1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi Punësimi

TEB Sh.A. është një nga bankat më me reputacion në Kosovë, pjesë e brendit të mirë-njohur bankar TEB në Turqi dhe pjesë e BNP Paribas – banka lider në Bashkimin Evropian dhe një lojtare kryesore e bankimit ndërkombëtar.

TEB tani është duke kërkuar kandidatë të kualifikuar për pozitën Kontabilist / Kontabilist i Lartë, në Zyrën Qendrore. Ne, në TEB Sh.A., mirëpresim punonjës të ri dhe jemi të përkushtuar t'u ofrojmë anëtarëve të ekipit tonë mbështetje dhe mundësi përparimi në karrierë për t'i ndihmuar ata të përmbushin qëllimet e tyre profesionale.

Nëse jeni të interesuar për një karrierë sfiduese në shërbimet financiare, ju ftojmë të aplikoni sot.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Analizimi i trajtimit kontabël të faturave dhe dokumenteve të tjera mbështetëse, të hyrave, shpenzimeve, listës së pagës etj., regjistrimi i të dhënave kontabël sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe kryerja e pagesave sipas procedurave të brendshme.
 • Përgatitja e raporteve tatimore sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi;
 • Mirëmbajtja e regjistrit të aseteve fikse në baza të rregullta dhe përgatitja e raporteve sipas nevojës;
 • Kryerja e llojeve të ndryshme të barazimeve sipas nevojave të biznesit;
 • Monitorimi dhe rishikimi i kontabilitetit dhe raporteve të sistemit përkatës për saktësinë dhe plotësinë;
 • Zgjidhja e mos-përputhjeve kontabël;
 • Raportimi në baza të rregullta tek menaxheri i departamentit për rezultatet e punëve të caktuara;
 • Ndër-veprimi me auditorët e brendshëm dhe të jashtëm në përfundimin e auditimeve;
 • Sigurimi i pajtueshmërinë me rregulloret bankare, standardet e kontabilitetit dhe procedurat e kontrollit të brendshëm;
 • Detyra të tjera sipas nevojës.

Kërkesat për njohuri dhe aftësi:

 • Njohuri të kontabilitetit, financave dhe tatimeve.
 • Aftësi për të analizuar të dhënat financiare dhe përgatitur raporte dhe pasqyra financiare.
 • Aftësi të forta komunikimi, ndër-personale dhe të përshtatjes për të përmbushur kërkesat e ndryshimit të kushteve dhe orarit fleksibël të punës.
 • Aftësi për të punuar në ekip dhe për të qenë një lojtar ekipi kontribues për të prodhuar materiale cilësore brenda afateve të ngushta kohore.
 • Gatishmëri për të qenë pjesë e projekteve financiare.
 • Dëshirë për inovacion, gjithmonë në kërkim të mënyrave të reja për të arritur dhe përfunduar gjërat.
 • Proaktiv, ndjenjë të lartë të përgjegjësisë dhe vullnet për rritje të vazhdueshme profesionale. Kërkesat profesionale
 • Diplomë universitare në Kontabilitet, Financa, Menaxhment ose Ekonomi.
 • Kualifikim profesional në kontabilitet të vlerësuar shumë.
 • Minimumi 1-3 vjet përvojë në departamentin e kontabilitetit dhe / ose raportimit në sektorin bankar, kompanitë e auditimit ose departamentin e financave të një kompanie.
 • Njohuri të avancuara të MS Excel.
 • Kërkohet njohuri e shkëlqyer e gjuhës angleze.

Aplikimi duhet të përfshijë: letërnjoftimin (ID) e Kosovës, CV-në, letrën e motivimit, diplomat / certifikatat dhe referencat dhe të dorëzohet përmes e-mailit në adresën human.resources@teb-kos.com, nga data 07.12.2023 deri me 13.12.2023.

Aplikacionet e pa-plotësuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.


Employment Opportunity

TEB Sh.A. is one of the most reputable banks in Kosovo, part of the well-recognized TEB banking brand in Turkey, and part of BNP Paribas - the leading bank in the European Union and a leading international banking player.

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of Accountant /Senior Accountant, in Head Office. At TEB Sh.A. we welcome new people and we are committed to provide our team members with support and career advancement opportunities to help them meet their professional goals.

If you are interested in an exciting career in financial services, we invite you to apply today.

Primary Responsibilities:

 • Analyse the accounting treatment of invoices and other supporting documents, incomes, expenses, payroll etc. and book accounting entries according to International Financial Reporting Standards, and execute payments according to internal procedures.
 • Prepare tax reports as per laws and regulations in force;
 • Maintain the fixed assets register on regular basis and prepare reports as needed;
 • Perform different kind of reconciliations as per business needs;
 • Monitor and review accounting and related system reports for accuracy and completeness;
 • Resolve accounting discrepancies;
 • Report on regular basis to the manager of the department about the results of the jobs assigned;
 • Interact with internal and external auditors in completing audits;
 • Ensure compliance with banking regulations, accounting standards, and internal control procedures;
 • Other duties as required.

Knowledge and skill requirements:

 • Knowledge of accounting, finance, and taxes.
 • Ability to analyse financial data and prepare financial reports and statements.
 • Strong communication, interpersonal and adaptation skills to meet the requirements of changing conditions and flexible working hours.
 • Ability to work in teams and to be a contributing team player to produce quality materials within tight timeframes.
 • Eager to be part of finance projects.
 • Desire to innovate, always looking for new ways to achieve and complete things.
 • Proactive, high sense of responsibility and willingness of continuous professional growth.

Professional requirements

 • University Degree in Accounting, Finance, Management or Economics.
 • Professional accounting qualification highly valued.
 • Minimum 1-3 years of experience in an accounting and/or reporting department in banking sector, audit companies or finance department of a company.
 • Advanced knowledge of MS Excel.
 • Excellent knowledge of English is required.

Application should include: Kosovo ID, CV, motivation letter, diplomas/certificates and references, and should be submitted via e-mail to human.resources@teb-kos.com, from 07.12.2023 till 13.12.2023

Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 13/12/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet