1
PREMIUM PLUS
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

International Business College Mitrovica (IBC-M)

Në përputhje me nenin 43 të Statutit të International Business College Mitrovica, dhe Ligjin për Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës 04L/37, IBC-M publikon si në vijim:

KONKURS

Për përzgjedhjen dhe angazhimin e stafit mësimdhënës në vitin akademik 2023/24:

 1. Mësimdhënës i lëndëve grupore në fushën e Menaxhimit të Mjedisit dhe Bujqësisë – një (1) pozitë.
 2. Mësimdhënës i lëndëve grupore në fushën e Ekonomisë dhe Menaxhmentit – tre (3) pozita
 3. Mësimdhënës i lëndëve grupore në fushën e Administratës Publike –dy (2) pozita
 4. Mësimdhënës i lëndëve grupore në fushën e shkencave të ndërhyrjes klinike (mundësisht në Punë Sociale ose Psikologji); – një (1) pozitë
 5. Mësimdhënës ose Ligjërues i lëndëve grupore në fushën e Informatikës, Programimit dhe Komunikimit – një (1) pozitë.
 6. Mësimdhënës i lëndëve grupore në fushën e Matematikës dhe Statistikës – një (1) pozitë.
 7. Mësimdhënës ose Ligjërues i lëndëve grupore në fushën e Menaxhimit të Mjedisit- një (1) pozitë (50% angazhim)

Detyrat dhe përgjegjësitë përfshijnë:

 • Përgatitja dhe zhvillimi i orëve për lëndët e përzgjedhura më sipër në gjuhën angleze.
 • Notimi dhe vlerësimi i nxënësve.
 • Zhvillimi dhe sigurimi i cilësisë së lëndëve në bashkëpunim me ekipin e lëndëve dhe me partnerë ndërkombëtarë.
 • Pjesëmarrja në takime me ekipin dhe menaxhmentin.
 • Sigurimi dhe shkëmbimi i njohurive më të reja nga industria dhe teoria.
 • Hartimi i kurrikulave të reja dhe pjesëmarrja në procesin e riakreditimit të programeve.
 • Kryerja e kërkimeve dhe botimeve shkencore dhe profesionale.
 • Pjesëmarrja në projektet arsimore, kërkimore dhe biznesore dhe aktivitetet e rrjeteve rajonale/ndërkombëtare të IBC-M.

Kërkesat dhe aftësitë (pozitat 1 – 4):

 • Titull Ph.D. në fushën përkatëse të lëndës për të cilën kandidati aplikon.
 • Përvojë pune në mësimdhënie në kolegj ose universitet.
 • Së paku një publikim i botuar në Scopus ose Web of Science si autor i parë ose korrespondent.
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze, të shkruar dhe të folur, si kërkesë e detyrueshme.
 • Aftësi të shkëlqyera të mësimdhënies.
 • Kandidati që ka kryer studimet jashtë vendit duhet të paraqesë edhe dëshmi për nostrifikimin e diplomës nga ana e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë.
 • Kandidati duhet të dëshmojë se ai/ajo nuk është nën hetim policor ose nën ndonjë procedurë ligjore në gjykatë nëse kërkohet.

Kërkesat dhe aftësitë (pozita 5):

 • Titulli Ph.D. ose Master në fushën përkatëse të Informatikës, Programimit dhe Komunikimit.
 • Përvojë pune mundësisht në mësimdhënie në kolegj ose universitet.
 • Certifikimi IT për profesionistët dhe aftësitë e përdoruesve të IT.
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze, të shkruar dhe të folur, si kërkesë e detyrueshme.
 • Aftësi të shkëlqyera të mësimdhënies.
 • Kandidati i cili ka kryer studimet jashtë vendit duhet të paraqesë edhe dëshmi për nostrifikimin e diplomës nga ana e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë.
 • Kandidati duhet të dëshmojë se ai/ajo nuk është nën hetim policor ose nën ndonjë procedurë ligjore në gjykatë nëse kërkohet.

Kërkesat dhe aftësitë (pozita 6)::

 • Titulli Ph.D. ose Master në fushën përkatëse të Matematikës dhe Statistikës.
 • Përvojë pune mundësisht në mësimdhënie në kolegj ose universitet.
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze, të shkruar dhe të folur, si kërkesë e detyrueshme.
 • Aftësi të shkëlqyera të mësimdhënies.
 • Kandidati i cili ka kryer studimet jashtë vendit duhet të paraqesë edhe dëshmi për nostrifikimin e diplomës nga ana e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë.
 • Kandidati duhet të dëshmojë se ai/ajo nuk është nën hetim policor ose nën ndonjë procedurë ligjore në gjykatë nëse kërkohet.

Kërkesat dhe aftësitë (pozita 7):

 • Titulli Ph.D. ose Master në fushën përkatëse të Menaxhimit të Mjedisit
 • Përvojë pune mundësisht në mësimdhënie në kolegj ose universitet.
 • Aftësi të dëshmuara për hulumtim në fushën e menaxhimit të mjedisit.
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze, të shkruar dhe të folur, si kërkesë e detyrueshme.
 • Aftësi të shkëlqyera të mësimdhënies.
 • Kandidati i cili ka kryer studimet jashtë vendit duhet të paraqesë edhe dëshmi për nostrifikimin e diplomës nga ana e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë.
 • Kandidati duhet të dëshmojë se ai/ajo nuk është nën hetim policor ose nën ndonjë procedurë ligjore në gjykatë nëse kërkohet.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Letër motivimi
 2. Biografia (CV)
 3. Kopje e noterizuar e diplomës së studimeve bachelor, master dhe doktoratës.
 4. Kopje e noterizuar e vendimit për nostrifikimin e diplomës, për kualifikimet e fituara jashtë Kosovës.
 5. Certifikata e lindjes (jo më e vjetër se 6 muaj)
 6. Certifikatë nënshtetësie ose leje qëndrimi (për shtetas të huaj)
 7. Kontributin në punime shkencore, monografi, tekste arsimore, publikime në revista shkencore ose artistike ndërkombëtare, pjesëmarrje aktive në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, etj.
 8. Dëshmi për përvojën e punës dhe profesionet e tjera që lidhen me fushën e mësimdhënies.
 9. Kandidati që aplikon për disa pozita duhet të paraqesë vetëm një grup dokumentesh.
 10. Certifikata e lëshuar nga gjykata që vërteton se nuk jeni nën hetim.
 11. Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentacionin e tyre në adresën e mëposhtme të emailit: ibcm_vacancy@ibcmitrovica.eu ose ta dorëzojnë personalisht në një zarf të mbyllur në zyrën e personelit të IBC-M, që gjendet në Bislim Bajgora pn, 40000 Mitrovicë.

Në fushën e titullit, ju lutemi shkruani pozitën për të cilin synoni të aplikoni, p.sh

Titulli: Profesor i lëndëve grupore në fushën e Menaxhimit të Mjedisit dhe Bujqësisë.

Afati i fundit për të aplikuar është E shtunë 30 shtator 2023.


International Business College Mitrovica (IBC-M)

U skladu sa Statutom Međunarodnog poslovnog koledža Mitrovica, čl. 43, i Zakonom o visokom obrazovanju Republike Kosovo 04L/37, IBC-M objavljuje:

JAVNI KONKURS

Za izbor i angažovanje sledećeg nastavnog osoblja u školskoj 2023/24:

 1. Profesor grupnih predmeta iz oblasti Menadžment Životne Sredine i Poljoprivrede – jedna (1) pozicija
 2. Profesor grupnih predmeta iz oblasti Ekonomija i Menadžment – tri (3) pozicija
 3. Profesor grupnih predmeta iz oblasti Javna Uprava – dva (2) pozicija
 4. Profesor grupnih predmeta iz oblasti nauka Kliničke intervencije (po mogućnosti socijalnog rada ili psihologije); – jedna (1) pozicija
 5. Profesor ili predavač grupnih predmeta iz oblasti Informatika, Računarstvo i Komunikacije – jedna (1) pozicija
 6. Profesor ili predavač grupnih predmeta iz oblasti Matematike i Statistike - jedna (1) pozicija
 7. Profesor ili predavač grupnih predmeta iz oblasti Zaštita životne sredine ili Upravljanje zaštitom životne sredine– jedna (1) pozicija 50 % angažovanja.

Angažovanje obuhvata sledeće radne zadatke i odgovornosti:

 • Priprema i izvođenje nastave za odabrane predmete na engleskom jeziku .
 • Ocenjivanje i evaluacija studenta.
 • Razvoj i osiguranje kvaliteta kurseva u saradnji sa timom za osiguranje kvaliteta nastave i međunarodnim partnerima.
 • Učestvovanje na sastancima sa nastavnim osobljem i menadžmentom.
 • Sticanje i širenje najnovijih znanja iz teorije i prakse.
 • Kreiranje novih nastavnih planova i programa i učešće u procesu reakreditacije programa.
 • Sprovođenje naučnih i stručnih istraživanja i publikacije.
 • Učešće u obrazovnim, istraživačkim i poslovnim projektima i aktivnostima regionalnog/međunarodnog umrežavanja IBC-M.

Potrebno obrazovanje, kompetencije i radno iskustvo (pozicije 1 – 4):

 • Doktorat iz grupe predmeta za koji kandidat se prijavljuje.
 • Radno iskustvo u nastavi na koledžu ili univerzitetu.
 • Najmanje jedna publikacija objavljena u Scopus ili Web of Science kao prvi ili odgovorni autor.
 • Odlično poznavanje engleskog jezika, pismeno i govorno, kao obavezan zahtev.
 • Odlične nastavne veštine.
 • Kandidat koji je završio studije u inostranstvu takođe mora da dostavi dokaz o nostrifikaciji diplome od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija na Kosovu.
 • Kandidat mora dokazati da on/ona nije pod policijskom istragom ili pod bilo kakvom sudskom procedurom ako se to traži .

Potrebno obrazovanje, kompetencije i radno iskustvo (pozicija 5):

 • Doktorat ili Master iz odgovarajuće oblasti Informatike, Programiranja i Komunikacija.
 • Radno iskustvo poželjno u nastavi na koledžu ili univerzitetu.
 • IT certifikat za profesionalce.
 • Odlično poznavanje engleskog jezika, pismeno i govorno, kao obavezan zahtev.
 • Odlične pedagoške sposobnosti.
 • Kandidat koji je završio studije u inostranstvu takođe mora da dostavi dokaz o nostrifikaciji diplome od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija na Kosovu.
 • Kandidat mora dokazati da on/ona nije pod policijskom istragom ili pod bilo kakvom sudskom procedurom ako se to traži.

Potrebno obrazovanje, kompetencije i radno iskustvo (pozicija 6):

 • Doktorat ili Master iz oblasti Matematike i Statistike.
 • Radno iskustvo poželjno u nastavi na koledžu ili univerzitetu.
 • Odlično poznavanje engleskog jezika, pismeno i govorno, kao obavezan zahtev.
 • Odlične nastavne veštine.
 • Kandidat koji je završio studije u inostranstvu takođe mora da dostavi dokaz o nostrifikaciji diplome od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija na Kosovu.
 • Kandidat mora dokazati da on/ona nije pod policijskom istragom ili pod bilo kakvom sudskom procedurom ako se to traži.

Potrebno obrazovanje, kompetencije i radno iskustvo (pozicija 7):

 • Doktorat ili Master iz oblasti Zaštite životne sredine i/ili Upravljanje u zaštiti životne sredine.
 • Radno iskustvo poželjno u nastavi na koledžu ili univerzitetu.
 • Sposobnost za istraživanje u oblasti zaštite životne sredine
 • Odlično poznavanje engleskog jezika, pismeno i govorno, kao obavezan zahtev.
 • Odlične nastavne veštine.
 • Kandidat koji je završio studije u inostranstvu takođe mora da dostavi dokaz o nostrifikaciji diplome od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija na Kosovu.
 • Kandidat mora dokazati da on/ona nije pod policijskom istragom ili pod bilo kakvom sudskom procedurom ako se to traži.

Kandidati su dužni da dostave sledeću dokumentaciju:

 1. Motivaciono pismo
 2. Biografija (CV)
 3. Overena kopija diplome osnovnih, master i doktorskih studija.
 4. Overena kopija odluke o nostrifikaciju diplome, za kvalifikacije stečene van Kosova.
 5. Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci)
 6. Uverenje o državljanstvu ili boravišnoj dozvoli (za strane državljane)
 7. Doprinos naučnim radovima, monografijama, obrazovnim tekstovima, međunarodnim naučnim ili umetničkim publikacijama u časopisima, aktivno učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama itd.
 8. Dokaz o radnom iskustvu i drugim zanimanjima vezanim za oblast nastave.
 9. Kandidat koji konkuriše za više radnih mesta podnosi samo jedan komplet dokumenata.
 10. Potvrda izdata od strane suda kojom se dokazuje da niste pod istragom.
 11. Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena .

Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoju dokumentaciju na sledeću e-mail adresu: ibcm_vacancy@ibcmitrovica.eu ili da je dostave lično u zatvorenoj koverti u kancelariju za ljudske resurse u IBC-M, koja se nalazi u ulici Bislim Bajgora b.b, 40000 Mitrovica.

U polje za predmet unesite pozicija za koju nameravate da konkurišete, naprimer.

Predmet: Profesor grupnih predmeta iz oblasti Menadžment Životne Sredine i Poljoprivrede .

Rok za prijavu je subota 30 Septembar, 2023.


International Business College Mitrovica (IBC-M)

In accordance with the Statute of the International Business College Mitrovica, Art. 43, and the Law on Higher Education of the Republic of Kosovo 04L/37, IBC-M publishes the following:

VACANCY ANNOUNCEMENT

For the selection and engagement of the following teaching staff in the academic year 2023/24:

 1. Professor of group subjects in the field of Environmental and Agricultural Management – one (1) position
 2. Professor of group subjects in the field of Economics and Management – three (3) positions
 3. Professor of group subjects in the field of Public Administration – two (2) position
 4. Professor of group subjects in the field of Clinical intervention sciences (preferably in Social work or Psychology); – one (1) position
 5. Professor or Lecturer of group subjects in the field of Informatics, Computing and Communications – one (1) position
 6. Professor of group subjects in the field of Mathematics and Statistics -one (1) position
 7. Professor or Lecturer of group subjects in the field of Environmental Science- one (1) part-time position 50%

Tasks and responsibilities include:

 • Preparing and conducting classes for selected subjects above in the English language.
 • Student grading and evaluation.
 • Development and quality assurance of courses in cooperation with the course team and with international partners.
 • Participating in meetings with the team and management.
 • Securing and sharing the newest knowledge from industry and theory.
 • Design of new curricula and participation in the reaccreditation process of the programs.
 • Conducting scientific and professional research and publishing.
 • Participating in the Educational, Research, and Business projects and regional/international networking activities of the IBC-M.

Requirements and skills (positions 1 – 4):

 • D. degree in the respective field of the subject the candidate is applying for.
 • Work experience in teaching in a college or university.
 • A minimum of one publication published in Scopus or Web of Science as the first or corresponding author.
 • Excellent English language skills, written and spoken, as mandatory request.
 • Excellent Teaching Skills.
 • The candidate who has completed studies abroad must also provide evidence of their diploma nostrification by the Ministry of Education, Science, Technology, and Innovation in Kosovo.
 • The candidate must prove that he/she is not under police investigation or under any legal action by the court if requested.

Requirements and skills (position 5):

 • D. or master’s degree in the respective field of Informatics, Programming, and Communications.
 • Work experience, preferably in teaching in a college or university.
 • IT certification for professionals and IT user skills.
 • Excellent English language skills, written and spoken, as mandatory request.
 • Excellent Teaching Skills.
 • The candidate who has completed studies abroad must also provide evidence of their diploma verification by the Ministry of Education, Science, Technology, and Innovation in Kosovo.
 • The candidate must prove that he/she is not under police investigation or under any legal action by the court if requested.

Requirements and skills (position 6):

 • D. or master’s degree in the respective field of Mathematics and Statistics.
 • Work experience, preferably in teaching in a college or university.
 • Excellent English language skills, written and spoken, as mandatory request.
 • Excellent Teaching Skills.
 • The candidate who has completed studies abroad must also provide evidence of their diploma verification by the Ministry of Education, Science, Technology, and Innovation in Kosovo.
 • The candidate must prove that he/she is not under police investigation or under any legal action by the court if

Requirements and skills (position 7)

 • D. or master’s degree in the respective field of Environmental Science and Environmental Management.
 • Work experience, preferably in teaching in a college or university.
 • Proven ability to perform the research in the field of Environmental Science/Management
 • Excellent English language skills, written and spoken, as mandatory request.
 • Excellent Teaching Skills.
 • The candidate who has completed studies abroad must also provide evidence of their diploma verification by the Ministry of Education, Science, Technology, and Innovation in Kosovo.
 • The candidate must prove that he/she is not under police investigation or under any legal action by the court if requested.

The candidates are required to submit the following documentation:

 1. Motivation letter
 2. Biography (CV)
 3. Copy of the diploma of bachelor studies, master's, and doctorate, notarized.
 4. A notarized copy of the decision of diploma notification decision, for qualifications obtained outside Kosovo.
 5. Birth certificate (not later than 6 month)
 6. Certificate of citizenship or residence permit (for foreign citizens)
 7. Contribution to scientific papers, monographs, educational texts, international scientific or artistic journal publications, active participation in national and international conferences, etc.
 8. Proof of work experience and other professions related to the field of teaching.
 9. The candidate who applies for several positions shall present only one set of documents.
 10. The certificate issued by the Court proving that you are not under investigation.
 11. Submitted documentation will not be returned.

Interested candidates should send their documentation to the following email address: ibcm_vacancy@ibcmitrovica.eu or deliver it in person in a sealed envelope to the IBC-M Personnel office, located at Bislim Bajgora nn, 40000 Mitrovica.

In the subject field, please -insert the position for which you intend to apply, e.g.

Subject: Professor of group subjects in the field of Environmental and Agricultural Management.

The deadline to apply is Saturday 30 Sep, 2023.

 

Kategoria Edukim, Shkencë & Hulumtim
Skadon 30/09/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Mitrovicë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet