1

Drejtues i Lëvizjes së Trenave (Praktikant) (4), Ndrrues i Binarëve (Praktikant) (8)

Ruaj
InfraKos
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Infrakos 

Në përputhje me kompetencat e dhëna me legjislacionin për Ndërmarrjet Publike dhe në bazë të nenit 17 pika 17,3,1 të Statutit të Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës,,INFRAKOS,, Sh.A., dhe në bazë të Udhëzimit administrativ (MPMS) nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik, Infrakosi Sh.A, me datë 29.01.2024 shpall këtë: 

KONKURS 

Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

 1. a) DREJTUES I LËVIZJES TRENAVE (Praktikant) katër (4) pozita
 • Një (1) në Stacionin Drenas, 
 • Një (1) në Bardh dhe 
 • Dy (2) në Stacionin në Fushë Kosovë 

NJËSIA: Shërbimi i Stacioneve 
KONTRATA: Me kohë pacaktuar 
I RAPORTON: Shefit Stacionit 
PËRGJEGJËSI MBIKËQYRËSI: Po

PËRSHKRIMI PUNËS

 • Është përgjegjës për sigurinë dhe regullueshmërin komunikacionin hekurudhor 
 • Është përgjegjës për përgatitje të rregullt dhe nisje të trenave 
 • Është përgjegjës për sigurim të rrugëtimit të trenave në hyrje, dalje dhe kalim dhe për manipulim me sinjale kryesore sipas dokumentit teknik, dhe udhëzimeve teknike. 
 • Jep detyra, udhëheq dhe kontrollon realizimin e punëve manovruese. 
 • E kryen efektin e punës me trena të cilin ia dorëzon Dispecerit të Komunikacionit. 
 • I udhëheq evidencat e nevojshme të komunikacionit dhe të vagonëve 
 • Është përgjegjës për realizimin e OLT-ës 
 • Kryen kontrollimin e rregullt dhe të jashtëzakonshëm të ndërrueseve. 
 • Është në kontakt të rregullt me Dispeqerin e komunikacionit 
 • E përcjellë lëvizjen e trenave 
 • E pajisë personelin e trenit me njoftime nevojshme (Përmes Urdhëresës I dhe II
 • Pastron ndërrueset dhe zyrën stacione pa ndërrues. 
 • Koordinon- kontakton me stacionet tjera në rregullimin e sigurt të lëvizjes së trenave 
 • Kryen edhe punë tjera sipas Urdhëresave-Udhëzimeve me karakter të përhershëm ose të përkohshëm dhe sipas detyrave të përcaktuara në dokumentin teknik të stacionit pjesa e I, II. dhe sipas Urdhrit të Shefit të stacionit. 
 • Kujdeset per pronën brenda perimetrit të stacionit hekurudhor. 
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e pastërtisë në objektet, stabilimentet (ndërruesve aty ku mungon ndërruesi, e te tjera) si dhe hapësirat brenda dhe rreth stacionit. 
 • Kryen edhe pune tjera sipas kërkesës se mbikëqyrësit 

KUSHTET, AFTËSITË DHE NJOHURITË E KËRKUARA

 • Teknik i Komunikacionit hekurudhor
 • Kontrollimin mjekësor (grup i parë shëndetësor
 • njeh gjuhën shqipe preferohet njohja e gjuhës angleze dhe serbe
 • Aftësi te mira kompjuterike
 1. b) NDRRUES BINARVE (Praktikant) tetë (8) pozita
 • Katër (4) ndërrues Fushë Kosovë dhe 
 • Katër (4) ndërrues Miradi. 

NJËSIA: Shërbimi i Stacioneve
KONTRATA: Me kohë pacaktuar
I RAPORTON: Drejtuesit trenit
PËRGJEGJËSI MBIKËQYRËSI: JO 

PËRSHKRIMI PUNËS

 • Është përgjegjës për sigurinë dhe rregullimin e komunikacionit hekurudhor
 • Mbikëqyrë dhe përgjigjet për drejtvendosjen e ndërruesve dhe që binari dhe sinori jenë të lirë.
 • Përgjigjet për sigurinë e komunikacionit të trenave gjatë manovrimit stacion
 • Lajmëron me kohë krye manovruesin me kohë ndalë manovrimin për hyrje-dalje ose kalim trenave
 • Në stacionin e F.Kosovës ne bll. II përgjigjet për siguri dhe manipulim të aparatit për vendkalim
 • stacionin e Pejës bën sigurimin e vendkalimit për hyrje dhe dalje të gjithë trenave 
 • Udhëheq evidencat e nevojshme sipas rregullativave të aplikueshme
 • Pastron dhe i mirëmban ndërrueset dhe pajisjet tjera
 • Kujdeset per pronën brenda perimetrit të stacionit hekurudhor
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e pastërtisë në objektet, stabilimentet, si dhe hapësirat brenda dhe rreth stacionit
 • Kryen edhe punë tjera sipas dokumentit teknik stacionit urdhrit drejtuesit trenave dhe shefit stacionit
 • Kryen edhe pune tjera sipas kërkesës se mbikëqyrësit

KUSHTET, AFTËSITË DHE NJOHURITË E KËRKUARA

 • Shkolla e mesme
 • Gjendje mirë shëndetësore 
 • njeh mirë gjuhën shqipe

Inkurajohen komunitetet pakicë aplikojnë për pozitat e lira punësimit 

Procedura e aplikimit

Aplikacioni dhe konkursi mund merret në ndërtesën e drejtorisë të Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës Sh.A, ``INFRAKOS`` në Fushë Kosovë apo në www.infrakos.com. Aplikacioni së bashku me dëshmitë tjera mund të dorëzohet në ndërtesën e drejtorisë së INFRAKOS-it, në adresën Sheshi i Lirisë 32, në Fushë Kosovë. Dokumentacioni duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në të cilin duhet të shkruhet pozita për të cilën aplikon. Data e fundit për aplikim është më: 12/02/2024 ora 15:00. Dokumentacioni që mbërrin pas afatit dhe i pakompletuar do të konsiderohet i pavlefshëm. Dokumentet duhet të dorëzohen vetëm në kopje pasi të njëjtat nuk ju kthehen. Vetëm kandidatët e selektuar për listën e ngushtë do të kontaktohen. Për informata kontaktoni në tel.: 038 550 550 237. 


Infrakos 

Infrastruktura železnica Kosova ``INFRAKOS" A.D., objavljuje: 

JAVNI KONKURS 

POZICIJA: OTPRAVNIK VOZOVA (Pripravnik) cetri pozicije:

 • dve (2) pozicije otpravnik voza u železničkoj stanici u Kosovo Polje.
 • jedna (1) pozicija otpravnik vozoa u Drenasu 
 • jedna (1) pozicija otpravnik vozoa u Bellacevac 

JEDINICA: Usluge stanica 
UGOVOR: Na neodređeno vreme 
IZVEŠTAVA: Šefu stanice 
NADZORNA ODGOVORNOST: DA 

OPIS RADA: 

 • Odgovoran je za bezbednost i redovnost u železničkom saobraćaju 
 • Odgovoran je za redovnu pripremu i polazak vozova 
 • Odgovoran je za obezbeđivanje rute dolaznih, odlaznih i prolaznih vozova i za upravljanje glavnim signalima u skladu sa tehničkom dokumentacijom i tehničkim uputstvima. 
 • Daje zadatke, vodi i kontroliše izvođenje manevarskih radova. 
 • Obavlja efekat rada sa vozovima koji predaje Saobraćajnom dispečeru. 
 • Vodi potrebnu evidenciju saobraćaja i vagona 
 • Odgovoran je za realizaciju OLT-a 
 • Vrši redovnu i vanrednu proveru menjača. 
 • U redovnom je kontaktu sa dispečerom saobraćaja 
 • Prati kretanje vozova 
 • Obezbeđuje voznom osoblju potrebna obaveštenja (kroz Odredbu I i II) 
 • Čisti prekidače i kancelarije u stanicama bez menjača. 
 • Koordinira - kontaktira sa drugim stanicama u bezbednoj regulaciji kretanja vozova 
 • Obavlja i druge poslove po Naredbama-Uputama trajnog ili privremenog karaktera i prema poslovima definisanim tehničkim dokumentom stanice I, II deo i naredbom Šefa stanice 
 • Brine se o imovini unutar perimetra železničke stanice. 
 • Brine se o održavanju čistoće u objektima, ustanovama (menjačnice u kojima nema menjača i dr.) kao i prostorima unutar i oko stanice. 

POTREBNI USLOVI, VEŠTINE I ZNANJA: 

 • Tehničar železničkog saobraćaja. 
 • Lekarski pregled (prva zdravstvena grupa) 
 • Da poznaje albanski jezik poželjno je poznavanje engleskog i srpskog jezika 
 • Odlično poznavanje rada na računaru. 
 1. a) SKRETNIČARE (Pripravnik) osam (8) pozicija: 
 •  Četiri (4) skretničara u Kosovu Polju i
 • Četiri (4) skretničara u Miradiju. 

JEDINICA: Stanična Služba 
Ugovor: Neograničen 
IZVJEŠTAVA ZA: Otpravnika vozova 
NADZORNIK ODGOVORAN: NE 

OPIS POSLA: 

 • Odgovoran je za sigurnost i regulisanje željezničkog saobraćaja. 
 • Nadzire i odgovara na poravnanje skretnice i da su kolosijek i medžik slobodni. 
 • Odgovori za sigurnost saobraćaja vozova tokom manevrisanja na stanici. 
 • Obavještava skretničara na vrijeme da prestane s manevarom za ulaz-izlaz ili prolaz vozova. 
 • Na stanici F. Kosova u bl. II je odgovoran za sigurnost i rukovanje aparatima za prelaz. 
 • Na stanici Peć obezbeđuje prelaz za ulazak i izlazak svih vozova 
 • Vodi potrebne dokaze u skladu sa važećim propisima. 
 • Čisti i održava skretnice i drugu opremu. 
 • Brine se o posjedu unutar perimetra željezničke stanice. 
 • Brine o održavanju čistoće u objektima, ustanovama, kao i prostorima u i oko stanice. 
 • Obavlja i druge poslove prema tehničkoj dokumentaciji stanice, nalogu otpravnika voza i šefa stanice. 
 • Obavlja i druge poslove po zahtjevu nadzornika. 

POTREBNI USLOVI, VJEŠTINE I ZNANJA: 

 • Srednja škola. 
 • Dobro zdravstveno stanje 
 • Odlično znanje albanskog jezika. 

Maninske zajednice sepodsticu da se priojeve na konkurse za poso 

Procedura apliciranja: 

Aplikaciju i konkurs možete preuzeti u zgradi Direkcije za infrastrukturu železnica Kosova A.D., "INFRAKOS" u Kosovo Polje ili na www.infrakos.com. Aplikacija zajedno sa ostalim dokazima može se dostaviti u zgradi direkcije INFRAKOS-a, na adresi Trg slobode bb, u Kosovo Polje. Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti u kojoj mora biti upisana pozicija za koju se aplicira. Poslednji datum za apliciranje je: 12/02/2024 cas 15:00. Dokumentacija koja pristigne sa zakašnjenjem i nepotpuna smatraće se nevažećom. Dokumente treba dostaviti samo u kopijama jer vam isti neće biti vraćeni. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži spisak izbora. Za informacije kontaktirajte na tel.: 038 550 550 237. 

 

Kategoria Transport, Logjistikë
Skadon 12/02/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet