Komuna e Rahovecit

Zyrtar/e për Lektorim

	 	 

SHPALLJA E REKRUTIMIT / OGLAS ZA REGRUTACIJU

Form. MAP- SHCK-02

Obraz. MJU-CSK-02

Institucioni/ Komuna e Rahovecit / kërkon të punësoj  pranë Zyrës së Kryetarit të komunës.

Institucija / Opština Orahovac želi da regrutuje pri Kancelarija Predsednika Opštine .

Titulli i vendit të punës / Naziv radnog mesta:

Zyrtar/e për Lektorim -( 1 pozitë)

Službenik/ica za Obradu Spisa (1 položaj)

Kategoria funksionale dhe grada e vendit të punës: P2-G9 / koeficienti i pagës 5.

Funksinalna kategorija i stepen radnog mesta: P2-G9/koeficijent plate 5.

Numri i referencës së vendit të punës/ Broj preporuke za radno mesto : IN/050

Detyrat dhe përgjegjësitë:/ Poslovi i odgovornosti :

 • Lekturon në gjuhën shqipe shkresat që i lëshon Kryetari i komunës -40%
 • Lekturon në gjuhën shqipe tekstet e akteve juridike të nxjerra nga Kryetari i komunës dhe Kuvendi Komunal-30%
 • Lekturon në gjuhën shqipe dokumentet publike për komunën si; broshura, fletë shpalosje, manuale etj.-10%
 • Ofron ndihmë në lekturimin në gjuhën shqipe të dokumenteve me rëndësi për komunën sipas autorizimit të Kryetarit të komunës-10%
 • Bashkëpunon me të gjitha drejtorit dhe zyrat e komunës -7% Paraqet raporte punë mujore, periodike dhe vjetore-2%
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesës së eprorit  që janë në pajtim me ligji-1%
 • Obrađuje spise na albanski jezik koje donosi Predsednik opštine 40%,
 • Obrađuje na albanskom jeziku tekst pravnih akata koje su doneti od Predsednika opštine i Skupštine Opštine 30%,
 • Obrađuje na albanskom jeziku javna dokumenta za opštinu, i to: letke, priručnike, itd 10% ,
 • Pomaže na obradi značajnih dokumenta za opštinu, a na ovlašćenje Predsednika opštine 10%,
 • Sarađuje sa svim odeljenjima i opštinskim kancelarijama 7%,
 • Podnosi mesečne, periodične i godišnje izveštaj, i
 • Vrši i ostale dužnosti na zahtev starešine, koje su u skladu sa zakonom 1%.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim / Uslovi za ućešće na regrutaciji/

[Shënoni kushtet për pjesëmarrje në procesin e rekrutimit sipas ligjit për shërbimin civil/Navedite uslove za učešće u procesu regrutacije po Zakonu o Javnoj Službi]

Kandidati përveç kushteve të lartë shënuar duhet ti plotëson edhe kushtet e përgjithshme të parapara sipas ligjit mbi shërbimin civil nr.03/L-149, si dhe ligjet e aplikueshme të Kosovës,të mos jenë nën hetime penale apo i dënuar për vepër penale . Kandidat osim gorenavedenih uslova treba da ispuni i opšte uslove predviđene zakonom o civilnoj službi br. 03/L-149, kao i Kosovskih zakona koji su u primeni , da nije pod krivičnom istragom ili kažnjen zbog krivičnog dela.

Procedurat e konkurrimit/ Postupak konkurisanja/

 • Procedura e konkurrimit është e hapur për nëpunësit civil ekzistues edhe për kandidatët e jashtëm .Postupak konkurisanja je otvoren kako za postojeće civilne službenike tako i za spoljne kandidate .

Shkollimi i kërkuar / Obrazovanja koje se zahteva/:

 • Përgatitja shkollore: Diplomë Universitare-Fakulteti i Gjuhës dhe letërsisë shqipe, Artit
 • Školska sprema: Univerzitetska Diploma – Fakultet Albanskog Jezika i Književnosti, umetnosti

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera që kërkohen /Veštine, iskustvo i druge osobine koje se zahtevaju.

 • Aftësi komunikuese dhe fleksibilitet në punë
 • Shkathtësi në caktim të objektivave, planifikim të punës dhe analizë
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access) Diplomë Universitare-Fakulteti i Gjuhës dhe letërsisë shqipe, Artit Minimum 2 vite përvojë pune
 • Sposobnot komunikacije, i fleksibilnost na poslu Sposobnost određivanja ciljeva, planiranje posla i analize
 • Sposobnosti na računarski aplikacija programa ( (Word, Excel, Power Point, Access) Univerzitetska Diploma – Fakultet Albanskog Jezika i Književnosti, umetnosti Najmanje 2. godine radnog iskustva

Dokumentet që kërkohen:

Potrebni dokumenti:

 • Diploma
 • Diploma
 • Vërtetimi që nuk është nën hetime
 • Potvrda da nije pod istragom
 • CV-ja
 • CV
 • Çertifikata e lindjes
 • Izvod Rođenja
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Kopija lične karte
 • Dëshmi e përvojës së punës
 • Dokaz o radnom iskustvu

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin /Zakonski i podzakonski akti koji regulišu zapošljavanje:

Kandidatët e sukseshëm do t'i nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistës me gojë.Përzgjedhja bëhet duke u bazuar në Ligjin e Shërbyesve civil dhe rregulloren e Rekrutimit nr 02/2010 .

Uspešni kandidati uputiće se na pismenom testiranju i usmenom intervjuisanju. Izbor će se izvršiti na osnovu zakona o Civilnoj Službi i Pravilnika za Regrutaciju br. 02/2010

Kohëzgjatja e emërimit /Vremenski rok imenovanja:

Në kohë të pacaktuar.Na neodređeno vreme.

Data e mbylljes së konkursit / Krajni rok konkursa :

Afati i Konkursit është 15 ditë nga data e shpalljes në mjetet e informimit publik.

Rok za konkurisanje je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Paraqitja e kërkesave/Prijava zahteva-Podnošenje zahteva/

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Zyrën e pranimit në objektin e Komunës së Rahovecit

Adresa:Rruga,,Xhelal Hajda-Toni" pn. Rahovec.Aplikacije se mogu podići i dostaviti pri prijemnoj kancelariji u objektu Opštine Orahovac.Adresa: Ul." Xhelal Hajda-Toni" b.b Orahovac.

Kërkesat specifike / Specifični zahtevi

Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë/Kosovska javnana služba je u službi svih ljudi na Kosovu, i prima aplikacije muškaraca i žena iz svih Kosovskih zajednica

“Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

Manjinske zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da budu predstavljeni proporcionalno u organima Javne službe na lokalnom i centralnom nivou, kao što je naznačeno i Čl. 11, paragraf 3 Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Službi Republike Kosovo.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund të refuzohen/Primljeni zahtevi nakon zatvaranja konkursa nece biti prihvacene. Nekompletirani zahtevi biće odbijeni.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen/Usled velikog broja primljenih zahteva, bice pozvani samo kandidati koji su ušli u uzi izbor.

Shënoni emri dhe mbiemri, numri i telefonit të personit i cili mund të kontaktohet në rast të ndonjë pyetjeje/Napišite ime, prezime i broj telefona osobe koju treba kontaktirati u slucaju bilo kakvih nedoumica:

Ymret Reshiti, Udhëheqës i Personelit tel:044/203-914.

Udhëheqësi i Personelit

Rukovodilac Osoblja

Ymret Reshiti

TAGS: Komuna Rahovec, RahovecKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 287
Kategoria Administratë
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Rahovec
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC