1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Job Title: Forensic Document Examiner 

Location: Balkan Region (Albanian Specialist) 

Company: Witness Experts Consulting Agency 

Please see below the job specification for this position.  

Witness Expert is looking for an ambitious, self-motivated and highly accredited individual with proven experience as a Forensic Document Examiner – candidates with extensive experience and specialist knowledge on countries in the following regions are strongly encouraged to apply.  

Job Description: We are seeking a highly skilled Forensic Document Examiner to join our team in the Balkan region. In this role, you will be responsible for the analysis and authentication of various documents, including court documents, police reports, and identification documents. Your expertise will play a crucial role in assisting law enforcement and legal professionals in the region to resolve cases and ensure justice is served. 

Key Responsibilities: 

 • Examine and analyze documents, including handwriting, signatures, printed materials, and any other relevant features. 
 • Assess the authenticity and genuineness of documents presented as evidence in legal cases. 
 • Provide expert testimony in court proceedings when required, explaining your findings and conclusions. 
 • Collaborate with law enforcement agencies, attorneys, and other stakeholders to gather necessary information for document examination. 
 • Maintain accurate and detailed records of your analysis and findings. 
 • Stay up to date with the latest forensic document examination techniques and tools. 

Qualifications: 

 • Academic background in Forensic Science or a related field. 
 • Proven experience as a Forensic Document Examiner. 
 • Trained in forensic documents examination. 
 • Proficiency in the use of specialized forensic equipment and software. 
 • Strong attention to detail and analytical skills. 
 • Excellent written and verbal communication skills, including the ability to present findings in court. 
 • Demonstrated ability to work independently and as part of a team. 
 • Familiarity with the legal system and procedures in the Balkan region is a plus. 

Desirable Criteria: 

 • Accreditation/Membership to professional organisations that demonstrate your expertise in the field. 

To Apply: 

 • CV (To be provided in English language). 
 • Closing Statement Letter (2-pages maximum)  
 • Why are you the ideal candidate for this position?  

Send your application to roles@witnessexpert.co.uk

 This is an excellent opportunity as we are flexible regarding working arrangements, and happy to consider full-time employment, part-time employment or on a flexible freelance/contractor basis. 


Albanian/Shqip: 

Titulli i punës: Ekzaminues i Dokumenteve Mjekësore ligjore 

Vendndodhja: Rajoni i Ballkanit

Kompania: Witness Experts Consulting Agency 

Ju lutemi shikoni më poshtë specifikimet e punës për këtë pozicion. 
 
Witness Experts Consulting Agency është në kërkim të një individi ambicioz, të vetë-motivuar dhe te kualifikuar me përvojë të dëshmuar si Ekzaminues i Dokumenteve Mjekësore Ligjore – kandidatët me përvojë të gjerë dhe njohuri të specializuara në vendet në rajonet e mëposhtme inkurajohen fuqimisht të aplikojnë. 
 
Përshkrimi i punës: Ne jemi duke kërkuar një Ekzaminues të Dokumenteve Mjekësore Ligjore për t'iu bashkuar ekipit tonë në rajonin e Ballkanit. Në këtë rol, ju do të jeni përgjegjës për analizën dhe vërtetimin e dokumenteve të ndryshme, duke përfshirë dokumentet gjyqësore, raportet e policisë dhe dokumentet e identifikimit. Ekspertiza juaj do të luajë një rol vendimtar në asistimin e profesionistëve të zbatimit të ligjit dhe ligjvënësve në rajon për të zgjidhur çështjet dhe për të siguruar që drejtësia të vihet në vend.

Përgjegjësitë kryesore: 

 • Ekzaminoni dhe analizoni dokumentet, duke përfshirë shkrimin e dorës, nënshkrimet, materialet e printuara dhe çdo veçori tjetër përkatëse. 
 • Vlerësoni vërtetësinë dhe vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura si prova në çështjet ligjore. 
 • Jepni dëshminë e ekspertit në procedurat gjyqësore kur kërkohet, duke shpjeguar gjetjet dhe përfundimet tuaja. 
 • Bashkëpunoni me agjencitë e zbatimit të ligjit, avokatët dhe palët e tjera të interesuara për të mbledhur informacionin e nevojshëm për ekzaminimin e dokumenteve. 
 • Mbani shënime të sakta dhe të detajuara të analizave dhe gjetjeve tuaja. 
 • Qëndroni të përditësuar me teknikat dhe mjetet më të fundit të ekzaminimit të dokumenteve mjeko-ligjore. 

Kualifikimet: 

 • Sfondi akademik në Shkencën Forenzike ose një fushë të ngjashme. 
 • Përvojë e dëshmuar si Ekzaminues i Dokumenteve Mjeko Ligjore.  
 • Të trajnuar për ekzaminimin e dokumenteve mjeko-ligjore. 
 •  Aftësi në përdorimin e pajisjeve dhe programeve të specializuara të mjekësisë ligjore. 
 • Vëmendje ndaj detajeve dhe aftësi analitike. 
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe verbal, duke përfshirë aftësinë për të paraqitur gjetjet në gjykatë. 
 • Aftësi e demonstruar për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e një ekipi.
 • Njohja me sistemin dhe procedurat ligjore në rajonin e Ballkanit është një plus. 

Kriteret e dëshirueshme: 

 • Akreditim/Anëtarësim në organizata profesionale që demonstrojnë ekspertizën tuaj në këtë fushë. 

Te aplikosh: 

 • CV (Të jepet në gjuhën angleze).  
 • Letra e deklaratës mbyllëse (maksimumi 2 faqe)
 • Pse jeni kandidati ideal për këtë pozicion? 

Aplikoni përmes emailit roles@witnessexpert.co.uk

Kjo është një mundësi e shkëlqyer pasi ne jemi fleksibël në lidhje me aranzhimet e punës dhe të lumtur të konsiderojmë punësimin me kohë të plotë, punësimin me kohë të pjesshme ose mbi baza fleksibël të pavarur/kontraktor. 

Kategoria Ligj & Legjislacion
Skadon 24/02/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet