të jetë i/e lirë nga çdo konflikt interesi siç përcaktohet me Ligjin për Parandalimin e Konfliktit të Interesit Nr. 06/L-011;
 • Preferohet njohje e mirë e gjuhës angleze në të shkruar dhe të folur.

Informatë për procedurën e konkurrimit:

Kandidatët për ZKFTH, duhet t’i dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

 • Aplikacionin;
 • CV-në e detajuar duke përfshirë datat e sakta të punësimit dhe detaje të përgjegjësive për çdo pozicion duke përfshirë nivelin e vendimmarrjes, numrin e punonjësve të mbikëqyrur, buxhetin dhe përgjegjësitë:
 • Letër motivimin;
 • Dëshminë mbi kualifikimin profesional;
 • Dëshminë mbi përvojën e punës;
 • Certifikatën mbi dënimin penal të lëshuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, se nuk ka dënime penale në evidencën qendrore penale të Republikës së Kosovës (certifikata e nxjerrë online në platformën e-Kosova do të pranohet);
 • Kopjen e letërnjoftimit.

Aplikanti duhet ta vendosë datën dhe të nënshkruajë deklaratën nën betim ku deklarohet që i përmbushë të gjitha kushtet e pranueshmërisë. Kjo deklaratë së bashku me aplikacionin mund të shkarkohen nga uebfaqja e Ndërmarrjes Publike HK-Trainkos Sh.A.: https://www.trainkos.com/publikimet/punesimi/

Dokumentacioni i kompletuar (aplikacioni së bashku me deklaratën nën betim dhe të gjitha dokumentet përcjellëse) dorëzohet personalisht, apo përmes Postes, në zarf të mbyllur në zyrën e arkivit në ndërtesën e Drejtorisë së Trainkos-it në adresën: Rr. "Salih Puçolli", P.N, në Fushë Kosovë, me shënimin: për z. Afrim Kuleta, Sekretar i HK-Trainkos Sh.A, ose përmes e-mailit zyrtar: rekrutimet@trainkos.com 

Në aplikacion duhet të ceket qartë titulli i vendit të punës dhe dokumentet e bashkangjitura të aplikacionit duhet të jenë kopje dhe nuk kthehen. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe kandidatët me aplikacionet e pa kompletuara nuk do të ftohen në intervistë.

Kandidatët të cilët konkurrojnë duhet ta shënojnë saktë adresën dhe numrin e telefonit kontaktues, si dhe e-mail adresën.

Çdo përgënjeshtrim material, qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca, ose ndryshim material nga informatat e dhëna në deklaratën e sipërpërmendur, do të rezultojë me diskualifikim të menjëhershëm.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Hekurudhat Kosovës-Trainkos Sh.A, ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe inkurajon të gjitha femrat e meshkujt e të gjitha komuniteteve që i plotësojnë kriteret e konkursit që të aplikojnë.

Vlerësimi formal i kandidatëve dhe intervista do të bëhet në një kohë optimale pas përfundimit të afatit për aplikim. Bordi i Drejtorëve i NP Hekurudhat e Kosovës - Trainkos Sh.A e mban të drejtën e formimit të listës së ngushtë me aplikantët si dhe përzgjedhjen e Zyrtarit Kryesor Financiar dhe të Thesarit.

Konkursi mbetet i hapur nga data 15.03.2024 deri më 15.04.2024 në ora 16:00


Na osnovu odredaba člana 21 Zakona br. 03/L-087 za Javna Preduzeća ("Službeni list Republike Kosovo", br. 31/15 jun 2008), odnosno član 13 Zakona br. 04/L-111 za Izmenu i Dopunu Zakona br. 03/L-087 za Javna Preduzeća (Službeni List Republike Kosovo“ br. 13/30.05.2012), na osnovu člana 6. Uredbe br. I/32, od 29.02.2024. godine za Procedure Regrutovanja na Pozicije Visokih Službenika ŽK-Trainkos D.D, Odbor Direktora Javnog Preduzeća Železnička Kosova (Trainkos D.D.) sa sedištem u Kosovu Polju, na sastanku održanom 29.02.2024 godine, odlučili su da objave:

KONKURS 

Za posao Glavni Službenik za Finansije i Trezor 

Opština: Kosovo Polje

Kompanija: Železnička Kosova Trainkos D.D

Rok za prijavu: 15.04.2024 

Zvanje: Glavni Službenik za Finansije i Trezor (GSFT)

Izvještavajući Odbor direktora, glavni službenik za finansije i trezor odgovoran je za cjelokupno upravljanje finansijama i trezorom u JP Trainkos D.D.

Upravni odbor mora da obezbedi da sva lica imenovana za službenike prema članu 21 tačka 3 Osnovnog zakona o javnim preduzećima br. 03/L-087, takođe na osnovu člana 13 zakona br. 04/L-111 za izmenu i dopunu člana 21, stav 21.4. osnovnog zakona, preformuliše se na sledeći način: da su lica poznatog integriteta koja:

 1. ispunjava kvalifikacione uslove u skladu sa članom 17.1 (osnovni zakon),
 2. ispunjava kriterijume nezavisnosti u skladu sa članom 17.2 (osnovni zakon) tačke (d), (f), (j), (k) i (l),
 3. nisu, ili u bilo kom trenutku tokom perioda od trideset šest (36) meseci pre datuma prijave nisu direktori odbora relevantne kompanije, i
 4. da ima neophodno profesionalno iskustvo i obrazovanje potrebno za dotičnu poziciju.

Dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja GSFT su:

Glavni službenik za finansije i trezor odgovoran je za nadzor svih finansijskih aktivnosti subjekta javnog sektora kako bi se osigurao kvalitet i usklađenost:

 • Završni budžetski dokument i koordinacija rada tokom procesa planiranja preduzeća;
 • Mesečni, periodični, šestomesečni, godišnji i posebni izveštaji, kao i praćenje realizacije budžeta prema planu poslovanja preduzeća;
 • Da obezbedi da su finansijske transakcije, računovodstvo i godišnji finansijski izveštaji preduzeća u skladu sa zahtevima zakona na snazi i podzakonskih akata usvojenih od strane ministra finansija;
 • Interni propisi o finansijskom upravljanju, dizajn procesa i oblasti rizika, obezbeđivanje revizorskih tragova za sve procese unutar entiteta i liste finansijskih kontrola za svo finansijsko osoblje kompanije;
 • Vodi evidenciju u vezi sa finansijskim sredstvima Korporacije i stanjem Trezora;
 • Uspostavlja i pregleda internu finansijsku kontrolu, uključujući nabavke, gotovinske primitke i osnovna sredstva;
 • Prati profitabilne račune i koordinira plaćanje faktura i specijalnih nabavki;
 • Priprema korporativne dokumente za reviziju na kraju godine i služi kao veza sa revizorima;
 • Pregleda, finansijske sporazume i održava sve finansijske politike vezane za poslovanje;
 • Razvija i sprovodi srednjoročne i dugoročne finansijske strategije kako bi se obezbedilo upravljanje i sigurnost sredstava na najprofitabilniji način;
 • Inicira promene i planira razvoj kadrova u sektoru finansija u skladu sa postojećom savremenom praksom u ovoj oblasti;
 • Razvija procedure za kontrolu i planiranje cirkulacije novca;
 • Obezbeđuje da JP Trainkos D.D. je u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom i propisima iz ove oblasti.

Glavni službenik za finansije i trezor je direktno podređen i odgovoran glavnom izvršnom direktoru za finansijsko poslovanje, računovodstvo i pripremu finansijskih izveštaja preduzeća.

Mandat GSFT

GSFT imenuje Upravni odbor sa redovnim ugovorom o radu na period od tri (3) godine.

Mesečna naknada zarade 

Plata GSFT-a je određena kategorizacijom i bodovanjem za visoke službenike - Trainkos-Sh.A.

Uslovi i kriterijumi koje GSFT mora da ispuni:

 • Kandidat mora imati fakultetsku diplomu iz oblasti finansija i/ili računovodstva.
 • Da bude Sertifikovani Računovođa u nekoj od sertifikovanih institucija ili drugih relevantnih međunarodnih ili lokalnih institucija u skladu sa kriterijumima izdatim od strane ministra finansija;
 • Profesionalno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva;
 • Da pokažu odgovarajuće znanje o finansijskom menadžmentu preduzeća;
 • Sposobnost analize i otkrivanja važnih finansijskih pitanja;
 • Opsežno poznavanje međunarodnih standarda računovodstva i finansijskog izveštavanja (MRS i MSFI), upravljanja finansijama i novčanim tokovima;
 • Kapacitet za obuku i razvoj finansijskog osoblja;
 • Jake veštine ubeđivanja/interpersonalne veštine;
 • Sposobnost prilagođavanja neplaniranim ili promenjenim situacijama, fleksibilnost planova i mera za suočavanje sa takvim okolnostima;
 • Sposobnost delegiranja i praćenja ovlašćenja i odgovornosti saradnicima za obavljanje delegiranih funkcija;
 • Nezavisnost i visok nivo integriteta u svim korporativnim aktivnostima;
 • Liderske veštine za postizanje opštih ciljeva Trainkos Š. A, kao i sposobnost donošenja važnih odluka u teškim situacijama;
 • Kandidat mora imati najmanje 5 godina iskustva u finansijskom menadžmentu. Poželjni su pojedinci sa radnim iskustvom u preduzećima/korporacijama velike veličine i složenosti;
 • Kandidat mora biti oslobođen bilo kakvog sukoba interesa kao što je definisano Zakonom o Sprečavanju Sukoba Interesa Br. 06/L-011; 
 • Dobro poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika je poželjno.

Informacija o konkursnoj proceduri

 Kandidati za GSFT trebaju podneti sledeću dokumentaciju:

 • Aplikacija;
 • Detaljan CV uključujući tačne datume zaposlenja i detalje odgovornosti za svaku poziciju, uključujući nivo strateškog odlučivanja, broj zaposlenih pod nadzorom, budžet i odgovornosti:
 • Motivaciono pismo;
 • Dokaz o stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Potvrda o krivičnoj osuđivanosti, koju je izdao Sudski savet Kosova, da nema krivičnih osuda u centralnoj krivičnoj evidenciji Republike Kosovo (prihvataju se potvrde koje je Kosovo izdalo onlajn);
 • Kopija lične karte.

Podnosilac prijave mora uvesti datum i potpisati izjavu pod zakletvom u kojoj se navodi da ispunjava sve uslove podobnosti. Ova izjava zajedno sa aplikacijom može se preuzeti sa veb stranice Javnog preduzeća Železnice Kosova: https://www.trainkos.com/publikimet/punesimi/?lang=sr

Popunjena dokumentacija (zahtev zajedno sa izjavom pod zakletvom i svim pratećim dokumentima) predaje se lično, ili preko Pošte, u zatvorenoj koverti u kancelariju arhive u zgradi Uprave TRAINKOS na adresi Ul. "Salih Pucoli", B.B, Kosovo Polje, sa naznakom: za g. Afrim Kuleta, sekretar “TRAINKOS”-a, ili putem službenog e- maila: rekrutimet@trainkos.com 

U aplikaciji naziv radnog mesta mora biti jasno naveden a dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti kopije i ne vraćaju se. Prijave podnete nakon isteka roka se ne prihvataju, a nepotpune prijave se odbijaju.

Kandidati koji konkurišu moraju tačno a unesu adresu i kontakt telefon, kao i e-mail adresu. 

Svako materijalno falsifikovanje, bilo namerno ili iz nemara, ili materijalna promena u odnosu na informacije date u gore pomenutoj izjavi, rezultiraće trenutnom diskvalifikacijom.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Železnice Kosova-Trainkos D.D, nudi jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Republike Kosovo i podstiče sve žene i muškarce iz svih zajednica koji ispunjavaju kriterijume konkursa da se prijave.

Formalna procena kandidata i intervjui će se obaviti u optimalno vreme nakon roka za prijavu. Upravni Odbor RP Železnička Kosova, "TRAINKOS "D.D ima pravo formiranja uže liste kandidata kao i izbora zamenika GSFT.

Konkurs ostaje otvoren od 15.03.2024. do 15.04.2024. godine u 16:00 časova. 

Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 15/04/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Fushë Kosovë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet