Komuna Skënderaj

Mësimdhënës/e (19)

	 	 

Republika e Kosovës

Komuna Skenderaj

Nr. 925/2019 Dt: 13.07.2019

Në bazë të Nenit 8 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, Nenit 5 (shkronja c) të Ligjit për Arsimin në Komunat e Rep. së Kosovës Nr. 03/L-068, Nenit 17 (shkronja h) të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040, Nenit 35 të Ligjit mbi Arsimin Parauniversitar në Rep. e Kosovës Nr. 04/L-032, të UA 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, të UA të MASHT 10/2018 si dhe në bazë të kërkesave të institucioneve arsimore, Drejtoria Komunale e Arsimit në Skenderaj, shpall:

Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës për vitin shkollor 2019/2020

Nr.       Niveli  Pozita  Institucioni      Vendi  Pensionim /Zëvendësim          Nr. i orëve       Nr. ipozita ve

1          Shfmu Mësimdhënës/e për Mësim klasor      “Elena Gjika”  Makermal        Vend i lirë       Normë e plotë    1

2          Shfmu Mësimdhënës/e për Mësim klasor      “Pavarësia”      Krasaliq           Vend i lirë       Normë e plotë    2

3          Shfmu Mësimdhënës/e për lëndën Matematikë         “Pavarësia”      Krasaliq           Vend i lirë       15 orë       1

4          Shfmu Mësimdhënës/e për lëndët Histori dheedukatë qytetare         “Bashkim Sadiku”     Tushilë            Vend i lirë       12 orë  1

5          Shfmu Mësimdhënës/e për Mësim klasor       “Bashkim Sadiku”     Tushilë             Vend i lirë            Normë e plotë 1

6          Shfmu Mësimdhënës/e për Mësim klasor      “Ilir Lushtaku”            Prekaz i Poshtëm        Vend i lirë            Normë e plotë 1

7          Shfmu Mësimdhënës/e për Mësim klasor      “Ilir Lushtaku”            Prekaz i Poshtëm        Me kohë të caktuar Normë e plotë 1

8          Shfmu Edukator/e për parafillorë       “Enver Haliti” Lubovec          Zëvendësim     Normë e plotë 1

9          Shfmu Mësimdhënës/e për Mësim klasor      “Azem Bejta”  Prekaz i Epërm            Zëvendësim            Normë e plotë 1

10        Shfmu Mësimdhënës/e për Mësim klasor      “Azem Bejta”  Prekaz i Epërm            Vend i lirë            Normë e plotë 2

11        Shfmu Mësimdhënës/e për Mësim klasor      “Migjeni”        Kllodernicë     Kohë të caktuar            Normë e plotë 1

12        Shfmu Mësimdhënës/e për Lëndën Kimi       “Idriz Barani   Klinë e Epërme           Vend i lirë       14            1

13        Shfmu Mësimdhënës/e për Lëndën Fizikë     “Idriz Barani   Klinë e Epërme           Vend i lirë       18            1

14        Shfmu Mësimdhënës/e për Lëndën Biologji  “Idriz Barani   Klinë e Epërme           Vend i lirë       18            1

15        Shfmu Mësimdhënës/e për Mësim klasor      “Idriz Barani   Terrnac            Zëvendësim     Normë e plotë    1

16        Shfmu Mësimdhënës/e për Gjuhë gjermane   Disa shkolla    

Vend i lirë       Normë e plotë 2


Kushtet: 
Për të gjitha vendet e punës, në të tri nivelet (shkolla fillore, shkolla të mesme të ulëta dhe shkolla të mesme të larta ) kandidatët duhet t’a kenë të kryer fakultetin – drejtimi përkatës sipas Normativit 10/2018, ndërsa në mungesë të kuadrit të kualifikuar vijnë kandidatët e tjerë, të drejtimeve të përafërta, që i plotësojnë kushtet më së miri.

Zgjedhja e kandidatëve për mësimdhënës do të bëhet në bazë të nenit 35 të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr.04/L- 032, UA 10/2018 si dhe në bazë të rezultateve të panel-intervistës, me shkrim  dhe me gojë.

Për Intervistën me gojë dhe me shkrim do të ftohen vetëm kandidatët e listës së ngushtë, sipas nenit 4 të UA 17/2009. Kandidatët e listës së ngushtë me shkrim dhe me gojë do të ftohen në telefon.

Për konkurrim, kandidatët duhet të plotësojnë dokumentacionin :

  • Diploma dhe një kopje e vërtetuar e diplomës;
  • Kopja e letërnjoftimit;
  • Vërtetimin për punë nga gjykata;
  • Certifikatën e gjendjes shëndetësore (në rast se pranoheni );
  • Certifikatë trajnimi – nëse keni ;
  • Përvoja e punës – nëse keni ;
  • Referencën e punës – ata që kanë përvojë pune;

Aplikacioni merret dhe dorëzohet në objektin e Komunës, kati i parë, sporteli nr. 13; Kandidatët mund të konkurrojnë më së shumti në dy shkolla;

Kandidatët që kanë diplomuar jashtë Kosovës, duhet të kenë diplomat e nostrifikuara nga MASHT.

Fillimi i punës për vendet e lartcekura, nuk do të jetë domosdoshmërisht më datë 02.09.2019, por varësisht nga vendi i punës në shkollë (datës së pensionimit apo pushimit të lehonisë etj.).

Dokumentet e pakompletuara si dhe ato pas afatit, nuk merren në shqyrtim.

Rezultatet e konkursit do të shpallen në webfaqe të Komunës së Skenderajt me datë 30.08.2019. Dokumentacioni nuk kthehet.

Afati i konkursit mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit të konkursit në gazetë dhe në webfaqen zyrtare të Komunës së Skenderajt.

Drejtoria Komunale e Arsimit Skenderaj

TAGS: Komuna e Skenderajt, SkenderajKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 839
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Skënderaj
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC