Ndërmarrja Publike Banesore (NPB)

Mjeshtër të Ashensorit (2)

	 	 

Në bazë të dispozitave të Nenit 8 të Ligjit të Punës, si dhe Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017, Neni 6, pika 6, Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A Prishtinë, bën:

R I S H P A L L J E    T Ë    K O N K U R S I T:

Për zgjedhjen e dy (2) Mjeshtërve të Ashensorit në Departamentin e Mirëmbajtjes, në  Ndërmarrjen Publike Banesore –SH.A me seli në Prishtinë.

Detyrat dhe përgjegjësitë specifike:

 • Është përgjegjës për punët që kanë të bëjne me mirëmbajtjen e ashensorit;
 • Zbaton detyrat dhe aktivitetet operative të përcaktuara nga udhëheqësi i Divizionit si dhe koordinon punët që lidhen me mirëmbaajtjen e ashensorëve ku NPB ka marrëveshje për mirëmbjtjen e ashensorëve ekzistues, riparimin e ashensorëve si dhe vënjen në funksion të ashensorëve të rinj.
 • Përgaditë dhe vendos në funksion ashensorët që janë jashtë funksionit si dhe për çdo intervenim plotëson të dhënat ne formën e NPB rreth mos funksionimit të ashensorit dhe vendos shënimet në raport për pjesët e vendosura gjatë riparimit të ashensorëve.
 • Kryen montimin e ashensorëve të rinjë, eliminimi i defekteve dhe gabimeve, mirëmbajtja dhe puna montuese, modernizimi i ashensorëve, shërbime të urgjencës në konsultim me kolegët.
 • Është përgjegjës për punët e Departamentit të Mirëmbajtjes në mirëmbajtjen e ashensorëve .
 • Zbaton detyrat dhe aktivitetet operative të përcaktuara nga Udhëheqësi i Departamentit të mirëmbajtjes si dhe koordinon punët që lidhen me mirëmbajtjen e ashensorëve  ku NPB  ka marrëveshje për mirëmbajtjen e ashensorëve ekzistues, riparimin e ashensorëve si dhe vendosjen në funksion të ashensorëve të rinj. 
 • Mban përgjegjësi për materialin e shpenzuar si dhe shpenzimet e materialit i shënon në dëshmitë përkatëse sipas dokumentacionit të NPB për punët e mirëmbajtjes së ashensorëve.

Kualifikimet:

 • Shkolla e mesme
 • Bartësi i vendit të punës duhet të ketë se paku 2 vjet përvojë pune në lëminë e kërkuar

Kualifikimet tjera:

 • Kurset dhe trajnimet tjetra gjatë karrierës profesionale.
 • Aftësi të mira komunikuese
 • Të ketë aftësi kompjuterike mbi sistemet e softwerëve për ashensorë;

Procedura e Konkurrimit:

Kandidati-ja për pozitën Pastrues/e në Departamentin e Mirëmbajtjes duhet t’i dorëzoi këto dëshmi:

 • CV-në;
 • Dëshminë e Shkollimit;
 • Dëshminë për Përvojën e Punës;
 • Kopjen e Lejës së Njoftimit; dhe
 • Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune.

Dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në këtë adresë: Ndërmarrja Publike Banesore - SHA në Prishtinë, rruga “Xhevdet Doda”,nr.32, Prishtinë ose përmes e-mailit zyrtar: burimet.njerezore@npbanesore.com.

Kandidatët  të cilët konkurrojnë duhet ta shënojnë saktë adresën dhe numrin e telefonit kontaktues, si dhe email adresën.Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për intervistë. Dokumentet e pa kompletuara si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit nuk do të shqyrtohen. Konkursi është i hapur nga data 20 Korrik 2019 – 03 Gusht 2019 ora 16:00.

Shikime 974
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC