1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Wholesalers Accounts Manager– Kosovo

Menaxher i shitjes për Blerësit/ partnerët e shitjes me shumicë - Kosovë

Përshkrimi i punës:

 • Qasja gjithpërfshirëse në menaxhimin e punës së shitjes me shumicë me qëllim të sigurimit të rritjes së qëndrueshme të shitjës tek tregtarët me shumicë/partnerëve dhe rritja e pjesëmarrjes së kategorive të CCHBC tek tregtarët me shumicë/partnerët.
 • Hartimi dhe implementimi i instrumenteve E2E për menaxhimin e tregtarëve me shumicë/partnerëve
 • Merr pjesë në hartimin dhe implementimin e strategjisë komerciale ndaj tregtarëve me shumicë/partnerëve
 • Ndërlidhja me ekipin e shitjes në terren dhe përmirësimi i vazhdueshëm i biznesit në tërë tregun e Kosovës
 • Planifikimi i objektivave të shitjes mujore/vjetore dhe makanizmat drejt arritjës se tyre
 • Menaxhimi i stoqeve tek blersit/partnerët me shumicë

Detyrat kyçe:

 • Ndikon në caktimin e strategjisë së shitjes me shumicë në marrëveshje me menaxherin rajonal të shitjes.
 • Planifikimi, buxhetimi dhe sigurimi i realizimit të shitjes së targetuar me shumicë në nivelin mujor, tremujor dhe vjetor.
 • Përgjegjës për bashkëpunimin gjithpërfshirës me shitjen me shumicë dhe për kategoritë e partnerëve në territorin e Kosovës.
 • Propozon dhe ndikon në krijimin dhe implementimin e politikës komerciale të bashkëpunimit me patner të shitjës.
 • Zotëron dhe menaxhon bilancin e suksesit të tregtarëve me shumicë/partnerëve
 • Menaxhimi proaktiv i mjeteve bazike të kompanisë që u jepen në përdorim Tregtarëve me shumicë (ambalazhi, paletat)
 • Cakton objektivat afatshkurtra dhe afatgjata për tregtarët me shumicë/partnerët dhe menaxhon biznesin e shitjes me shumicë me qëllim të arritjes së këtyre qëllimeve përmes nismave të krijimit të vlerave të përbashkëta (JVC)
 • Zhvillon platformat e reja të rritjes me partnerët e ndryshëm të shitjes me shumicë
 • Zhvillon kapacitetet e partnerëve kyçë të shitjes me shumicë përmes planifikimit të përbashkët të biznesit (JBP)
 • Zhvillon procesin e menaxhimit të shitjes me shumicë e2e
 • Vlerëson performancën e partnerëve të shitjes me shumicë dhe propozon aktivitete korrigjuese në marrëveshje me drejtorin rajonal të shitjes (RSM)
 • Përcakton aktivitetet e rregullta me drejtorin rajonal të shitjes (RSM) me qëllim të harmonizimit të planeve të shitjes dhe të tregut për tregtarët me shumicë/partnerët
 • Bashkëpunon me Marketingun në mënyrë që të përcaktohen planet e shitjes sezonale dhe të marketingut për blerësit me shumicë me qëllim të nxitjes së shitjes përmes rezultateve

Kushtet

Kualifikimet:

 • Diplome bachelor
 • Së paku 4 vjet përvojë pune relevante në pozitat udhëheqëse
 • Njohja e gjuhës angleze:
 • Patenta e shoferit të kategorisë B

Aftësitë:

 • Planifikon & harmonizon plane të shitjes drejt realizimit të objektivave mujore/vjetore.
 • Nxit angazhimin me ekipen
 • Aftësia e të menduarit strategjik
 • Nxitja e vizionit dhe qëllimit
 • Kultivon inovacione
 • Aftësi të analizes se tregut

Job Description:

 • Holistic approach to wholesale business management in order to ensure sustainable growth of profitability for wholesalers/partners and an increase in the share of CCH categories with wholesalers/partners.
 • Development and implementation of end-to-end tools for managing wholesalers/partners.
 • Participation in the development and implementation of a commercial strategy towards wholesalers/partners.
 • Liaison with the field sales team and continuous improvement of the business in the entire Kosovo market
 • Planning of monthly/annual sales objectives and mechanisms towards their achievement
 • Stock management at wholesale buyers/partners

Key Responsibilities:

 • Influences the establishment of the wholesale strategy in agreement with the Regional Sales Director.
 • Planning, budgeting, and ensuring the realization of targeted wholesale sales on a monthly, quarterly, and annual basis.
 • Responsible for comprehensive cooperation with wholesale and for the categories of partners in the territory of Kosovo.
 • Proposes and influences the creation and implementation of the commercial policy of cooperation with sales partners.
 • Possesses and manages the profit and loss statement of wholesalers/partners.
 • Proactively manages the company's assets provided to wholesalers (packaging, pallets).
 • Sets short-term and long-term sales goals for wholesalers/partners and manages wholesale business to achieve these goals through value-creating initiatives (JVC).
 • Develops new growth platforms with various wholesale partners.
 • Develops the capacity of key wholesale partners through joint business planning (JBP).
 • Develops an end-to-end wholesale management process.
 • Evaluates the performance of wholesale partners and proposes corrective actions in agreement with the Regional Sales Director (RSM).
 • Establishes regular routine activities with the Regional Sales Director (RSM) to align sales and market execution plans for wholesalers/partners.
 • Collaborates with Marketing to determine seasonal sales plans and marketing plans for wholesale customers to drive sales through results.

Requirements:

 • Bachelor’s degree.
 • At least 4 years of relevant work experience in managerial positions.
 • Proficiency in the English language.
 • Driver's license (Category B).

Skills:

 • Plans & harmonizes sales plans towards the realization of monthly/annual objectives.
 • Encourages engagement within the team.
 • Strategic thinking ability.
 • Promotes vision and purpose.
 • Fosters innovation.
 • Market analysis skills

ABOUT YOUR NEW TEAM:

We are a family of over 28 thousand engaged people. Each and every one of us is the secret ingredient of Coca-Cola HBC – one of the world’s largest bottlers and partner of The Coca-Cola Company. Our every day mission is to delight over 600 million consumers by offering a choice of over 190 iconic global and favorite local brands in the moments that matter, 24 hours a day, 7 days a week. We are a truly empowered and talented team that drives superior results by winning and learning every day in 29 countries, across 3 continents. Our success comes from us working together as one to make a positive difference for the local communities we serve.

Kategoria Menaxhment
Skadon 21/12/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet