1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

FTESE PER OFERTE

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar.

SOS Fshatrat e Fëmijëve fton ofertuesit e kualifikuar për: Furinizim me Derivate:

Naftë dhe Benzinë

Ofertuesit së bashku me ofertën duhet të dorëzojnë edhe dokumentet shtesë:

  • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit/ NUI
  • Vërtetimin Tatimor
  • Çmimet të kuotohen në Euro

Oferta duhet të jetë e vlefshme për 60 ditë nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë.

Ofertuesi i përzgjedhur, para nënshkrimit të kontratës duhet të paraqesë prova se personi përgjegjës dhe pronari i biznesit nuk janë nën hetime për vepra penale.

Kompanite e interesuara mund t’a marin specifikacionin në email adresën:

procurement1@soskosova.org nga data: 25.10.2023 deri me datën: 25.11.2023

Ofertat dhe dokumentet shtesë duhet të dorëzohen në dy kopje të mbyllura në pliko, të nënshkruara nga përfaqësuesi ligjor dhe të shënuara „OFERTA PER NAFTE dhe BENZINE“ në zyret e SOS Fshatrave të Fëmijëve në adresën: Velania “1 Tetori” p.n. Prishtinë deri me datën: 25.11.2023 cdo ditë pune nga ora 09:00 deri 15:00

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet