1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të dispozitave të Nenit 8 të Ligjit të Punës, si dhe Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017, Neni 4, Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A në Prishtinë, rishpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të punës

Titulli i punës: Punëtor/e i/e Elektrikës

 I raporton: Kryepunëtorit/es të/së Elektrikës në Divizionin e Intervenimeve Ndërtimore të Përgjithshme

Niveli i pagës: 7

Orët e Punës:  40 orë në javë

Kohëzgjatja e Kontratës: 6 muaj me mundësi vazhdimi ( puna provuese 3 muaj)

Vendi Punës: Rr. “Zija Shemsiu” nr. 22, Ulpianë- Prishtinë ( selia e Ndërmarrjes Publike Banesore)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Është përgjegjës/e për realizimin e objektivave të caktuara nga Kryepunëtori i Grupit dhe Udhëheqësi i Divizionit për Intervenime Ndërtimore të Përgjithshme (më tutje DINP);
 2. Koordinon punët me punëtorët tjerë së bashku me Kryepunëtorin e Grupit në lidhje me kërkesat dhe nevojat për kryerjen e aktiviteteve të nevojshme që kanë të bëjnë me DIU-në;
 3. Bashkëpunon ngushtë me Kryepunëtorin e Grupit për përmbushjen e objektivave të DIU-së;
 4. Merr pjesë në mbledhjet e rregullta bashkë me kryepunëtorin e grupit dhe anëtarët e tjerë të grupit;
 5. Kryen punime axhusterie, kuotimi, hapja e kanaleve, vrimave dhe foleve, shtrirja e kabllove dhe përçuesve, shtrirja e gypave, vendosja e kutive dhe tabelave, lidhja e qarqeve sipas skemave të instalimit, montimi i elementeve të instalimit, montimi i tabelave (ormanëve), montimi i kyçësit shtëpiak, kryerja e tokëzimit, instalimi i rrufepritësit, instalimi elektrik i një banese, vendosja e pajisjeve ndriçuese, instalimet mbi sipërfaqen e murit, instalimet elektrike në dysheme, instalimi i burimeve rezervë, instalimi i rrjetit të antenave televizive, instalimi i linjave telefonike dhe instalimi i interfonit;
 6. Është përgjegjës për punët e DIU në punët e rrjetit të energjisë elektriket të tensionit të ulët;
 7. Zbaton detyrat dhe aktivitetet operative të përcaktuara nga Kryepunëtori si dhe koordinon punët që ndërlidhen me mirëmbajtjen e instalimeve të energjisë elektrike në hapësirat ku NPB operon si në mirëmbajtjen e rrjetave ekzistuese, riparimin e rrjetave të tensionit të ulët si dhe shtrimin dhe funksionalizimin e rrjetave me nivel të ulët të tensionit sipas kërkesave të NPB;
 8. Përgatit dhe vendos në funksion energjinë elektrike nga kutia shpërndarëse dhe nga kutia deri në trafon furnizues të kyçjes së hapësirave te NPB;
 9. Mban përgjegjësi për materialin e shpenzuar si dhe shpenzimet e materialit i shënon në dëshmitë përkatëse sipas dokumentacionit të NPB për punët e mirëmbajtjes së instalimeve të energjisë elektrike;
 10. Në rast të mungesës së zyrtarëve tjerë me urdhër të menaxhmentit mund t’i zëvendësojë dhe të kryej detyrat të tjera;
 11. Kryen edhe detyra tjera që lidhen me përshkrimin e detyrave të punës si dhe detyrave të ngarkuara nga menaxhmenti.

Kualifikimet:

 • Diplomë e shkollës së mesme;
 • Preferohet përvojë pune në lëminë e elektrikes;
 • Preferohen kurse dhe trajnime tjera gjate karrierës profesionale;
 • Patentë shofer, kategoria B.

Aftësitë:

 • Njohje të materialeve dhe mjeteve të punës që kanë të bëjnë me punë elektrike;
 • Të ketë kujdesë të shtuar dhe të respektojë normat për siguri në punë;
 • Shkathtësi për të punuar në grup, nën presion dhe të dëshmojë fleksibilitet në punë;
 • Të jetë i gatshëm të punojë natën dhe fundjavave;
 • Të jetë i gatshëm të punojë në objekte me lartësi të madhe;
 • Të jetë i gatshëm të punojë në të gjitha kushtet atmosferike;
 • Të jetë i gatshëm të qëndrojë në këmbë për periudha të gjata kohore;
 • Të ketë vetë iniciativë dhe qasje konstruktive;
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikative, organizative dhe analitike;
 • Etikë në punë dhe integritet.

Procedura e Konkurrimit

Kandidatët e interesuar, formularin zyrtar mund ta marrin në zyret e Burimeve Njerëzore të Ndërmarrjes Publike Banesore apo ta shkarkojnë nga ëeb faqja e internetit në adresën:

www.npbanesore.com/shpalljet/mundesi-punesimi/ . Dokumentacionin mund ta paraqesin në kopje fizike në Divizionin e Burimeve Njerëzore në adresën: rr. Zija Shemsiu, nr. 22, Prishtinë, ose të aplikojnë përmes emailit zyrtar: burimet.njerezore@npbanesore.com apo përmes postës. Kandidatët të cilët konkurojnë duhet të shënojnë saktë adresën, numrin e telefonit kontaktues si dhe email adresën. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në procedura të tjera të rekrutimit.

Dokumentet që duhet të bashkangjiten:

 • Aplikacioni i NPB-së;
 • Dëshmitë për Shkollim- Diplomë e shkollës së mesme
 • Përvojë pune në lëminë e elektrikes
 • Patentë shofer kategoria-B
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime nga Gjykata (jo më e vjetër se gjashtë muaj);
 • Kopjen e letërnjoftimit;

Shënim: Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë brenda dy  (2) ditësh. Aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara me dokumentacionin përkatës nuk do të shqyrtohen. Kandidati/ja i/e përzgjedhur obligohet të sjellë ҫertifikatën mjekësore që është në gjendje të mirë shëndetësore si fizike ashtu dhe psiqike para nënshkrimit të kontratës.

APLIKACIONET DHE DOKUMENTACIONI I PAKOMPLETUAR SIPAS KËRKESAVE TË PËRCAKTUARA NË KËTË SHPALLJE SI DHE ATO QË ARRIJNË PAS SKADIMIT TË AFATIT TË KONKURSIT, NUK DO TË SHQYRTOHEN.

Shpallja është e hapur që nga data 07.12.2023 deri më  21.12.2023

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në Divizionin e Burimeve Njerëzore të Ndërmarrjes Publike Banesore në nr. tel. : 038 553 311.


Na osnovu odredaba člana 8 Zakona o Radu, kao i Administrativnog uputstva br. 07/2017, član 4, Javno Stambeno Preduzeće Sh.A u Prištini, objavljuje:

K O N K U R S

Za popunjenje radnog mesta

Naziv radnog mesta: Radnik/ca za Elektriku

Podnosi izveštaje: Glavnom radniku Elektrike u Odeljenju za Opšte Građevinske Intervencije

Visina plate: 7

Radno vreme: 40 sati nedeljno

Trajanje ugovora: 6 meseci sa mogućnošću produženja (probni rad 3 meseca)

Mesto rada: Ul. „Zija Shemsiu“ br. 22, Ulpiane- Priština (sedište Javnog Stambenog Preduzeća)

Dužnosti i odgovornosti:

⦁ Odgovoran je za realizaciju ciljeva postavljenih od strane Glavnog radnika Grupe i Rukovodioca Odeljenja za Opšte Građevinske Intervencije (u daljem tekstu OOGI);

⦁ Koordinira rad sa drugim radnicima zajedno sa Glavnim radnikom Grupe u vezi sa zahtevima i potrebama za obavljanje neophodnih aktivnosti u vezi sa OHI;

⦁ Blisko sarađuje sa Glavnim radnikom Grupe na ispunjavanju ciljeva OHI -a;

⦁ Učestvuje na redovnim sastancima zajedno sa Glavnim radnikom grupe i ostalim članovima grupe;

⦁ Izvodi radove prilagođavanja, kotiranje, otvaranja kanala, rupa i utičnica, prostiranja kablova i provodnika, prostiranja cevi, postavljanja kutija i ploča, spajanje strujnih kola prema instalacionim šemama, montažu instalacionih elemenata, montažu ploča (ormara), montiranje kućne veze, izvođenje uzemljenja, ugradnja gromobrana, elektro instalacija stana, ugradnja opreme za osvetljenje, instalacije na površini zida, elektro instalacije u podu, instalacija rezervnih izvora, instalacija televizijske antenske mreže, instalacija telefonskih linija i instalacija interfona;

⦁ Odgovoran je za radove OHI u  niskonaponskoj elektroenergetskoj mreži;

⦁ Obavlja zadatke i operativne aktivnosti koje odredi Glavni radnik i koordinira radove koji se odnose na održavanje elektroenergetskih instalacija u područjima u kojima posluje JSP, kao i održavanje postojećih mreža, reparacija niskonaponskih mreža, kao i prostiranje i funkcionalizacija mreža niskog napona prema zahtevima JSP;

⦁ Priprema i pušta u rad električnu energiju iz razvodne kutije i od kutije do napojnog transformatora za priključenje prostora  JSP-a;

⦁ Preuzima odgovornost za utrošeni materijal i evidentira materijalne troškove u relevantnoj evidenciji prema JSP dokumentaciji za radove održavanja elektroenergetskih instalacija;

⦁ U slučaju odsustva drugih službenika po nalogu menadžmenta može ih zameniti i obavljati druge poslove;

⦁ Obavlja i druge poslove koji se odnose na opis radnih zadataka kao i zadatke koje mu zadaje menadžment.

Kvalifikacije:

 • Diploma srednje škole;
 • Poželjno radno iskustvo u oblasti električne energije;
 • Poželjni su drugi kursevi i obuke tokom profesionalne karijere;
 • Vozačka dozvola B kategorije.

Veštine:

 • Poznavanje materijala i alata za rad u vezi sa elektro radovima;
 • Da bude pod povećanim oprezom i poštuju norme zaštite na radu;
 • Sposobnost rada u grupi, pod pritiskom i demonstracije fleksibilnosti na poslu;
 • Da bude spreman na rad noću i vikendom;
 • Da bude spreman za rad u objektima velike visine;
 • Da bude spreman za rad u svim vremenskim uslovima;
 • Da bude spreman da stoji na nogama na duže vremenske periode;
 • Da ima sopstvenu inicijativu i konstruktivan pristup;
 • Odlične komunikacijske, organizacione i analitičke sposobnosti;
 • Radna etika i integritet.

Procedura konkurisanja

Zainteresovani kandidati mogu dobiti zvaničan formular u kancelariji za Ljudske Resurse Javnog Stambenog Preduzeća ili ga preuzeti sa sajta na adresi: www.npbanesore.com/shpalljet/mundesi-punesimi/ .

Dokumentacija se može dostaviti u fizičkoj kopiji Odeljenju za Ljudske Resurse na adresu ul. Zija Shemsiu br.22, Priština, ili prijavom putem zvanične e-pošte burimet.njerezore@npbanesore.com ili putem pošte.

Kandidati koji konkurišu moraju da unesu tačnu adresu, kontakt telefon kao i e-mail adresu. Samo odabrani kandidati će biti pozvani na druge procedure regrutacije.

Dokumenti koje treba priložiti:

⦁ NPB aplikacija;

⦁ Dokaz o obrazovanju – Diploma srednje škole

⦁ Radno iskustvo u oblasti elektrike

⦁ Vozačka dozvola kategorije-B

⦁ Uverenje da niste pod istragom Suda (ne starije od šest meseci);

⦁ Kopija lične karte;

Napomena: Prijave poslate poštom, na kojima se nalazi poštanski žig o dostavi izvršenoj posljednjeg dana roka za prijavu, smatraće se validnim i biće uzete u obzir ako stignu u roku od dva (2) dana. Prijave koje pristignu nakon ovog roka i one nepotpune u smislu odgovarajuće dokumentacije neće se razmatrati.

Izabrani kandidat je dužan da donese lekarsko uverenje da je dobrog fizičkog kao i psihičkog zdravlja pre potpisivanja ugovora.

NEKOMPLETNE PRIJAVE I DOKUMENTACIJA PREMA USLOVIMA NAVEDENIM U OVOJ OBJAVI KAO I ONE KOJE PRISTIGNU NAKON KONKURSNOG ROKA NEĆE SE RAZMATRATI.

Objava je otvorena od 07.12.2023 deri më  21.12.2023

Za detaljnije informacije možete se obratiti Odeljenju za Ljudske Resurse Javnog stambenog Preduzeća na br. tel. : 038 553 311.

Kategoria Inxhinieri
Skadon 21/12/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet