1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetarë.

SOS Fshatrat e Fëmijëve fton ofertuesit e specializuar dhe të interesuara për: Ofertë për Sallë, për realizimin e trajnimeve, seminareve, konferencave, dhe takimeve në kuadër të aktiviteteve të të gjithë projekteve si dhe të projektit YEEP2. Salla do të përdoret për të përmbushur aktivitetet e planifikuara gjatë vitit që do të ofrojnë mundësi për zhvillim professional të punonjësve, shkëmbimin e përvojave me partnerë dhe bashkëpunëtorë, zgjerimin e partneriteteve dhe promovimin e punës së organizatës.

Me këtë rast ju bëjmë Ftesë për Ofertë sipas specifikacionit në vijim:

Sallë Trajnimi

 • Salla e cila ka kapacitet për përafërsisht 20-30 persona
 • Salla të jetë e përshtatshme për punë në grupe, session plenar apo formate tjera
 • Salla të ketë kushte për punë sa i përket ndriçimit, ajrosjes, pastërtisë dhe qetësisë;
 • Ofrimi I ujit (2 shishe të vogla) për pjesëmarrës gjatë trajnimit
 • Ofrimi I kafes (2 kafe) për pjesëmarrës gjatë pauzave
 • Dreka për pjesëmarrës: Supë, sallatë, pjata kryesore, desert dhe një shishe e vogël ujë.

Salla duhet të jetë e pajisjur me:

 • Internet të shpejtë;
 • Projektor;
 • Tabelë për mbajtjen e letrave (flipchart)
 • Mundësi për printim (e preferuar)

Salla duhet të jetë me lokacion në Prishtinë dhe jo më larg se 10 km nga qendra e Prishtinës

Dokumentet e nevojshme:

 1. Qertifikata e regjistrimit të biznesit/ NUI
 2. Qmimet e kuotuara në euro pa tvsh
 3. Oferta financiare e ndarë me cmime për njësi: sallë, ujë, kafe dhe drekë
 4. Oferta financiare e nënshkruar ose me llogo zyrtare

Kriteret për përzgjedhjen e ofertës më të mirë do të jenë si në vijim:

 1. Përmbushja e specifikacionit sipas Ftesës për Ofertë
 2. Pas plotësimit të kritereve - Çmimi më i lirë

Vlefshmëria e Ofertës duhet të jetë 30 ditë nga data e mbylljes se Ftesës për Ofertë. Ofertuesi i përzgjedhur, para nënshkrimit të kontratës duhet të paraqesë Vërtetimin Tatimor

Ofertuesit e interesuar duhet t’i dorëzojnë dokumentet dhe ofertën e mbyllur në pliko/ zarf (2 kopje) të nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor dhe të shënuar: “Sallë për trajnime”.

Ofertat duhet të dorëzohen deri me datën: 15.02.2024 në zyret e SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, në adresën Velani “1 Tetori” p.n. Prishtinë cdo ditë pune nga ora 09:00-15:00

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet