1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të dispozitave të Nenit 8 të Ligjit të Punës, si dhe Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017, Neni 4, Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A në Prishtinë, shpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të punës

Titulli i vendit të punës: Saldues/e (4 pozita)

I raporton: Kryepunëtorit/es për Saldues, Divizioni i Prodhimit

Niveli i pagës: 6

Orët e Punës:  40 orë në javë

Kohëzgjatja e Kontratës: 6 muaj me mundësi vazhdimi

Vendi Punës: Rr. “Zija Shemsiu” nr. 22, Ulpianë- Prishtinë ( selia e Ndërmarrjes Publike Banesore)

Detyrat e përgjithshme:

 1. Është përgjegjës/e për realizimin e objektivave të caktuara nga Kryepunëtori/ja dhe Udhëheqësi/ja i/e Divizionit të Prodhimit;
 2. Ndihmon Kryepunëtorin/en në caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave për Departamentin e Intervenimeve Urgjente;
 3. Merr pjesë në mbledhjet e rregullta bashkë me punëtorët e grupit me Kryepunëtorin/en;
 4. Është përgjegjës/e për prodhimin e dyerve dhe dritareve dhe strukturave tjera të metalit si dhe materialeve tjera për nevojat e Departamentit të Intevenimeve Urgjente;
 5. Bën paramasat dhe parallogaritë e dyerve, dritareve dhe elementeve të tjera të cilat i kërkohen nga udhëheqësi/ja;
 6. Duhet të dijë të lexojë skicat dhe planet;
 7. Është përgjegjës/e për matjen dhe vendosjen e xhamave varësisht nga nevojat e Departamentit të Intevenimeve Urgjente;
 8. Duhet të bëj pastrimin, gërryerjen, prerjen, saldimin, rrafshimin, ngjyrosjen e metaleve të ndryshme;
 9. Bashkëpunon ngushtë me aluminpunuesit;
 10. Mban përgjegjësi për materialin e shpenzuar si dhe shpenzimet e materialit i shënon në dëshmitë përkatëse sipas dokumentacionit të NPB-së;
 11. Është përgjegjës/e për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e mjeteve të punës;
 12. Është përgjegjës/e për ruajtjen e sigurisë dhe shëndetit personal;
 13. Merr pjesë në mbledhjet me stafin dhe raporton për punët e kryera ose për pengesat në punë;
 14. Është përgjegjës/e për të gjitha punimet të cilat i kryen;
 15. Është përgjegjës/e për mbarëvajtjen e vendit të punës dhe të gjithë procesin e punës që e realizon;
 16. Porositë për materialet e nevojshme i bën më herët dhe i specifikon në detaje sipas kërkesës;
 17. Materialet të cilat nuk furnizohen sipas kërkesës ka të drejtë t’i kthejë mbrapa;
 18. Kujdeset për mjetet e punës dhe raporton për defektet e tyre;
 19. Përgatit raportet e punës në baza ditore, javore, mujore, vjetore për punët që realizon;
 20. Kryepunëtori/ja mund t’a ngarkojë me detyra tjera sipas nevojës së NPB-së;
 21. Në rast të mungesë së zyrtarëve tjerë me urdhër te menaxhmentit mund të zëvendësojë dhe të kryej detyra tjera.

Kualifikimet:

 • Diplomë e shkollës së mesme;
 • Preferohet përvojë pune së paku 1 vit si metalpunues;
 • Patentë shofer, kategoria B;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale.

Aftësitë:

 • Shkathtësi për të punuar në grup, nën presion dhe të dëshmojë fleksibilitet në punë;
 • Njohje të materialeve dhe mjeteve të punës që kanë të bëjnë me punët me metale;
 • Të ketë kujdes të shtuar dhe të respektojë normat për sigurinë në punë;
 • Duhet të jetë në gjendje të lexojë, kuptojë manualet që kanë të bëjnë me makinat dhe procesin e prodhimit të metaleve;
 • Të jetë i gatshëm të punojë në objekte me lartësi të madhe;
 • Të jetë në gjendje të bëj paramasat dhe parallogaritë për investimet që kanë të bëjnë me metale;
 • Të jetë i gatshëm të punojë në të gjitha kushtet atmosferike;
 • Të jetë i gatshëm të punojë edhe fundjavave;
 • Të jetë i gatshëm të qëndrojë në këmbë për periudha të gjata kohore;
 • Shkathtësi komunikative, organizative dhe analitike;
 • Etikë në punë dhe integritet.

Procedura e Konkurrimit

Kandidatët e interesuar, formularin zyrtar mund ta marrin në zyret e Burimeve Njerëzore të Ndërmarrjes

Publike Banesore apo ta shkarkojnë nga web faqja e internetit në adresën:

www.npbanesore.com/shpalljet/mundesi-punesimi/ . Dokumentacionin mund ta paraqesin në kopje fizike në Divizionin e Burimeve Njerëzore në adresën: rr. Zija Shemsiu, nr. 22, Prishtinë, ose të aplikojnë përmes emailit zyrtar: burimet.njerezore@npbanesore.com apo përmes postës. Kandidatët të cilët konkurojnë duhet të shënojnë saktë adresën, numrin e telefonit kontaktues si dhe email adresën. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në procedura të tjera të rekrutimit.

Dokumentet që duhet të bashkangjiten:

 • Aplikacioni i NPB-së;
 • Dëshmitë për Shkollimin e mesem – Diploma;
 • Dëshmitë për përvojën e punës si metalpunues së paku një vit – e preferuar;
 • Dëshmi për patent shofer – Kategoria B;
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime nga Gjykata (jo më e vjetër se gjashtë muaj);
 • Kopjen e letërnjoftimit;

Shënim: Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë brenda dy  (2) ditësh. Aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara me dokumentacionin përkatës nuk do të shqyrtohen. Kandidati/ja i/e përzgjedhur obligohet të sjellë ҫertifikatën mjekësore që është në gjendje të mirë shëndetësore si fizike ashtu dhe psiqike para nënshkrimit të kontratës.

APLIKACIONET DHE DOKUMENTACIONI I PAKOMPLETUAR SIPAS KËRKESAVE TË PËRCAKTUARA NË KËTË SHPALLJE SI DHE ATO QË ARRIJNË PAS SKADIMIT TË AFATIT TË KONKURSIT, NUK DO TË SHQYRTOHEN.

Shpallja është e hapur që nga data  19.09.2023 deri më  03.10.2023.

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në Divizionin e Burimeve Njerëzore të Ndërmarrjes Publike Banesore në nr. tel. : 038 553 311.

 


Na osnovu odredaba člana 8 Zakona o radu, kao i Administrativnog uputstva br. 07/2017, član 4, Javno Stambeno Preduzeće Sh.A u Prištini, objavljuje:

K O N K U R S

Za popunjavanje radnog mesta

Naziv radnog mesta: Zavarivač (4 mesta)

Izveštava: Glavnom radniku za Zavarivače, Odeljenje Proizvodnje

Visina plate: 6

Radno vreme: 40 sati nedeljno

Trajanje ugovora: 6 meseci sa mogućnošću produženja

Mesto rada: Ul. „Zija Šemsiu“ br. 22, Ulpiane- Priština (sedište Javnog Stambenog Preduzeća)

Opšti zadaci:

 • Odgovoran je za realizaciju ciljeva postavljenih od strane Glavnog radnika/ce i Rukovodioca Odeljenja Proizvodnje;
 • Pomaže Glavnom Radniku/ci u postavljanju ciljeva i izradi plana rada za ispunjenje ovih ciljeva Departmana za Hitne Intervencije;
 • Učestvuje  redovnim sastancima zajedno sa radnicima grupe kod Glavnog radnika/ce;
 • Odgovoran je za izradu vrata i prozora i drugih metalnih konstrukcija kao i drugog materijala za potrebe Departmana za Hitne Intervencije;
 • Vrši merenje i predračune vrata, prozora i drugih elemenata po zahtevu rukovodioca;
 • Mora znati da čita skice i planove;
 • Odgovoran je za merenje i postavljanje prozora u zavisnosti od potreba Departmana za Hitne Intervencije;
 • Mora da uradi čišćenje, brušenje, sečenje, zavarivanje, nivelisanje, farbanje različitih metala;
 • Blisko sarađuje sa prerađivačima aluminijuma;
 • Preuzima odgovornost za utrošeni materijal i evidentira materijalne troškove u relevantnoj evidenciji prema dokumentaciji JSP;
 • Odgovoran je za čuvanje i održavanje alata za rad;
 • Odgovoran je za održavanje lične bezbednosti i zdravlja;
 • Učestvuje na sastancima sa osobljem i izveštava o obavljenom poslu ili o preprekama u radu;
 • Odgovoran je za sve radove koje obavlja;
 • Odgovoran je za nesmetano odvijanje radnog mesta i celokupnog radnog procesa koji sprovodi;
 • Ranije naručuje potrebne materijale i detaljno ih precizira prema zahtevu;
 • Ima pravo da vrati materijale koji nisu isporučeni na zahtev;
 • Brine o radnim alatima i prijavljuje njihove nedostatke;
 • Priprema izveštaje o radu na dnevnom, nedeljnom, mesečnom, godišnjem nivou o obavljenim poslovima;
 • Glavni radnik/ca im može zadužiti druge poslove prema potrebama JSP;
 • U slučaju odsustva drugih službenika, po nalogu menadžmenta, može ih zameniti i obavljati druge poslove.

Kvalifikacije:

 • Diploma srednje škole;
 • Poželjno je najmanje 1 godina radnog iskustva kao prerađivač metala;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Kursevi i druge obuke tokom profesionalne karijere.

Veštine:

 • Sposobnost rada u grupi, pod pritiskom i demonstracije fleksibilnosti na poslu;
 • Poznavanje materijala i alata za rad koji se odnose na obradu metala;
 • Da bude pod oprezom i poštuje norme zaštite na radu;
 • Mora biti u stanju da čita, razume priručnike koji se odnose na mašine i proces proizvodnje metala;
 • Da bude spreman za rad u objektima velike visine;
 • Da ume da izvrši predmere i predračune za ulaganja koja se tiču metala;
 • Da bude spreman za rad u svim vremenskim uslovima;
 • Da bude spreman da radi i vikendom;
 • Da bude spreman da stoji na duže vremenske periode;
 • Komunikacijske, organizacione i analitičke sposobnosti;
 • Radna etika i integritet.

Procedura konkurisanja

Zainteresovani kandidati mogu dobiti zvaničan formular u kancelariji za Ljudske Resurse Javnog Stambenog Preduzeća ili ga preuzeti sa sajta na adresi: www.npbanesore.com/shpalljet/mundesi-punesimi/

Dokumentacija se može dostaviti u fizičkoj kopiji Sektoru za Ljudske Resurse na adresu ul. Zija Shemsiu br.22, Priština, ili da se aplicira putem zvanične e-pošte burimet.njerezore@npbanesore.com ili putem pošte.

Kandidati koji konkurišu moraju da unesu tačnu adresu, kontakt telefon kao i e-mail adresu. Samo izabrani kandidati će biti pozvani za ostale procedure regrutacije .

Dokumenti koji se moraju priložiti:

 • JSP aplikacija;
 • Dokaz o srednjeskolskom obrazovanju – Diploma;
 • Dokaz o radnom iskustvu na poslovima metalaca najmanje godinu dana – poželjno;
 • Dokaz o vozačkoj dozvoli – kategorija B;
 • Uverenje da niste pod istragom Suda (ne starije od šest meseci);
 • Kopija lične karte;

Napomena: Prijave poslate poštom, na kojima se nalazi poštanski žig o dostavi izvršenoj posljednjeg dana roka za prijavu, smatraće se validnim i biće uzete u obzir ako stignu u roku od dva (2) dana. Prijave koje pristignu nakon ovog roka i one nepotpune u smislu odgovarajuće dokumentacije neće se razmatrati.

Izabrani kandidat je dužan da donese lekarsko uverenje da je dobrog fizičkog i psihičkog zdravlja pre potpisivanja ugovora.

NEKOMPLETNE PRIJAVE I DOKUMENTACIJA PREMA USLOVIMA NAVEDENIM U OVOJ OBJAVI KAO I ONE KOJE PRISTIGNU NAKON KONKURSNOG ROKA NEĆE SE RAZMATRATI.

Objava je otvorena od dana 19.09.2023. do 03.10.2023.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Odeljenju za Ljudske Resurse Javnog stambenog Preduzeća na br. tel : 038 553 311.

 

 

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet