1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Ri-Shpall
K O N K U R S P U B L I K
për plotësimin e vendeve të lira të punës:

Zyrtar Ligjor (për përshtatshmëri ligjore) / Njësia e Zyrës Ligjore / Shërbimet e Përbashkëta
1 pozitë (Nr. 2039)
Detyrat

 • Merr pjesë në hartimin, plotësimin dhe ndryshimin e akteve interne nënligjore,
 • Përcjell dhe analizon ligjet dhe aktet nënligjore në të gjitha fushat;
 • Sipas autorizimit, përfaqëson dhe mbron interesat e RTK-së para gjykatave dhe institucioneve tjera përkatëse;
 • Përgatitë kontrata, opinione, marrëveshje dhe dokumente tjera ligjore;
 • Bashkëpunon ngushtë me departamentet tjera të RTK-së në çështje ligjore me qëllim të sigurimit të
  konsistencës ligjore e rregullative midis njësive organizative si dhe pajtueshmërinë me legjislacionin në fuqi;
 • Rishikimi në aspektin ligjor i rregulloreve dhe politikave që shqyrtohen në Bordin e RTK-së;
 • Hartimin e vendimeve, konkluzave dhe rekomandimeve si dhe përgatitja e tyre për nënshkrim nga Bordi i RTK-së;
 • Këshillimi i Bordit të RTK-së rreth kornizës ligjore aktuale, ndryshimet e pritshme dhe ndryshimet që
  ndodhin;
 • Këshillimi ligjor i Bordit për të gjitha pikat e agjendës që mund të kenë implikim ligjor;
 • Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen nga mbikëqyrësi.

Kushtet

 • Kualifikim superior (Juridik);
 • Së paku dy (2) vite përvojë në punë të ngjashme;
 • Njohje e Legjislativit në Republikën e Kosovës;
 • Njohje e gjuhës angleze;
 • Njohuri pune me kompjuter;
 • Aftësi për caktimin e prioriteteve, për të punuar në mënyrë efikase nën presion;
 • Aftësi për të bashkëvepruar me maturi dhe ndjeshmëri me kolegë dhe me palë.

Për ketë vende të punës është e paraparë kontrata e punës me kohë të caktuar (një vjeçare), me mundësi
vazhdimi, me periudhë provuese 6 mujore.
Kandidatët e paraqitur për këtë pozitë duhet:

 • Të jenë qytetar të Kosovës - regjistruar sipas dispozitave ligjore të Republikës së Kosovës;
 • Të mos kenë angazhime, biznese, etj. të cilat mund të konsiderohen si konflikt interesi.

Kandidatët duhet të dorëzojnë:

Dokumentacioni i kompletuar duhet të dorëzohet i skenuar, në mënyrë elektronike, përmes e-mail adresës:
konkurs@rtklive.com, prej 06.02.2024 deri më 20.02.2024 në orën 23:59.
Vetëm aplikacionet dhe dokumentet e dorëzuara përmes postës elektronike do të pranohen.
Aplikacioni dhe dokumentacioni i pakompletuar dhe pas afatit të paraparë nuk do të merren në
konsiderim.


Ponovo objavljuje:
J A V N I K O N K U R S
Za dopunu sledećeg slobodnog radnog mesta:


Pravni službenik (za pravnu podobnost) / Pravna kancelarija / Zajedničke službe RTK-a
1 pozicija (br. 2039)
Zadaci

 • Učestvuje u izradi, dopuni i izmeni internih podzakonskih akata;
 • Prati i analizira zakone i podzakonske akte u svim oblastima;
 • Po ovlašćenju zastupa i brani interese RTK-a pred sudovima i drugim relevantnim institucijama;
 • Priprema ugovore, mišljenja, sporazume i druge pravne dokumente;
 • Blisko sarađuje sa drugim odeljenjima RTK-a u pravnim pitanjima u cilju obezbeđivanja zakonske i
  regulatorne konzistentnosti između organizacionih jedinica, kao i usaglašenosti sa zakonima na snazi;
 • Vrši pravne recenzije pravilnika i politika koje razmatra Bord (Upravni Odbor) RTK-a;
 • Izrada odluka, zaključaka i preporuka kao i njihova priprema za potpisivanje od strane Borda RTK-a;
 • Savetovanje Borda RTK-a o trenutnom zakonskom okviru, očekivanim promenama i promenama
  koje se dešavaju;
 • Pravno savetovanje Borda o svim tačkama dnevnog reda koje mogu imati pravne implikacije;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa namenom radnog mesta, a koje može zahtevati rukovodilac.

Uslovi

 • Visoka stručna sprema (Pravna);
 • Najmanje dva (2) godine iskustva na sličnim poslovima;
 • Poznavanje zakonodavne vlasti Republike Kosovo;
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Sposobnost postavljanja prioriteta i efikasnog rada pod pritiskom;
 • Sposobnost interakcije sa oprezom i osetljivošću sa kolegama i strankama.

Za ovo radno mesto predviđen je ugovor o radu na određeno vreme (od jedne godine) i mogućnošću
produženja, sa probnim periodom od šest meseci.
Zainteresovani kandidati za ove pozicije treba:

 • da su državljani Kosova - registrovani u skladu sa zakonskim odredbama na snazi;
 • da nemaju preuzete obaveze, biznise, itd. sve što se može smatrati sukobom interesa.

Zainteresovani kandidati treba da dostave:

 • CV;
 • dokaz o obrazovanju i profesionalnim kvalifikacijama (overen/notarizovan);
 • kopiju lične karte ili pasoša;
 • motivaciono pismo;
 • dve preporuke;
 • dokaz o radnom iskustvu;
 • uverenje iz Suda da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo duže od šest
  meseci (ne starije od mesec dana od dana apliciranja);
 • Aplikacija za prijavu, koja se može preuzeti na internet strani RTK-a: https://www.rtklive.com/sq/docs/2022-02-05/232.doc

Kompletna dokumentacija se u elektronskom formatu, skenirana, šalje na e-mail adresu:
konkurs@rtklive.com, od 06.02.2024 do 20.02.2024.godine (do 23:59 sati).
Prihvataju se samo prijave i dokumentacija predati elektronskim putem.
Nepotpuna dokumentacija i prijave pristigle nakon predvidjenog roka, neće biti razmatrane

Kategoria Ligj & Legjislacion
Skadon 20/02/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet