Ministria e Shëndetësisë

Zyrtar i lartë për Menaxhimin e Projekteve

	 	 

Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Shëndetësisë - Ministarstvo Zdravstvoa  - Ministry of Health

Divizioni i Burimeve Njerëzore / Divizija za Ljudske Resurse / Human Resources Division

 SHPALLJA E REKRUTIMIT

Institucioni: Ministria e Shëndetësisë

Departamenti: Departamenti i Zhvillimit Strategjik Shëndetësor / Divizioni për Infrastrukturë

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë për Menaxhimin e Projekteve

Kategoria funksionale/Grada:  Koeficienti - 8

Afati i kontratës: Nëpunës i karrierës – me kohë të pa caktuar

Nr. i Referencës: MSh-17/07/2019

Detyrat kryesore:

 1. Përgatit dokumentacionin për projekte, përfshirë dizajnët, specifikacionet teknike, paramanat, parallogaritë dhe tërë dokumentet teknike (sistemet e alarmit, sistemet e kontrollimit automatik, sistemet audio vizuale, sistemet e BMS, sistemet elektro-makinerive);
 2. Mbikëqyrë punët e instalimeve elektrike dhe elektro-makinerive në punë të projekteve në punishte dhe kontrollon librin ndërtimor si dhe ditarin e punës për çdo ditë deri në kalimin e periudhës së defekteve dhe periudhës së garancionit;
 3. Menaxhon dhe kontrollon sistemin e pagesave që të realizohet sipas kushteve të kontratës për projektet me të cilat është i ngarkuar;
 4. Ndihmon në përgatitjen e planifikimeve buxhetore dhe raporteve të nevojshme mbi projektet;
 5. Merë pjesë në komisionet në të cilat caktohet nga udhëheqësi për hapje të ofertave dhe vlerësimeve për projektet inxhinjerike të ndërtesave shëndetësore dhe kujdeset që oferta e rekomanduar t’i përmbush standardet teknike të pranuara vendore dhe ndërkombëtare;
 6. Kontrollon dhe përcakton tipin dhe kualitetin e materialit që do të përdoret gjatë ekzekutimit të punimeve që t’i përmbush kushtet sipas standardeve teknike;
 7. Ndihmon të grumbulloj dhe arkivojë të gjitha dokumentacionet detale dhe udhëzimet e përdorimit të pajisjeve (i kërkon kontraktori) si dhe dizajnët e fundit sipas ekzekutimit të punimeve në punishte;
 1. Kryen punë sipas kërkesave te eprorit, nga komponenti inxhinjerik, profesionale dhe aktivitete te veçanta qe ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësitë e DI-së.
 2. Përgatit raporte për aktivitetet e kryera periodike dhe sipas kërkesës.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.

Shkollimi i kërkuar: Diplome Universitare - Inxhinier i Diplomuar në Ndërtimtari, Arkitekturë, Makineri ose Elektro.

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

 • Së paku tre (3) vite përvojë në menaxhim të projekteve, rreth përgatitjes së projekteve dhe mbikëqyrjes së punëve inxhinjerike, të cilat dëshmohen me CV, rekomandime dhe kontrata mbi përvojën e punës;
 • Aftësi të mira komunikuese në të folur dhe shkruar në gjuhët zyrtare, gjuha angleze është përparësi;
 • Veçori të forta ndër-personale, përfshirë edhe aftësi për të punuar në ambient ekipor;
 • Aftësi e dëshmuar pune nën mbikëqyrje të kufizuar, ndarja e detyrës në prioritete, dhe plotësimi i afateve kohore;
 • Fleksibilitet ndaj organizimit dhe mbikëqyrjes së punës, përfshirë zgjidhjen e problemeve;
 • Patentë shofer valide-kategoria “ B”.
 • Aftësi të mira kompjuterike (Word, Excel, Internet,). E domosdoshme njohja e ARCHICAD-it dhe AutoCAD-it.

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin:  Bazuar në Ligjin Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Kosovës si dhe Rregulloren Nr. 02/2010 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil.

Kohëzgjatja e emërimit: Nëpunës i karrierës,  pa afat të caktuar.

Data e hapjes dhe mbylljes së konkursit: 20.07.2019 deri 03.08.2019

Paraqitja e kërkesave:  Aplikacionet  merren recepcion ose në faqen zyrtare të ministrisë, dhe dorëzohen në zyrën  nr. 23 të Ministrisë së Shëndetësisë, Lagja Arbëria,  rruga e Zagrebit p.n. (ish Spitali i mushkërive). Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës. Kontaktet me telefon mund ti bëni në 038  212 -276.

”Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës  dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike, qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

TAGS: Ministria e Shendetesise, PrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1021
Kategoria Menaxhment
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC