Ministria e Administratës Publike

Zyrtar për monitorimin e komunave

	 	 

Republika e Kosovës-Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal-Ministrastvo Administracije lokalne Samuprav-Ministriy of   lokal govermnent  Administration 

Në bazë të  Ligjit Nr. 03/L-149,  për Shërbimin Civil  të Republikës së Kosovës dhe  Rregullores Nr.02/2010 neni 15 paragrafi 2 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil,  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal  Shpallë:

K  O  N  K  U  R  S

Titulli i vendit të punës: Zyrtar për monitorimin e komunave

Departamenti: Ligjor dhe Monitorim të Komunave

Divizioni: Monitorim të Komunave

Orari i punës: Orar i plotë i punës

Koeficienti: 7

Raporton tek: Udhëheqësi i Divizionit

Lloji i pozitës: I karrierës

Mbikëqyrja e stafit: Nuk ka

Referenca: MPL/160

 Qëllimi i vendit të punës :

Monitorimi i punës së komunave/organeve komunale në ushtrimin e përgjegjësive ligjore, vlerësimi i ligjshmërisë së akteve si dhe ofrimi i përkrahjes së tyre në përmbushjen e obligimeve të tyre.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Monitorimin e punës së Kuvendeve të Komunave dhe Komiteteve /Komisioneve;
 2. Monitorimin e punës së administratës komunale në ofrimin e shërbimeve administrative;
 3. Vlerëson ligjshmërinë e akteve të komunave se a janë në pajtim me legjislacionin bazë për vetëqeverisje lokale;
 4. Evidentimin e shkeljeve ligjore në komuna dhe mirëmbajtja e listës së shkeljeve ligjore në Komuna;
 5. Përgjegjës për mbledhjen e të dhënave nga Komuna;
 6. Ndihmon aktivitetet për komunikim ndërmjet organeve të qeverisjes lokale dhe nivelit qëndëror;
 7. Përgaditja e pyetësorëve që lidhen me punën e Kuvendeve të komunave , komiuteteve dhe administratës komunale;
 8. Kryen edhe punë dhe detyra tjera sipas këerkesës së Udhëheqësit të Divizionit dhe Udhëzimeve të Departamentit;

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Diplomë universitare në fushën e drejtësisë, ekonomisë;
 • Se paku 2 vite përvojë pune
 • Të ketë njohuri mbi legjislacionin e aplikueshëm, për çështjet të cilat kanë të bëjnë me vetëqeverisjen lokale;
 • T’i njohë gjuhët zyrtare;
 • Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme për komunikim si dhe aftësi të shkëlqyeshme ndër-personale;
 • Të jetë i aftë për të punuar në mënyrë efektive me qëllim të përmbushjes së afateve të caktuara kohore;
 • Të ketë shkathtësi shumë të mira kompjuterike (aplikacionet Microsoft, internet etj).

Aktet ligjore  dhe aktet nën –ligjore  që rregullojnë rekrutimin

Rekrutimin e nëpunësve civil e rregullon Ligji Nr. 03/L -149 Për shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Rregullorja Nr.02/2010  Për Procedurat e Rekrutimit  në Shërbimin Civil .

Kohëzgjatja e emërimit

Kohëzgjatja e emërimit-punësimit është në përputhje me LSHCK Nr. 03/L-149,  në të cilën është e përfshirë periudha e punës provuese njëvjeqare.

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve

Formularët zyrtar për aplikim merren në Zyrën e Personelit të MAPL-së,  Kati XII -zyra 1203 , ndërtesa e ish-Rilindja, gjithashtu mund të tërhiqen edhe nga ueb -Faqja e MAPL -së.

Kushtet per pjesëmarrje ne  rekrutim

Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopjet e dëshmive për kualifikimet e nevojshme arsimore, përvojën e punës, kurset e ndjekura, referencat etj, mund të dorëzohen drejtpërdrejtë në Zyrën e Personelit të MAPL-së dhe përmes postës.

-“Shërbimi Civil i Koosvës ofron mundësi të barabarta të  punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”,

-“Komunitet jo- shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11,pragrafi 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikë së Kosovës”

-Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen.

Procedura e Konkurimit

Procedura e konkurimit është e  jashtme  dhe të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit përkatsisht nga data 10.07.2019 deri më  24.07.2019.

Konkursi dhe kërkesa për punësim janë të publikuara edhe në ueb-Faqen e Ministrisë:

mapl.rks-gov.net

Për informata shtesë mundë të kontaktoni Zyrën e Personelit të MAPL-së, në telefonin: 038-200 35-555.

TAGS: Ministria e Administrates Publike, PrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1218
Kategoria Juridik
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC