1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Bazuar ne marrëveshjen e veçantë te datës 20.12.2022 për implementimin e projektit “ Solar4Kosovo II-Solar District Heating”, nënshkruar ne mes te Ndërmarrja Publike Termokos Sh.A., Komuna e Prishtinës dhe KfW, dhe bazuar ne nenin 8 te Ligjit te punës No. 03/L-212 dhe Udhezimit Administrativ (MPMS) nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave për konkurse ne sektorin publik:

Ndërmarrja Publike Termokos Sh.A. shpall konkurs për dy konsulent lokal ne përkrahje Njësisë se Implementimit te Projektit

1.               Sfondi

Solar4Kosovo II -Solar District Heating është projekt zhvillimor në Republikën e Kosovës dhe Komunën e Prishtinës (“Projekti”) financuar nga grantet e Qeverisë së Republkiës Federative të Gjermanisë dhe Unioni Evropian (WBIF) nëpërmes të KfW dhe kredisë nga Banka Evropiane per Rekonstruim dhe Zhvillimi (BERZH). Termokos do te siguroj kontributin e vet.

Projekti përfshinë ndërtimin e impiantit termik diellor dhe integrimin ne systemin ekzistues të ngrohjes qendrore duke perfshirë zgjerimin e rrjetit deri ne 50MW ne Prishtinë. Projekti përbën komponentet kyqe ne vijim:

  1) Impianti i ngrohjes qendrore

 • Ndërtimi I kolektorëve diellor me afersisht 000 m2
 • Ndërtimi I rezervoarit sezonal me kapacitet afërsisht 410.000 m3
 • Ndërtimi dhe instalimi I pompës termike më absorpcion (AHP) me elemente përcjellëse të ngrohjes (AHC) dhe lidhja me rezervoarin sezonal.

  2) Komponentet e sistemit te ngrohjes qendrore dhe integrimi

 • Ndërtimi i afersisht 1,6 km linjë e lidhjes në mes të sistemit termik diellor dhe pikës më të afërt nga Kosova B te rrjetin gypor te stacioni termik ne Termokos apo lidhjes me te afërt ekzistuese me flongje.
 • Ndërtimi I afërsisht 4,2 km linjës së lidhjes në mes të sistemit termik diellor  dhe linjes ekzistuese te rrjetit termik (ne Tophane)
 • Zgjerimi I rrejtit deri ne 50MË ( ne harmoni me Master Planin e zhvilluar si pjese e bashkepunimit te vazhdueshëm)

Qëllimi I projektit është të kontribojë furnizim me ngrohje e fikase, të besueshme dhe  miqesore me ambientin per shtëpitë, institucionet publike dhe bizneset ne Prishtinë. 

Termokos vepron si Agjenci Ekzekutuese e Projektit (AEP), përgjegjëse për zbatimin dhe funksionimin e Projektit. Për këtë qëllim, Termokos ka krijuar një Njësi për Implementimin e Projektit (PIU), e cila është përgjegjëse për koordinimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha aktiviteteve të Projektit, kryesisht çështjet operacionale dhe të pytjeve te lidhura me zbatimin gjatë gjithë zbatimit të tij. Ndërsa AEP-ja do të angazhojë një konsulent për të mbështetur AEP-në gjatë zbatimit të Projektit ("Konsulenti i Zbatimit"), NJIP do të forcohet më tej duke rekrutuar dy konsulentë për të mbuluar inxhinierinë dhe menaxhimin e projektit, si dhe aspektet mjedisore, sociale, shëndetësore dhe aspektet e sigurisë të Projektit siç përshkruhen në Seksionin 2 më poshtë. Konsulentët e NJIP-së mund të financohen nga grantet e asistencës teknike. Publikimi i profilit të punës, përzgjedhja e listës se ngushtë dhe përzgjedhja përfundimtare e anëtarëve të NJIP-së dhe kontratat e stafit të NjIP-së janë subjekt i moskundërshtimit paraprak të KfW-së dhe BERZH-it. NJIP do të jetë - në përgjithësi - përgjegjëse për (lista jo shteruese)

 • Aktivitetet e përditshme të Projektit
 • Menaxhimi financiar dhe monitorimi
 • Mbikëqyrja dhe monitorimi i konsulentit të zbatimit të kontraktuar në kuadër të Projektit;
 • Komunikimi i të gjitha institucioneve të përfshira dhe palëve të interesuara duke lehtësuar zbatimin e masave të trajnimit të projektit specifik për personelin e Termokos dhe një proces certifikimi të menaxhimit të cilësisë bazuar në standardizimin ISO
 • Operimin dhe mirëmbajtjen e objekteve të financuara nga projekti pas zbatimit të projektit
 • Sigurimin që masat e zgjerimit të rrjetit të financuara nga projekti të ndjekin specifikimet e Master Planit të Termokos
 • Zbatimin e kërkesave mjedisore dhe sociale të dakorduara me KfW dhe BERZH
 • Rishikim i shpejtë, komentim dhe “jo kundërshtim” për dokumentet e tenderit, faturat dhe kontratat
 • Prioritizimi i furnizimit me energji në rrjet që do të prodhohet nga termocentrali diellor
 • Sigurimin që baza e të dhënave GIS mirëmbahet dhe përditësohet rregullisht për të përfshirë të gjitha të dhënat e nevojshme dhe të sakta në rrjet

2. Fushëveprimi i shërbimeve konsulente të NJIP-së dhe kualifikimet e nevojshme

Konsulentet e NJIP consultants do të angazhohen nga Termokos me orar të plotë. Kontratat do të mbulojnë një periudhë fillestare prej 2,5 vitesh me mundësi zgjatjeje për një periudhë maksimale e cila zgjat deri në tre muaj pas skadimit të konsulentit të zbatimit dhe pas moskundërshtimit paraprak të Termokos, KfW dhe BERZH.

Është tentuar të përcaktohen detyrat e konsulentit gjatë ekzekutimit të shërbimeve të tij sa më saktë që të është e mundur. Megjithatë, punonjësi duhet të ketë parasysh se lista e detyrave dhe aktiviteteve nuk mund të konsiderohet në asnjë mënyrë si përshkrim i plotë i detyrave të punonjësit. Është më tepër përgjegjësia e punonjësit, në bashkëpunim dhe me miratimin e AEP-së, KfW-së dhe BERZH-it, kur është e aplikueshme, të verifikojë në mënyrë kritike fushën e shërbimeve të treguara dhe ti zgjerojë ato, zvogëlojë ose ndryshojë ato, dhe ta përshtatë këtë koncept në përputhje me rrethanat kudo që ai e sheh të nevojshme sipas gjykimit te tij profesional.  

2.1. Pozita: Inxhinier I ndërtimit ne NJIP

Termokos sh.a, po kërkon një Inxhinier Ndërtimi me përvojë dhe të aftë për t'iu bashkuar ekipit të NJIP për të mbikëqyrur menaxhimin e ndërtimit të projektit tonë ambicioz diellor për ngrohje qendrore. Kandidati i përzgjedhur do të luajë një rol kryesor në sigurimin e ekzekutimit të suksesshëm të projektit dhe pajtueshmërinë e tij me standardet e cilësisë, sigurisë dhe mjedisit.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Menaxhon projektin duke përfshirë menaxhimin financiar dhe monitorimin
 • Përpunon detajet e projektimit të Projektit
 • Dizajnimin dhe zbatimin i Procesit të Tenderit
 • Mbikëqyrë dhe monitoron të gjitha aktivitetet e montimit dhe ndërtimit, duke siguruar respektimin e planeve të projektit, specifikimeve dhe kërkesave rregullatore.
 • Mbikëqyrë zbatimin e planeve të ndërtimit, planeve të punës dhe shpërndarjes së burimeve për të siguruar dorëzimin në kohë të projektit.
 • Bashkëpunimi i ngushtë me ekipin e NJIP-së, Konsulentin Zbatues (IC), kontraktorët dhe palët e interesuara për të koordinuar përpjekjet e ndërtimit dhe për të zgjidhur çdo çështje apo sfidë që lind gjatë ciklit jetësor të projektit.
 • Kontrollimi i faturave/lëshimi i certifikatave të pagesës
 • Angazhimi brenda NJIP-së për të siguruar që të gjitha licencat dhe lejet përkatëse në përputhje me ligjet në fuqi janë marrë para dhënies së kontratave për punë
 • Monitorimi i progresit te ndërtimit, inspektimi i punës dhe mbajtja e syrit të mprehtë për kontrollin e cilësisë për të ofruar një produkt përfundimtar me cilësi të lartë.
 • Mbikëqyrë zbatimin dhe zbaton protokollet strikte të sigurisë në vend për të siguruar një mjedis pune të sigurt për të gjithë personelin dhe pajtueshmërinë me rregulloret e sigurisë.
 • Rishikimi dhe miratimi i materialeve të ndërtimit së bashku me NJIP dhe IC, pajisjet dhe metodat për t'u siguruar që ato përmbushin standardet dhe specifikimet e projektit.
 • Mbikëqyr prokurimin e materialeve dhe pajisjeve të ndërtimit, duke siguruar shpërndarjen në kohë dhe zgjidhje me kosto efektive.
 • Përgatitni raporte të rregullta të progresit dhe ofroni përditësime për menaxhmentin e lartë dhe palët përkatëse të interesit.
 • Mbani dokumentacion të saktë të projektit, duke përfshirë vizatimet, specifikimet dhe urdhrat e ndryshimit.
 • Identifikoni dhe adresoni çdo çështje të projektimit ose ndërtimit që mund të ndikojë në performancën e projektit ose efektivitetin e kostos.
 • Menaxhoni pretendimet e mundshme të kontraktorëve në lidhje me Projektin • Komunikoni me të gjithë aktorët përkatës të Projektit

Kualifikimet dhe eksperienca:

 • Diplomë Master në Inxhinieri Ndërtimi, Menaxhim Ndërtimi ose në një fushë të ngjashme.
 • Minimumi 5 vite përvojë profesionale në menaxhimin e ndërtimit, me fokus në projektet energjetike dhe sistemet e energjisë së rinovueshme.
 • Të dhëna të dëshmuara të menaxhimit të suksesshëm të projekteve të ndërtimit në shkallë të gjerë, mundësisht në sektorin e energjisë së rinovueshme, efiçencës së energjisë ose ngrohjes qendrore.Njohur me rregullat e kontratave FIDIC.
 • Njohuri të plota të gjuhës shqipe dhe angleze.
 • Kuptimi i mirë i metodave të ndërtimit, parimeve inxhinierike dhe kodeve dhe rregulloreve të ndërtimit. Ekspertizë e demonstruar në planifikimin e projektit, planifikimin, buxhetimin dhe menaxhimin e burimeve.
 • Njohja e teknologjive të energjisë së rinovueshme, sistemeve të energjisë diellore dhe koncepteve të ngrohjes qendrore është e dobishme.
 • Njohja me praktikat mjedisore dhe të qëndrueshmërisë në lidhje me projektet e ndërtimit.
 • Aftësi të shkëlqyera të punës në grup dhe komunikimit.
 • Aftësi proaktive për zgjidhjen e problemeve dhe një qasje e drejtuar nga rezultatet në menaxhimin e projektit.
 • Njohuri kompjuterike (MS Office-Suite, Outlook, WebEX, MS Teams)

  2.2  Position: PIU Environmental and social specialist

Termokos sh.a po kërkon një specialist mjedisor dhe social shumë të kualifikuar dhe me përvojë për t'u bashkuar me ekipin tonë piu. Specialisti do të luajë një rol kritik në sigurimin e zbatimit me sukses të pjesës përgjegjëse mjedisore dhe sociale të projekteve (ESIA, ESMP, SER, LAP dhe ESCP). Kandidati duhet të ketë një kuptim të thellë të proceseve të ESHS, rregulloreve mjedisore dhe sociale dhe angazhimit të palëve të interesuara

Ky pozicion është integral në angazhimin tonë për qëndrueshmërinë dhe zhvillimin etik të projektit. Specialist mjedisor dhe social me eksperiencë në sektorin energjise, industry dhe  ngrohjes qendrore, në veçanti me zbatimin e sistemit të menaxhimit mjedisor dhe social dhe planeve të menaxhimit. Përvojë e gjerë në proceset e angazhimit të palëve të interesit. Kuptueshmëri e shkëlqyer e kuadrit rregullator kombëtar të VNMS. Kuptimi i standardeve Ambientale dhe socilae te Institucioneve nderkombetare financiare, është i nevojshëm, përvoja praktike ne implementimin e tyre eshte perparesi.

Pergjegjesite kryesore:

 • Mbikëqyrë dhe angazhohet ne menyre aktive në procesin e ESHS-së në përputhje me kërkesat e Institucioneve Ndërkombëtare të Financimit (KfW dhe BERZH) dhe standardeve kombëtare.
 • Mbikëqyre masat dhe veprimet siç janë përcaktuar në Planin e Veprimit Mjedisor dhe Social (PVMS) si dhe në Vlerësimin e Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS) duke përfshirë Planin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social (PMM) dhe Planin e Angazhimit të Palëve të Interesuara (PAPI) për Projektin siç është paraqitur në KfW për mos-kundërshtim, te jenë implementuar ne menyre te plote.
 • Të koordinojë me departamentet përkatëse në Termokos dhe konsulentët, zhvillimin dhe finalizimin e Planit të Restaurimit të Tokës/Jetesës (LRP) në përputhje me standardet e sipërcituara.
 • Udhëheq në koordinim me departamentin në Termokos përgjegjës për eksproprijimin e tokës; lidhur me agjencitë qeveritare dhe zbatimin e masave dhe veprimeve të përcaktuara në LRP - pas Mos-Kundërshtimit të KfW - duke siguruar që këto të zbatohen me zell dhe ne menyre te plote
 • Të koordinojë me departamentet përkatëse në Termokos dhe konsulentët, zhvillimin dhe finalizimin e Planit të Restaurimit të Tokës/Jetesës (LRP) në përputhje me standardet e sipërcituara.
 • Të udhëheqë procesin e lejeve nga autoritetet e pushtetit lokal dhe qendror lidhur me ESHS
 • Të siguroje respektimin e standardeve lokale dhe Konventave Themelore të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO)
 • Të angazhohet dhe të konsultohet me akterë të ndryshëm, duke përfshirë njerëzit e prekur nga projekti, komunitetet lokale, agjencitë qeveritare dhe OJQ-të siç parashikohet në Planin e Angazhimit të Palëve të Interesuara dhe Planit të Restaurimit të Tokës/Jetesës LRP
 • Prepare comprehensive ESHS measure/monitoring reports and documentation adhering to KfW/EBRD and stakeholder requirements.
 • Përgatit raporte gjithëpërfshirëse të masave/monitorimit të ESHS-it dhe dokumentacionit që i përmbahet kërkesave të KfW/BERZH dhe të palëve të interesuara
 • Përgatit raportin mbi performancën e ESHS-së gjatë ndërtimit dhe operimit dhe mirëmbajtjes në vazhdim.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë universitare në shkencat sociale ose mjedisore.
 • Kuptimi i shkëlqyer i kuadrit rregullator kombëtar mjedisor dhe social dhe kuptimi i mirë i standardeve mjedisore dhe sociale të INF-së. Përvoja praktike në zbatimin e standardeve të INF-se është një peparesi.
 • Minimumi pesë vjet përvojë e provuar në sektorin e energjise, sektorin e energjisë, industrise apo te ngrohjes qendrore, në veçanti në zbatimin e planeve të menaxhimit mjedisor dhe social.
 • Minimum 2 vite pervoje te deshmuar te punes në drejtimin dhe/ose kryerjen e proceseve të angazhimit të palëve të interesuara  
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi, pune në ekip dhe raportim si dhe aftësi për të dialoguar me komunitetet
 • Aftësi të plota në gjuhën shqipe dhe angleze.
 • Shkrim-leximi kompjuterik (MS Office-Suite, Outlook, WebEX, MS Teams)

3. Si të aplikoni:

Kandidatët duhet të dërgojnë një letër motivimi (në gjuhën angleze, deri në një faqe), CV (në gjuhën angleze, deri në 3 faqe); një kopje të çertifikuar të dokumentit që vërteton kualifikimin profesional, pasuar nga përkthimi në anglisht; kopje(eve) të aktit(eve) duke treguar dhe vërtetuar përvojën përkatëse; Certifikatat e trajnimit dhe dokumente të tjera përkatëse që vërtetojnë përvojën profesionale.

Dokumentet e kërkuara duhet të vendosen në zarfin e mbyllur dhe të dorëzohen në kopje të shtypura në Termokos J.S.C në Prishtinë.

Nëse aplikon për Pozicionin 1: Me titullin "Për NP "Termokos" Sh. a, Prishtinë - "Aplikim për Inxhinier Ndertimi ne NJIP".

Nëse aplikon për pozicionin 2: Me titullin "Për NP "Termokos" Sh. a, Prishtinë - "Aplikim për specialist mjedisor dhe social"

shenim: Aplikacionet e dorezuara pas afatit nuk do te vleresohen.

Informacion mbi procedurën e aplikimi

Konkursi do të jetë i hapur për tridhjetë (30) ditë kalendarike nga data e publikimit, 23/10/2023; Dokumentacioni i aplikantëve mund të dorëzohet në arkivin e NP "Termokos" Sh.a, Prishtinë, çdo ditë pune nga ora 8:30 deri në 15:30 deri më 21/11/2023, ose përmes postës fizike, (në një zarf të mbyllur) në Adresën:

Ndërmarrja Publike "Termokos" Sh.A Prishtinë

Rr. 28 Nentori Nr. 181

Dardania

10000 Pristina

Republika e Kosoves

Termokos do të përzgjedhë deri në 3 kandidatë për çdo pozicion. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për një intervistë. Per kandidatet e perzgjedhur do te kerkohet edhe :

 • Vërtetim se kandidati është tatimpagues në Kosovë (Administrata Tatimore e Kosovës dhe /ose Agjencia e Trustit të Kosovës).
 • Certifikatën gjyqësore se kandidati nuk është nën hetim (dhe/ose i dënuar). Certifikata duhet të jetë e vlefshme dhe origjinale

Based on the Separate Agreement dated 20.12.2022 for implementation of the project: “Solar4Kosovo II – Solar District Heating”, signed between Ndermarrja Publike Termokos Sh.A., the Municipality of Prishtina and KfW, and based on Article 8 Labor Law No. 03/L-212 and Administrative Instruction (MLSW) No. 07/2017 on Regulation of Procedures for Competition in the Public Sector:

Ndermarrja Publike Termokos Sh.A. is announcing a vacancy for two local consultants for the support to the Project Implementation Unit

1.               Background

Solar4Kosovo II -Solar District Heating is a development project of the Republic of Kosovo and the Municipality of Pristina (“Project”), financed by grants of the Government of the Federal Republic of Germany and the European Union (WBIF) through KfW and a loan of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Termokos will provide an own contribution.

The Project concerns the construction of a solar thermal plant and its integration into the existing district heating system including a network extension of up to 50 MW in Pristina. The Project comprises the following key components:

  1)  District Heating Plant

 • Construction of solar collectors with an approximate area of 58.000 m2
 • Construction of a seasonal pit storage with a capacity of approx. 410.000 m3
 • Construction and installation of an absorption heat pump (AHP) with an auxiliary heating component (AHC); and connection with the seasonal pit storage

 2)  District heating system components and integration

 • Construction of an approx. 1,6 km connection line between solar thermal system and the nearest point of the Kosovo B to Termokos main heating Station pipeline or to the nearest existing Flanch connection.
 • Construction of an approx. 4,2 km connection line between the solar thermal system and the adjoining district heating network (in Tophane)
 • Network extension up to 50MW (in line with the Masterplan developed as part of the ongoing cooperation)

The purpose of the Project is to contribute to an efficient, reliable and climate-friendly heat supply for households, public institutions and businesses in Pristina.

Termokos acts as Project Executing Agency (PEA), responsible for both the implementation and operation of the Project. To this end, Termokos has established a Project Implementation Unit (PIU), which is responsible for coordinating and overseeing all Project activities primarily operational and implementation-related questions throughout its implementation. While the PEA shall engage a consultant to support the PEA during the implementation of the Project (the „Implementation Consultant“), the PIU shall be further strengthened by recruiting two consultants to cover engineering and project management as well as environmental, social, health and safety aspects of the Project as outlined in Section 2 below. The PIU consultants may be financed from technical BMZ grants. The publication of the job profile, the short-listing and final selection of PIU members and the PIU staff contracts are subject to KfW’s and EBRD’s prior no- objection. The PIU shall be -in general- responsible for (list not exhaustive):

 • day-to-day activities of the Project
 • the financial management and monitoring
 • Supervision and monitoring of the implementation consultant contracted under the Project;
 • the communication of all involved institutions and stakeholders facilitating the implementation of project-specific training measures for Termokos personnel and a quality management certification process based on ISO standardization
 • operating and maintaining the project-financed facilities after project implementation
 • ensuring that the project-financed network extension measures follow the specifications of the Termokos Master Plan
 • implementing the Environmental and Social requirements agreed upon with KfW and EBRD
 • swift revision, commenting and NO for tender documents, invoices and contracts
 • prioritizing the energy feed-in into the network to be generated out of the solar thermal plant
 • ensuring that the GIS database is maintained and updated regularly to include all necessary and accurate data on the network

2. Scope of the PIU consulting services and necessary qualifications

The PIU consultants will be engaged by Termokos on a full-time basis. The contracts will cover an initial period of 2,5 years with the possibility of prolongation for a maximum period which lasts until three months after the elapse of the implementation consultant and upon prior no-objection of Termokos, KfW and EBRD.

It has been attempted to outline the consultant tasks during execution of his services as precisely as possible. However, the employee shall bear in mind that the list of tasks and activitiescanby no means beconsideredasacomplete and exhaustive description of the employee duties. It is rather the employee responsibility, in cooperation with and with the approval of PEA, KfW and EBRD when applicable, to verify critically the scope of services indicated and to extend, reduce or amend it and adapt this concept accordingly wherever he/she deems necessary according to his own professionaljudgement.

2.1. Position: PIU Civil Engineer

Termokos J.S.C, is seeking a highly experienced and skilled Civil Engineer  to join the PIU team and oversee the construction management of our ambitious solar project for district heating. The selected candidate will play a pivotal role in ensuring the successful execution of the project and its compliance with quality, safety, and environmental standards.

Tasks and key responsibilities:

 • Manage the Project including financial management and monitoring
 • Elaborating the details of the Project design
 • Design and implementing the Tender Process
 • Supervise and monitor all assembly and construction activities, ensuring adherence to project plans, specifications, and regulatory requirements.
 • Supervise implementation of construction schedules, work plans, and resource allocation to ensure timely project delivery.
 • Collaborate closely with PIU team, Implementation Consultant (IC), contractors, and stakeholders to coordinate construction efforts and resolve any issues or challenges that arise during the project lifecycle.
 • Checking invoices/issuing of the payment certificates
 • Engagement within PIU on ensuring that all related licenses and permits in accordance with applicable laws are obtained prior to the award of works contracts
 • Monitor construction progress, inspect workmanship, and maintain a keen eye for quality control to deliver a high-quality end product.
 • Supervise implementation and enforce strict safety protocols on-site to ensure a safe working environment for all personnel and compliance with safety regulations.
 • Review and approve construction materials together with PIU and IC, equipment, and methods to ensure they meet project standards and specifications.
 • Oversee the procurement of construction materials and equipment, ensuring timely delivery and cost-effective solutions.
 • Prepare regular progress reports and provide updates to senior management and relevant stakeholders.
 • Maintain accurate project documentation, including drawings, specifications, and change orders.
 • Identify and address any design or construction issues that may impact the project's performance or cost-effectiveness.
 • Manage potential claims of contractors related to the Project
 • Communicate with all relevant Project stakeholders

Qualifications and Experience:

 • Master degree in Civil Engineering, Construction Management, or a related field.
 • Minimum of 5 years of professional experience in construction management, with a focus on energy projects and renewable energy systems.
 • Proven track record of successfully managing large-scale construction projects, preferably in the renewable energy, energy efficiency or district heating sector. Familiar with FIDIC rules contracts.
 • Full proficiency in Albanian and English.
 • Strong understanding of construction methods, engineering principles, and building codes and regulations.
 • Demonstrated expertise in project planning, scheduling, budgeting, and resource management. 
 • Knowledge of renewable energy technologies, solar energy systems, and district heating concepts is advantageous.
 • Familiarity with environmental and sustainability practices related to construction projects.
 • Excellent teamwork and communication skills.
 • Proactive problem-solving capabilities and a results-driven approach to project management.
 • Computer literacy (MS Office-Suite, Outlook, WebEX, MS Teams)

  2.2   Position: PIU Environmental and social specialist

Termokos J.S.C is seeking a highly qualified and experienced Environmental and Social specialist to join our PIU team. The specialist will play a critical role in ensuring the successful implementation of environmentally and socially responsible part of the projects (ESIA, ESMP, SER, LAP and ESCP). The candidate should have a deep understanding of ESHS processes, environmental and social regulations, and stakeholder engagement. This position is integral to our commitment to sustainability and ethical project development. Environmental and Social Specialist with experience in the energy, industrial or district heating sector in particular with the implementation of environmental and social management system and management plans. Extensive experience in stakeholder engagement processes. Excellent understanding of national E&S regulatory framework. Understanding of E&S standards of IFI is required, with practical experience in their implementation as an asset.

Key Responsibilities:

 • Supervise and active engagement on ESHS process in compliance with the requirements of the International Financing Institutions  (KfW and EBRD) and national  standards.
 • Supervise that the measures and actions as set out in the Environmental and Social Action Plan (ESAP) as well as in the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) including the Environmental and Social Management Plan (ESMP) and Stakeholder Engagement Plan (SEP) for the Project as submitted to KfW for No-Objection are implemented diligently and completely
 • Coordinate with the respective departments at Termokos and the consultants the development and finalization of the Land Acquisition/Livelihood Restoration Plan (LRP) in compliance with the above-mentioned standards.
 • Lead in coordination with the department at Termokos responsible for land acquisition; concerning governmental agencies and the implementation of the the measures and actions as set out in the LRP - after KfW’s No-Objection – ensuring that these are implemented diligently and completely.
 • Lead the permitting process from the local and central government authorities related to ESHS.
 • Ensure compliance with the local standards and the Fundamental Conventions of the International Labour Organization (ILO).
 • Engage and consult with various stakeholders, including project affected people, local communities, government agencies and NGOs as foreseen in the SEP and the LRP.
 • Prepare comprehensive ESHS measure/monitoring reports and documentation adhering to KfW/EBRD and stakeholder requirements.
 • Prepare reporting on ESHS performance during construction and ongoing operation and maintenance

Qualification and experience:

 • University degree in social or environmental sciences.
 • Excellent understanding of national environmental and social regulatory framework and good understanding of IFI environmental and social standards. Practical experience in the implementation of the IFI standards is an asset.
 • Minimum five years proven experience in the energy, industrial or district heating sector in particular in the implementation of environmental and social management plans.
 • Minimum 2 years of proven experience leading and/or conducting stakeholder engagement processes.
 • Excellent communication, teamwork and reporting skills as well as capacity to dialogue with communities
 • Full proficiency in Albanian and English.
 • Computer literacy (MS Office-Suite, Outlook, WebEX, MS Teams)

3. How to Apply:

The candidates must submit a motivation letter (in English language, up to one page), CV (in English language, up to 3 pages); a certified copy of the document certifying the professional qualification, followed by translation in English; copy(ies) of act(s) showing and proving the relevant experience; training certificates and other relevant documents proving professional experience.

 • Declaration under oath (received at the company's offices, or on the company's website: www.termokos.org)
 • Application form (received at the company's offices, or on the company's website: www.termokos.org)
 • Valid Kosovo ID card

The required documents shall be put in the closed envelope and submitted in hard copy to Termokos J.S.C in Prishtina.

If applying for Position 1: With title “For NP "Termokos" Sh. a, Prishtina - "Application for PIU Civil Engineer".

If applying for Position 2: With title “For NP "Termokos" Sh. a, Prishtina - "Application for Environmental and Social specialist".

Note: Late applications will not be evaluated.

Information on the application procedure

The competition will be open for fifteen (30) days from the date of publication, 23/10/2023; Applicants' documentation can be submitted to the archive of NP "Termokos" Sh.a, Prishtina, every working day from 8:30 a.m. to 15:30 p.m. until 21/11/2023, or through physical mail, (in a sealed envelope) to the following Address:

Ndërmarrja Publike "Termokos" Sh.A Prishtinë

Rr. 28 Nentori Nr. 181

Dardania

10000 Pristina

Republic of Kosovo

Termokos shall short-list up to 3 candidates per each position. Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

 • Proof that the candidate is a tax payer in Kosovo (Kosovo Tax Administration and /or Kosovo Trust Agency).
 • The court certificate that the candidate is not under investigation (and/or sentenced). The certificate must be valid and original.

 

Kategoria Inxhinieri
Skadon 21/11/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet