1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të dispozitave të Nenit 8 të Ligjit të Punës, si dhe Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017, Neni 4, Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A në Prishtinë, rishpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të punës 

Titulli i punës: Inxhinier/e Mbikëqyrës/e dhe Projektues/e në Punët e Instalimeve të

Ujësjellësit dhe Kanalizimit

I raporton: Udhëheqësit/es të/së Divizionit për Planifikim dhe Projektim

Niveli i pagës: 4.1

Orët e Punës:  40 orë në javë

Kohëzgjatja e Kontratës: Me kohë të pacaktuar ( puna provuese 3 muaj)

Vendi Punës: Rr. “Zija Shemsiu” nr. 22, Ulpianë- Prishtinë ( selia e Ndërmarrjes Publike Banesore)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Është përgjegjës/e për realizimin e objektivave të caktuara nga Udhëheqësi/ja i/e Divizionit dhe Shefi/ja i/e Zyrës së Projektimit dhe Inxhinieringut (ZPI);
 2. Ndihmon Udhëheqësin/en e Divizionit bashkë me zyrtarët e lartë të tjerë në caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave për ZPI-në;
 3. Bashkëpunon ngushtë me zyrtarët tjerë në kuadër të Divizionit për përmbushjen e objektivave të ZPI-së;
 4. Merr pjesë në mbledhjet e rregullta bashkë me Udhëheqësin/en i/e Divizionit;
 5. Bën projektimin e instalimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit për projektet që janë në objektivin e menaxhmentit të NPB-së;
 6. Bën harmonizimin e projekteve të arkitekturës, statikës, elektrikës, ngrohjes, klimatizimit, ujësjellësit dhe kanalizimit, komunikacionit dhe infrastrukturës rrugore;
 7. Konsulton dhe zbaton rregullativën ligjore nga lëmia e inxhinerisë së ndërtimit, respektivisht hidroteknikës, duke përfshirë politikat dhe masat e domosdoshme për promovimin dhe përmirësimin e efiçiencës së energjisë;
 8. Mbledh, analizon dhe vlerëson të dhënat nga fushat e ndryshme për planifikim, projektim dhe mbikëqyrje;
 9. Përgatit paramasat dhe parallogaritë për ndërtimin e objekteve të ndryshme sipas planifikimit të NPB-së;
 10. Mbikëqyr dhe kontrollon zbatimin e planeve dhe aktiviteteve operative të përcaktuara nga Udhëheqësi/ja i/e Divizionit dhe Shefi/ja i/e ZPI-së;
 11. Menaxhon punët e operimit teknik, programin e ndërtimit, adaptimit, renovimit, enterierit të ndërtesave të banimit, afarizmit dhe ndërtesave apo/dhe projekteve tjera;
 12. Bën mbikëqyrjen profesionale të projekteve të ujësjellësit dhe kanalizimit sipas projektit kryesor, kontrollon dhe aprovon situatat e përkohshme gjatë realizimit të projekteve;
 13. Kontrollon dhe vërteton cilësinë e instalimeve në bazë të rregullave, standardeve dhe normativave teknike;
 14. Bën kontrollimin, evidentimin dhe firmosjen e dokumentacionit relevant gjatë projektimit dhe realizimit të projekteve (p.sh. raportet e ndryshme, situacionet mujore etj);
 15. Monitoron ekipet që janë në terren nëse janë duke përmbushur detyrat e deleguara sipas planit të përcaktuar më parë për projektim, zhvillim, mbikëqyrje dhe dorëzim;
 16. Jep udhëzime për kryerësin e punimeve;
 17. Shefi/ja i/e Zyrës së Projektimit dhe Inxhinieringut dhe Udhëheqësi/ja i/e Divizionit mund t’a ngarkojnë me detyra tjera sipas nevojës së NPB-së;
 18. Në rast të mungesës së zyrtarëve tjerë me urdhër të menaxhmentit mund të zëvendësojë dhe të kryejë detyra tjera.

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare në Ndërtimtari - Drejtimi i Hidroteknikës;
 • Përvojë pune së paku 2 vite në këtë lëmi;
 • Kurse dhe trajnime tjetra gjatë karrierës profesionale;
 • Njohja e gjuhës angleze.

Aftësitë:

 • Aftësi kompjuterike posaçërisht në sistemet kompjuterike në fushën e teknikës si AutoCAD, ArchiCAD;
 • Aftësi kompjuterike në aplikacionet e Microsoft Office;
 • Aftësi në zgjidhjen e problemeve lidhur me çështjet teknike ose procedurale që dalin nga procesi i punës;
 • Aftësi të punojë në ekip, të ketë vetë iniciativë dhe qasje konstruktive;
 • Shkathtësi për punë administrative dhe njohuri adekuate për punë në zyrë duke përfshirë njohurinë për përpilimin e shkresave adekuate profesionale;
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikative, organizative dhe analitike;
 • Etikë në punë dhe integritet;
 • Shkathtësi për të punuar në grup, nën presion dhe të dëshmoj fleksibilitet në punë.

Procedura e Konkurrimit

Kandidatët e interesuar, formularin zyrtar mund ta marrin në zyret e Burimeve Njerëzore të Ndërmarrjes

Publike Banesore apo ta shkarkojnë nga ëeb faqja e internetit në adresën:

www.npbanesore.com/shpalljet/mundesi-punesimi/ . Dokumentacionin mund ta paraqesin në kopje fizike në Divizionin e Burimeve Njerëzore në adresën: rr. Zija Shemsiu, nr. 22, Prishtinë, ose të aplikojnë përmes emailit zyrtar: burimet.njerezore@npbanesore.com apo përmes postës. Kandidatët të cilët konkurojnë duhet të shënojnë saktë adresën, numrin e telefonit kontaktues si dhe email adresën. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në procedura të tjera të rekrutimit.

Dokumentet që duhet të bashkangjiten:

 • Aplikacioni i NPB-së;
 • Dëshmitë për Shkollim- Diploma Universitare në Ndërtimtari - Drejtimi i Hidroteknikës
 • Dëshmitë për përvojën e punës së paku 2 vite nga kjo lëmi
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime nga Gjykata (jo më e vjetër se gjashtë muaj);
 • Kopjen e letërnjoftimit;

Shënim: Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë brenda dy  (2) ditësh. Aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara me dokumentacionin përkatës nuk do të shqyrtohen. Kandidati/ja i/e përzgjedhur obligohet të sjellë ҫertifikatën mjekësore që është në gjendje të mirë shëndetësore si fizike ashtu dhe psiqike para nënshkrimit të kontratës.

APLIKACIONET DHE DOKUMENTACIONI I PAKOMPLETUAR SIPAS KËRKESAVE TË PËRCAKTUARA NË KËTË SHPALLJE SI DHE ATO QË ARRIJNË PAS SKADIMIT TË AFATIT TË KONKURSIT, NUK DO TË SHQYRTOHEN.

Shpallja është e hapur që nga data  07.12.2023 deri më  21.12.2023

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në Divizionin e Burimeve Njerëzore të Ndërmarrjes Publike Banesore në nr. tel. : 038 553 311.


Na osnovu odredaba člana 8 Zakona o Radu, kao i Administrativnog uputstva br. 07/2017, član 4, Javno Stambeno Preduzeće Sh.A u Prištini, objavljuje:

K O N K U R S

Za popunjenje radnog mesta

Naziv radnog mesta: Nadzorni Inženjer i Projektant na Instalaterskim Radovima Vodovoda i Kanalizacije

Podnosi izveštaje: Rukovodiocu/teljki Odeljenja za Planiranje i Projektovanje

Visina plate: 4.1

Radno vreme: 40 sati nedeljno

Trajanje ugovora: Na neodređeno vreme (probni rad 3 meseca)

Mesto rada: Ul. „Zija Šemsiu“ br. 22, Ulpiane- Priština (sedište Javnog stambenog preduzeća)

Dužnosti i odgovornosti:

 1. a) Odgovoran/na je za realizaciju ciljeva postavljenih od strane Rukovodioca/teljke Odeljenja i Šefa/ice Kancelarije za Projektovanje i Inženjering (KPI);
 2. b) Pomaže Rukovodiocu/teljki Odeljenja zajedno sa drugim visokim zvaničnicima u postavljanju ciljeva i izradi plana rada za ispunjenje ovih ciljeva za KPI;
 3. c) Blisko sarađuje sa drugim zvaničnicima u okviru Odelenja radi ispunjavanja ciljeva KPI;
 4. d) Učestvuje na redovnim sastancima zajedno sa Rukovodiocem/teljkom Odeljenja;
 5. e) Izrađuje projektovanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija za projekte koji su u cilju menadžmenta JSP;
 6. f) Usklađuje projekte arhitekture, statike, električne energije, grejanja, klimatizacije, vodovoda i kanalizacije, saobraćaja i putne infrastrukture;
 7. g) Konsultuje i sprovodi zakonske propise iz oblasti inženjeringa građevinarstva, odnosno hidrotehnike, uključujući neophodne politike i mere za promociju i unapređenje energetske efikasnosti;
 8. h) Prikuplja, analizira i procenjuje podatke iz različitih oblasti za planiranje, projektovanje i nadzor;
 9. i) Izrađuje predmere i predračune za izgradnju različitih objekata prema planu JSP;
 10. j) Nadgleda i kontroliše sprovođenje operativnih planova i aktivnosti koje utvrđuju Rukovodilac/teljka Odeljenja i Šef/ica Kancelarije za Projektovanje i Inženjering;
 11. k) Rukovodi poslovima tehničke operacije, programom izgradnje, adaptacije, renoviranja, enterijera stambenih, poslovnih i drugih objekata i/ili projekata;
 12. l) Vrši stručni nadzor projekata vodovodnje i kanalizacije po glavnom projektu, kontroliše i odobrava privremena stanja u toku realizacije projekata;
 13. m) Kontroliše i verifikuje kvalitet instalacija na osnovu pravila, standarda i tehničkih normi;
 14. n) Vrši kontrolu, evidentiranje i potpisivanje relevantne dokumentacije tokom izrade i implementacije projekta (npr. različiti izvještaji, mjesečni izvještaji, itd.);
 15. o) Prati ekipe koje su na terenu da li ispunjavaju poverene poslove prema prethodno definisanom planu projektovanja, razvoja, nadzora i isporuke;
 16. p) Daje uputstva izvršiocu radova;
 17. k) Šef/ica Kancelarije za Projektovanje i Inženjering i Rukovodioc/teljka Odelenja mogu im poveriti i druge poslove u skladu sa potrebama JSP;
 18. r) U slučaju odsustva drugih službenika po nalogu menadmenta, može ih zameniti i obavljati druge poslove.

Kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma u Građevinarstvu – Smer Hidrotehnika;
 • Radno iskustvo od najmanje 2 godine u ovoj oblasti;
 • Ostali kursevi i obuke tokom profesionalne karijere;
 • Poznavanje engleskog jezika veštine:
 • Poznavanje rada na računaru, posebno u računarskim sistemima u tehničkoj oblasti kao što su AutoCAD, ArchiCAD;
 • Poznavanje rada na računaru u Microsoft Office aplikacijama;
 • Sposobnost rešavanja problema vezanih za tehnička ili proceduralna pitanja koja proizilaze iz radnog procesa;
 • Sposobnost timskog rada, inicijativa i konstruktivan pristup;
 • Veštine za administrativne poslove i odgovarajuća znanja za kancelarijski rad, uključujući i poznavanje sastavljanja adekvatne stručne dokumentacije;
 • Odlične komunikacijske, organizacione i analitičke sposobnosti;
 • Radna etika i integritet;
 • Sposobnost rada u grupi, pod pritiskom i demonstracije fleksibilnosti na poslu.

Procedura konkurisanja

Zainteresovani kandidati mogu dobiti zvaničan formular u kancelariji za Ljudske Resurse Javnog Stambenog Preduzeća ili ga preuzeti sa sajta na adresi: www.npbanesore.com/shpalljet/mundesi-punesimi/ .

Dokumentacija se može dostaviti u fizičkoj kopiji Odeljenju za Ljudske Resurse na adresu ul. Zija Shemsiu br.22, Priština, ili prijavom putem zvanične e-pošte burimet.njerezore@npbanesore.com ili putem pošte.

Kandidati koji konkurišu moraju da unesu tačnu adresu, kontakt telefon kao i e-mail adresu. Samo odabrani kandidati će biti pozvani na druge procedure regrutacije.

Dokumenti koje treba priložiti:

 • JSP aplikacija;
 • Dokaz o školovanju - Univerzitetska Diploma Građevinarstva – Smer Hidrotehnika
 • Dokaz o radnom iskustvu od najmanje 2 godine u ovoj oblasti
 • Uverenje da niste pod istragom (ne starije od šest meseci);
 • Kopija lične karte;

Napomena: Prijave poslate poštom, na kojima se nalazi poštanski žig o dostavi izvršenoj posljednjeg dana roka za prijavu, smatraće se validnim i biće uzete u obzir ako stignu u roku od dva (2) dana. Prijave koje pristignu nakon ovog roka i one nepotpune u smislu odgovarajuće dokumentacije neće se razmatrati.

Izabrani/a kandidat/kinja je dužan da donese lekarsko uverenje da je dobrog fizičkog kao i psihičkog zdravlja pre potpisivanja ugovora.

NEKOMPLETNE PRIJAVE I DOKUMENTACIJA PREMA USLOVIMA NAVEDENIM U OVOJ OBJAVI KAO I ONE KOJE PRISTIGNU NAKON KONKURSNOG ROKA NEĆE SE RAZMATRATI.

Objava je otvorena od dana 07.12.2023 deri më  21.12.2023

Za detaljnije informacije možete se obratiti Odeljenju za Ljudske Resurse Javnog stambenog Preduzeća na br. tel. : 038 553 311.

Kategoria Inxhinieri
Skadon 21/12/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet