1

Ftesë për Ofertë - Për Ofertimin e Paisjeve të Teknologjisë dhe Informacionit - TIK

Ruaj
OJQ "Bright Minds"
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

DATA: [02/02/2024]

FTESË PËR OFERTE: Nr I TENDERIT/2024/01

PER OFERTIMIN E PAISJEVE TE TEKNOLOGJISE DHE INFORMACIONIT -TIK

DATA DHE KOHA E MBYLLJES: 23/02/2024 – ora 15:00 CET

INFORMACIONE BAZȄ

OJQ “Bright Minds” në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës është duke impementuar projektin
“Shkolla 3Dimensionale e Prishtinës”, projekt i cili ka për qëllim prezantimin dhe aftësimin e
nxënësve të shkollave të mesme të ulëta dhe të mesme të larta si dhe të gjithë mësimdhënësve të
fushës përkatëse me teknologjinë më të fundit të teknologjisë 3D, gjegjësisht 3D printimit

  1. KËRKESA:
    Bright Minds fton ofruesit e kualifikuar të shërbimeve të bëjnë një ofertë të sigurtë për krijimin e
    Marrëveshjes Kornizë për sigurimin e (1) PC KOMPJUTER 116 Printer 3D DHE 372 FILAMENTE
    FLA.

DOKUMENET E TENDERIT
Anekset e mëposhtme janë pjesë përbërëse e kësaj ftese për ofertë:

  • Shtojca A: Termat e Referencës (TOR)
  • Shtojca B: Formulari i Ofertës Teknike
  • Shtojca C: Formulari i Ofertës Financiare

NJOFTIM
Ju lutem na shkruani për të ndarë me ju anekset e mësipërme në emailin e dhënë:
brightminds.kos@gmail.com

E RËNDËSISHME:
Dështimi për të dërguar informacionin e kërkuar më sipër mund të rezultojë në skualifikimin e ofertës
suaj nga vlerësimi i mëtejshëm.

2.3 KȄRKESAT PȄR SQARIM
Ofertuesve u kërkohet të paraqesin çdo kërkesë për sqarim ose ndonjë pyetje në lidhje me
këtë ITB me e-mail tek Agron Daka, Koordinator i Projektit në agrondk@hotmail.com . Afati
i fundit për pranimin e pyetjeve është ora 23:59 e datës 15.02.2024. Ofertuesve u kërkohet
të mbajnë të gjitha pyetjet koncize.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet