1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

 

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë për pozitën: Praktikant për Shitje Direkte në TelemarketingZyren Qendrore.

Përgjegjësitë

 • Thirrja e klientëve për shitjen e produkteve TEB tek ata.
 • Ofrimi i shërbimeve shumë profesionale për klientët e TEB-it.
 • Të jenë shumë të qetë dhe dëgjues i mirë në pyetjet e klientëve dhe gjithmonë të ofrojnë këshilla / përgjigje miqësore për klientët.
 • Procesimi kohë pas kohe i aplikacionit Starcard në sistem sipas procedurës
 • Sigurimi për të identifikuar të gjitha nevojat e klientëve
 • Të vepruarit sipas politikës së çmimeve të Bankës
 • Kryerja e çdo detyre tjetër të kërkuar nga Divizioni i Biznesit të Kartelave dhe POS
 • Raportimi tek pozicionet më të larta të tij si Udhëheqësi i Ekipit dhe i Biznesit të Kartelave kur është e nevojshme për të gjitha problemet / sugjerimet që mund të hasen gjatë punës.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Përvojë e dëshmuar në shitje; përvojë si koordinator i shitjeve ose në pozicione të tjera administrative do të konsiderohet një plus
 • Aftësi të mira kompjuterike
 • Aftësi të organizimit, i përgjegjshëm dhe aftësi në zgjidhjen e problemeve
 • Aftësi të komunikimit dhe të shprehurit verbal
 • Lojtar ekipi me nivel të lartë të përkushtimit
 • Preferohet diplomë e universitetit Ekonomik ose Administrim Biznesi
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze
 • Licencë drejtimi automobili Kategoria B

BNP PARIBAS JOINT VENTURE

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 29.02.2024. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Internship Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for candidates for the position of Telemarketing Direct Sales Intern in Head Office.

Responsibilities:

 • Calling Clients for selling TEB products to them.
 • Offer very professional services to TEB Customers.
 • Be very calm and good listener on customer queries and always offer friendly advices/answers to customers.
 • Time by time processing Starcard application on the system as per procedure
 • Make sure to identify all clients’ needs
 • Act as per Bank’s pricing policy
 • Perform any other task required by the Card & POS Business Division
 • Report to his/her upper positions Team Leader and Card Business when it is needed per all problems/suggestions that may be faced during field.

Qualifications required:

 • Proven experience in sales; experience as a sales coordinator or in other administrative positions will be considered a plus
 • Good computer skills
 • Well- organized and responsible with an aptitude in problem solving
 • Existing verbal and comunications skills
 • A teamplayer with high leval of dedication
 • Good knowledge of English Language
 • Driving licence Category B

BNP PARIBAS JOINT VENTURE

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 29.02.2024. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet