1
PREMIUM

Doktor të Mjekësisë së Përgjithshme (6), Infermierë të Përgjithshëm (10), Stomatolog (2), Teknik Stomatolog (1)

Ruaj
Islamic Relief Kosova
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit dhe bashkëfinancimit në mes të ISLAMIC RELIEF KOSOVA dhe Komunës së GJILANIT për implementimin e projektit Mbështetje e intergruar në shëndetësi, arsim dhe ekonomi rurale në Kosovë në Komunën e Gjilanit” gjatë viteve 2023-2026 me pin kod HQ020223510 dhe numër protokolli: 02/1984, ISLAMIC RELIEF për plotësimin e vendeve të lira të punës në pozitat: Doktorë të Mjekësisë së Përgjithshme (6 pozita); Infermierë të Përgjithshëm (10 pozita); Stomatologë (2 pozita); Teknik Stomatolog (1 pozitë), shpall këtë: 

K O N K U R S

TITULLI I PUNËS: DOKTOR TË MJEKËSISË SË PËRGJITHSHME

Nr. i ekzekutuesve: 6 (gjashtë)

Numri i Referencës: IR/RKS/05-2024

Përshkrimi i punës:

ISLAMIC RELIEF KOSOVA është organizatë humanitare ndërkombëtare që e realizon këtë projekt duke e bashkë financuar, monitoruar dhe bashkë-menaxhuar veprimtarinë e kuadrit shtesë profesional në kuadër të QKMF-së së Gjilanit të angazhuar në këtë projekt e që parasheh përmirësimin e shërbimit shëndetësor shtëpiak, ngritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore ndaj qytetarëve dhe kujdesin shtesë shëndetësor ndaj familjeve në nevojë në Komunën e Gjilanit - zonat rurale të komunës. Fokus mbeten vizitat në shtëpitë e pacienteve lehona dhe foshnjave të porsalindura, personave me aftësi të kufizuara, personave me sëmundje kronike si dhe personave të moshës së shtyrë.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Ofron shërbime shëndetësore në kuadër të QKMF-së dhe ose QMF-së
 • Siguron diagnostikimin dhe menaxhimin efektiv të pacientëve duke siguruar edhe referimin në Institucionet shëndetësore gjegjëse
 • Evidenton dhe përcjellë sëmundjet infektive sipas rregullave të IKSHP
 • I përmbahet etikës mjekësore
 • Kryen të gjitha punët e Mjekut gjatë orarit të punës
 • Bënë përcjelljen e të arriturave më të reja në lëmin e Mjekësisë Familjare
 • Të ketë vetë iniciativë dhe ti përmbahet etikës mjekësore
 • I raporton për çdo ndryshim dhe problem Përgjegjësitë të QKMF-së dhe ose QMF-së
 • Sipas nevojës kryen edhe vizitat shtëpiake te pacientët kronik
 • Sipas urdhrit të Përgjegjësit të QMF-së kryen edhe punët tjera
 • Për punën e vet i përgjigjet Përgjegjësit të QMF-së
 • Propozon, konsultohet me kolegë për përcaktimin e diagnozës definitive të pacientit, duke i dhënë terapi adekuate
 • Jep këshilla-udhëzime me gojë dhe me shkrim për trajtim sa më të mirë të pacientit për të pasur sukses terapia
 • Bën ekzaminimin e përgjithshëm të pacientëve pa dallim përkatësie rreth aplikimit të mjekësisë familjare
 • Bashkëpunon ngushtë me stafin menaxhues të QKMF
 • Merr pjesë në të gjitha takimet profesionale për ngritje dhe edukim rreth mjekësisë familjare
 • Është përgjegjës/e për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e pajisjeve në vendin e punës.

Kualifikimi i kandidatit:

 • Të ketë Diplomë Universiteti – Fakulteti i mjekësisë, drejtimi i Mjekësisë së Përgjithshme (të noterizohet diploma)
 • Kandidatët e diplomuar jashtë vendit duhen ta kenë diplomën e nostrifikuar nga MASHT-i i RKS
 • Të ketë licencë valide nga OMK (të noterizohet licenca)
 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës

Aftësitë teknike:

 • Aftësi të shkëlqyera ndërvepruese dhe komunikuese
 • Aftësi në ndërtimin e marrëdhënieve të mira pune
 • Njohuri në kompjuter

Kohëzgjatja e kontratës: Për pozitën e lartshënuar është deri më  31 Tetor 2026  (aq sa zgjatë edhe bashkëfinancimi i projektit).

Afati i aplikimit:

Nga data 31.01.2024 deri më 14.02.2024 ora 16:00. Aplikacionet pas datës 14.02.2024 ora 16:00 nuk do te merren në konsideratë.

Mënyra e Aplikimit:

Aplikimi bëhet online përmes këtij linku: https://shorturl.at/intx6, duke i bashkangjitur edhe dokumentet e kërkuara në formularin e aplikimit online.

Që aplikimi juaj të jetë i suksesshëm, kandidatët duhet të ngarkojnë dokumentet online në PDF, si më poshtë:

 • Diploma e Universitetit – Fakulteti i mjekësisë, drejtimi: Mjekësi e Përgjithshme (e noterizuar nga noteri)
 • Kandidatët e diplomuar jashtë vendit duhen ta kenë diplomën e nostrifikuar nga MASHT-i i RKS
 • Të ketë licencë valide nga OMK (e noterizuar nga noteri)
 • Letërnjoftimi valid (në të dy anët)
 • Certifikatën e re e cila dëshmon se nuk jeni nën hetime (nga gjykata ose policia).
 • CV-në tuaj (në gjuhën angleze).

TITULLI I PUNËS: INFERMIERË TË PËRGJITHSHËM

Nr. i ekzekutuesve: 10 (dhjetë)

Numri i Referencës: IR/RKS/06-2024

Përshkrimi i punës:

ISLAMIC RELIEF KOSOVA është organizatë humanitare ndërkombëtare që e realizon këtë projekt duke e bashkë financuar, monitoruar dhe bashkë-menaxhuar veprimtarinë e kuadrit shtesë profesional në kuadër të QKMF-së së Gjilanit të angazhuar në këtë projekt e që parasheh përmirësimin e shërbimit shëndetësor shtëpiak, ngritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore ndaj qytetarëve dhe kujdesin shtesë shëndetësor ndaj familjeve në nevojë në Komunën e Gjilanit - zonat rurale të komunës. Fokus mbeten vizitat në shtëpitë e pacienteve lehona dhe foshnjave të porsalindura, personave me aftësi të kufizuara, personave me sëmundje kronike si dhe personave të moshës së shtyrë.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Pranon dhe triazhon pacientët
 • Përgatit pacientët për vizitë
 • Kryen punët administrative të dokumenteve shëndetësorë
 • Jep informata të sakta dhe të qarta pacientëve lidhur me kujdesin i cili u ofrohet në QMF PMF apo në terren
 • Administron dhe mban llogari për terapinë e përshkruar nga doktori
 • Ndërmerr të gjitha masat për parandalimin e të gjitha infeksioneve duke mirëmbajtur pajisjet e duhura për punë në QMF-PMF apo në terren
 • Merr anamnezë të saktë nga pacienti, mban evidencë, matë TA dhe asiston doktorin në kryerjen e punëve të përditshme
 • Kryen sipas nevojës punët e kartotekës, Intervencës, Patronazhit, Terrenit dhe Edukimit shëndetësorë
 • Kryen edhe punët tjera sipas urdhrit të Kryeinfermierit-ës së sektorit gjegjës, mjekut të ekipit dhe koordinatorit profesional të projektit
 • Bënë aplikimin e terapisë paranterale në teren në bazë të udhëzimit të Mjekut
 • Jep këshilla të duhura shëndetësore në teren për pacientët të cilët kanë nevojë për shërim të mëtejmë.
 • Ofron edukim shëndetësor shtesë për pacientët në teren.
 • Kryen detyra tjera relevante sipas pozitës.

Kualifikimi i kandidatit:

 • Diploma e shkollës së mesme e Infermierisë së Përgjithshme ose Diplomë Universiteti në Infermieri të Përgjithshme (e noterizuar nga noteri)
 • Licenca e punës (Infermier i Përgjithshëm) - të jetë valide dhe e noterizuar nga noteri
 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës

Aftësitë teknike:

 • Aftësi të shkëlqyera ndërvepruese dhe komunikuese
 • Aftësi në ndërtimin e marrëdhënieve të mira pune
 • Njohuri në kompjuter

Kohëzgjatja e kontratës: Për pozitën e lartshënuar është deri më  31 Tetor 2026  (aq sa zgjatë edhe bashkëfinancimi i projektit).

Afati i aplikimit:

Nga data 31.01.2024 deri më 14.02.2024 ora 16:00. Aplikacionet pas datës 14.02.2024 ora 16:00 nuk do te merren në konsideratë.

Mënyra e Aplikimit:

Aplikimi bëhet online përmes këtij linku: https://shorturl.at/intx6, duke i bashkangjitur edhe dokumentet e kërkuara në formularin e aplikimit online.

Që aplikimi juaj të jetë i suksesshëm, kandidatët duhet të ngarkojnë dokumentet online në PDF, si më poshtë:

 • Diploma e Shkollës së Mesme apo e Universitetit të Infermierisë / Drejtimi: Infermieri e Përgjithshme (të noterizohet nga noteri)
 • Kandidatët e diplomuar jashtë vendit duhen ta kenë diplomën e nostrifikuar nga MASHT-i i RKS
 • Të ketë licencë valide nga OIK (të noterizohet nga noteri)
 • Letërnjoftimi valid (në të dy anët)
 • Certifikatën e re e cila dëshmon se nuk jeni nën hetime (nga gjykata ose policia).
 • CV-në tuaj (në gjuhën angleze).

TITULLI I PUNËS: STOMATOLOG

Nr. i ekzekutuesve: 2 (dy)

Numri i Referencës: IR/RKS/07-2024

Përshkrimi i punës:

ISLAMIC RELIEF KOSOVA është organizatë humanitare ndërkombëtare që e realizon këtë projekt duke e bashkë financuar, monitoruar dhe bashkë-menaxhuar veprimtarinë e kuadrit shtesë profesional në kuadër të QKMF-së së Gjilanit të angazhuar në këtë projekt e që parasheh përmirësimin e shërbimit shëndetësor shtëpiak, ngritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore ndaj qytetarëve dhe kujdesin shtesë shëndetësor ndaj familjeve në nevojë në Komunën e Gjilanit - zonat rurale të komunës. Fokus mbeten vizitat në shtëpitë e pacienteve lehona dhe foshnjave të porsalindura, personave me aftësi të kufizuara, personave me sëmundje kronike si dhe personave të moshës së shtyrë.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

Ofron shërbime shëndetësore profesionale tё ndërlidhura me shërbimin polivalent

Kontrollon pacientët dhe kryen tё gjitha procedurat mjekuese urgjente si ndalja e dhimbjes sё dhëmbit, drenazh, kyretazhin, ekstrakcionin e dhëmbëve, largimi i urës, incizona, ekzaminim diagnostik shtesë, ndërmerr veprime pёr shërim tek pacientët, konsultohet dhe bashkëpunon me kolegë, ofron këshilla dhe udhëzime pacientëve, sugjerime, propozon dhe përshkruan terapinë (barërat) e nevojshme pёr pacientët dhe përcjell gjendjen e tyre, bën implementimin e Mjekësisë Familjare

Kryen edhe punë tё tjera tё cilat janë tё ndërlidhura me shërbimet përkatëse profesionale etj., dhe pёr punën e tij i jep llogari udhëheqësit tё tij/saj.

Kualifikimi i kandidatit:

 • Diplomë Universiteti – Fakulteti i Mjekësisë / Drejtimi i Stomatologjisë (të noterizuar nga noteri)
 • Të ketë Licencë të punës (Stomatolog) - të jetë valide dhe e noterizuar nga noteri
 • Kandidatët e diplomuar jashtë vendit duhen ta kenë diplomën e nostifikuar nga MASHT-i i RKS
 • Certifikatën e gjendjes shëndetësore (pas përzgjedhjes nga Komisioni).
 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës

Aftësitë teknike:

 • Aftësi të shkëlqyera ndërvepruese dhe komunikuese
 • Aftësi në ndërtimin e marrëdhënieve të mira pune
 • Njohuri në kompjuter

Kohëzgjatja e kontratës: Për pozitën e lartshënuar është deri më  31 Tetor 2026  (aq sa zgjatë edhe bashkëfinancimi i projektit).

Afati i aplikimit:

Nga data 31.01.2024 deri më 14.02.2024 ora 16:00. Aplikacionet pas datës 14.02.2024 ora 16:00 nuk do te merren në konsideratë.

Mënyra e Aplikimit:

Aplikimi bëhet online përmes këtij linku: https://shorturl.at/intx6, duke i bashkangjitur edhe dokumentet e kërkuara në formularin e aplikimit online.

Që aplikimi juaj të jetë i suksesshëm, kandidatët duhet të ngarkojnë dokumentet online në PDF, si më poshtë:

 • Diplomë Universiteti – Fakulteti i Mjekësisë / Drejtimi i Stomatologjisë (të noterizuar nga noteri)
 • Kandidatët e diplomuar jashtë vendit duhen ta kenë diplomën e nostrifikuar nga MASHT-i i RKS
 • Licensën e punës valide (e noterizuar nga noteri)
 • Letërnjoftimin valid (në të dy anët)
 • Certifikatën e re e cila dëshmon se nuk jeni nën hetime (nga gjykata ose policia).
 • CV-në tuaj (në gjuhën angleze).

TITULLI I PUNËS: TEKNIK STOMATOLOG

Nr. i ekzekutuesve: 1 (një)

Numri i Referencës: IR/RKS/08-2024

Përshkrimi i punës:

ISLAMIC RELIEF KOSOVA është organizatë humanitare ndërkombëtare që e realizon këtë projekt duke e bashkë financuar, monitoruar dhe bashkë-menaxhuar veprimtarinë e kuadrit shtesë profesional në kuadër të QKMF-së së Gjilanit të angazhuar në këtë projekt e që parasheh përmirësimin e shërbimit shëndetësor shtëpiak, ngritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore ndaj qytetarëve dhe kujdesin shtesë shëndetësor ndaj familjeve në nevojë në Komunën e Gjilanit - zonat rurale të komunës. Fokus mbeten vizitat në shtëpitë e pacienteve lehona dhe foshnjave të porsalindura, personave me aftësi të kufizuara, personave me sëmundje kronike si dhe personave të moshës së shtyrë.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Vendos kontaktin e parё me pacientin
 • Kryen tё gjitha punët e teknikut tё dhëmbëve dhe shërbime tё tjera nё lëmin përkatëse
 • Evidenton tё dhënat e nevojshme mjekësorë
 • Bashkëpunon me mjekun stomatolog nga i cili i pranon tё gjitha masat e dhëmbëve dhe sipas udhëzimit tё bashkangjitur i punon tё gjitha llojet e protezave pёr fëmijë dhe pёr tё rritur
 • Kryen edhe punë tё tjera nё bazë tё kërkesës sё stomatologut
 • Kujdeset pёr higjienën e ambientit ku punon dhe mirëmban aparaturën me mjete tё tjera pёr punë
 • Bashkëpunon ngushtë me kolegë dhe i kryen nё mënyrë profesionale detyrat e parashtruara nga shefi i tij
 • Kryen edhe punë tё tjera tё cilat janë tё ndërlidhura me shërbimet përkatëse profesionale etj. dhe pёr punën e tij/saj i jep llogari udhëheqësit tё tij/saj.

Kualifikimi i kandidatit:

 • Të ketë diplomë të shkollës së mesme të mjekësisë / Drejtimi i Stomatologjisë - Teknik i Dhëmbëve (të noterizuar nga noteri)
 • Të ketë Licencë të punës (Teknik i Dhëmbëve) - të jetë valide dhe e noterizuar nga noteri
 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës

Aftësitë teknike:

 • Aftësi të shkëlqyera ndërvepruese dhe komunikuese
 • Aftësi në ndërtimin e marrëdhënieve të mira pune
 • Njohuri në kompjuter

Kohëzgjatja e kontratës: Për pozitën e lartshënuar është deri më  31 Tetor 2026  (aq sa zgjatë edhe bashkëfinancimi i projektit).

Afati i aplikimit:

Nga data 31.01.2024 deri më 14.02.2024 ora 16:00. Aplikacionet pas datës 14.02.2024 ora 16:00 nuk do te merren në konsideratë.

Mënyra e Aplikimit:

Aplikimi bëhet online përmes këtij linku: https://shorturl.at/intx6, duke i bashkangjitur edhe dokumentet e kërkuara në formularin e aplikimit online.

Që aplikimi juaj të jetë i suksesshëm, kandidatët duhet të ngarkojnë dokumentet online në PDF, si më poshtë:

 • Të ketë diplomë të shkollës së mesme të mjekësisë / Drejtimi: Teknik i Dhëmbëve (të noterizuar nga noteri)
 • Kandidatët e diplomuar jashtë vendit duhen ta kenë diplomën e nostrifikuar nga MASHT-i i RKS
 • Licensën e punës valide (e noterizuar nga noteri)
 • Letërnjoftimin valid (në të dy anët)
 • Certifikatën e re e cila dëshmon se nuk jeni nën hetime (nga gjykata ose policia).
 • CV-në tuaj (në gjuhën angleze).

SQARIM:

Përgjegjës për procedurat e rekrutimit është Islamic Relief Kosova.

Për pozitat e cekura më sipër do të ftohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit dhe të cilët kanë bashkangjitur dokumentet e kërkuara në aplikacion. Kandidatët do të ftohen për të ju nënshtruar procedurave të testimit/vlerësimit.

Për datën dhe vendin e mbajtjes së intervistës kandidatët do të njoftohen me kohë përmes e-mailit.

Në rast të mosvaliditetit apo mosfunksionimit të e-mail adresave apo nëse janë shënuar gabimisht nga ana e kandidatëve në formularin tonë elektronik dhe mos bashkangjitjes së dokumenteve të kërkuara në formularin online të aplikimit, Islamic Relief nuk do të mbaj përgjegjësinë për mos arritjen e e-maileve te kandidatët në fazën e ftesës për proceset rekrutuese dhe për mospërzgjedhjen e kandidatëve me dokumente të mangëta dhe/apo në rast se ka kandidatë të cilët kanë raste të hapura në gjykatë apo polici.

Prishtinë, 31 Janar 2024

Kategoria Shëndetësi, Medicinë
Skadon 14/02/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Gjilan
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet