1

Zyrtar për Auditimin e Brendshëm (Alb/Srb)

Ruaj
InfraKos
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të nenit 21 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike, lidhur me nenin 17 (Ligji nr.03/L-087, datë:13.06.2008, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-111(nenit 9 dhe 13) datë:20.04.2012; me tej ne tekst: Ligji nr. 03/L- 087) dhe vendimit të datës 27.07.2023 nr.prot.2/53, Komiteti i Auditimit i Ndërmarrje Publike Infrastruktura Hekurudhore e Kosovës ,,Infrakos Sh.a.’’ shpallë:

KONKURS PËR VEND TË PUNËS

Emërtimi i pozitës:                             Zyrtar për Auditimin e Brendshëm

Vendi:                                    Fushë Kosovë

Ndërmarrja:                          Infrakos

Afati i fundit për aplikim :  17.10.2023

Komitetit i Auditimit duhet të sigurojë që të gjithë personat e emëruar si zyrtarë sipas nenit 21 pikës 3 të ligjit bazik për Ndërmarrje Publike nr.03/L-087, gjithashtu bazuar në nenin 13 të Ligjit Nr. 04/L-111 për ndryshim dhe plotesimin e nenit 21, paragrafi 21.4. të ligjit bazik, riformulohet si në vijim: të jenë persona me integritet të njohur të cilët :

 1. i plotësojë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1 (ligjit bazik dhe plotësim ndryshimit të tij),
 2. i plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 (ligjt bazik ligjit bazik dhe plotësim ndryshimit të tij)
 3. i plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.3 (ligjt bazik ligjit bazik dhe plotësim ndryshimit të tij)
 4. nuk janë, ose në çfarëdo kohe gjatë periudhës tridhjetë e gjashtë (36) muajsh para datës së aplikimit nuk kanë qenë Drejtorë të Bordit të kompanisë gjegjëse, dhe
 5. kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë.

Detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e ZYRTARIT PËR AUDITIMIN E BRENDSHËM janë:

 • Përpilimi i procedurave te auditimit, gjegjësisht planit të auditimit të brendshëm për të gjitha transaksionet e NP, komfor objektivave të kontrollit të brendshëm, politikave dhe procedurave të NP, të bazuara në Ligjin e aplikueshëm;
 • Auditimi i planeve investive dhe financiare të NP, planit vjetor të biznesit dhe buxhetit vjetor;
 • Auditimi i pasqyrës vjetore të bilancit dhe deklaratat e fitimeve dhe humbjeve si dhe deklaratat financiare që kërkohen me ligj;
 • Vlerësimi objektiv dhe shfrytëzimi efektiv i burimeve të NP si dhe dhënia e rekomandimeve adekuate për Komisionin e Auditimit
 • Verifikimi i përshtatshmërisë dhe funksionimi i rregullt i sistemeve dhe procedurave të cilat kanë për qëllim të garantojnë zbatimin nga NP, të gjitha Ligjeve të aplikueshme në Republikën e Kosovës gjatë ushtrimit të veprimtarisë dhe t’i siguroj Komisionit të Auditimit çfarëdo vërejtje apo sugjerime të cilat konsiderohen të nevojshme;
 • Verifikimi i rregullt i përshtatshmërisë dhe funksionimi i rregullt të sistemeve dhe procedurave të cilat kanë për qellim të sigurojnë se librat dhe dokumentacioni i NP, duke përfshirë dokumentacionin financiar mbahet në përputhje me standardet e kontabilitetit dhe me Ligjin dhe që projekt deklaratat vjetore financiare të përgatiten ne mënyrë tërregullt;
 • Analiza e sistemeve dhe proceseve të biznesit dhe kontrolleve të ndërlidhura me to;
 • Raportimi i rregullt para Komisionit të Auditimit dhe përmbushja e çfarëdo detyre tjetër të përcaktuar nga Komisioni i Auditimit;

Mandati i ZYRTAR PËR AUDITIMIN E BRENDSHËM

 • Auditori i Brendshëm emërohet nga Komiteti i Auditimit me kontratë të rregullt pune me kohëzgjatje 3 vite.

Kompenzimi i pagës mujore

 • Paga e Auditorit të Brendshëm është e përcaktuar me deklaratën e politikës për kompenzim të zyrtarëve të lartë brenda ndërmarrjes publike Infrastruktura Hekurudhore e Kosovës Infrakos Sh.a.

Kushtet dhe kriteret që ZYRTAR PËR AUDITIMIN E BRENDSHËM duhet t’i plotësoj:

 • Të ketë Diplomë universitare në ekonomi, juridik, administratë publike, financa publike, kontabilitet apo fusha të tjera të studimeve relevante për sektorin që do të auditohet;
 • Së paku tri (3) vite përvojë pune profesionale në lëminë e Auditimit;
 • Të jetë i certifikuar si Auditor i Brendshëm nga institucionet/shoqatat e licencuara në vend ose jashtë tij; Kandidati duhet te jetë i/e lirë nga çdo konflikt interesi siç përcaktohet me Ligjin për Konfliktin e Interesit
 • 06/L-011;
 • Preferohet njohuri e mirë e gjuhës angleze në të shkruar dhe të folur.

Informatë për procedurën e konkurrimit

Kandidatët për ZYRTAR PËR AUDITIMIN E BRENDSHËM, duhet t’i dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

 • Aplikacionin;
 • Deklaratën nën betim;
 • CV-në e detajuar duke përfshirë datat e sakta të punësimit dhe detaje të përgjegjësive për çdo pozicion;
 • Letër motivimin;
 • Dëshminë mbi kualifikimin profesional (Diplomen për perfundimin e studimeve dhe Certifikaten Auditor i Brendshëm)
 • Dëshminë mbi përvojën e punës se bashku me trustin pensional;
 • Certifikatën mbi denimet penale ku dëshmon që nuk është i denuar me aktgjykim të formës së prerë (jo më e vjetër se gjashtë muaj) të lëshuar nga Gjykata kompetente;
 • Kopjen e letërnjoftimit

Aplikanti duhet ta vendos datën dhe të nënshkruaj deklaratën nën betim ku deklarohet që i përmbushë të gjitha kushtet e pranueshmërisë. Kjo deklaratë së bashku me aplikacionin mund të shkarkohen nga uebfaqja e Ndërmarrjes Publike Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës Infrakos Sh.a.: www.infrakos.com/publikimet/punesimi/

Dokumentacioni i kompletuar (aplikacioni së bashku me deklaratën nën betim dhe të gjitha dokumentet përcjellëse) dorëzohet personalisht në zarf të mbyllur në zyrën e arkivit në ndërtesën e Drejtorisë së ,,INFRAKOS-it’’ në adresën Sheshi i Lirisë pn, në Fushë Kosovë, me shënimin: për z. Arsim Deliu, Sekretar i ,,INFRAKOS’’-it, ose përmes e-mailit zyrtar: rekrutimet@kosovorailway.com

Në aplikacion duhet të ceket qartë titulli i vendit të punës dhe dokumentet e bashkangjitura të aplikacionit duhet të jenë kopje dhe nuk kthehen. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Kandidatët të cilët konkurrojnë duhet ta shënojnë saktë adresën dhe numrin e telefonit kontaktues, si dhe e-mail adresën.

Çdo përgënjeshtrim material, qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca, ose ndryshim material nga informatat e dhëna në deklaratën e sipërpërmendur, do të rezultojë me diskualifikimin e menjëhershëm.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen.

Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës ,,Infrakos” Sh.A, ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe inkurajon të gjitha femrat e meshkujt e të gjitha komuniteteve që i plotësojnë kriteret e konkursit që të aplikojnë.

Vlerësimi formal i kandidatëve dhe intervista do të bëhet në një kohë optimale pas përfundimit të afatit për aplikim. Komiteti i Auditimit NP Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës ,,Infrakos” Sh.A e mban të drejtën e formimit të listës së shkurtë me aplikantët si dhe përzgjedhjen e Zyratrit për Auditim të Bredshëm.

Konkursi mbetet i hapur nga data 18 shtator 2023 deri më 17 tetor 2023 në ora 16:00.

Deklarata nën betim


Na osnovu člana 21 Zakona o javnim preduzećima, u vezi sa članom 17 (Zakon br. 03/L-087, datum:13.06.2008, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-111 (članovi 9 i 13) datum : 20.04.2012; dalje u tekstu: Zakon br. 03/L-087) i odluka od 27.07.2023 br.prot.2/53, Komisija za reviziju Javnog preduzeća Železnička infrastruktura Kosova, Infrakos Sh. .'' najavljuje:

KONKURS ZA POSAO

Oznaka radnog mesta: Interni revizor

Mesto: Kosovo Polje

Kompanija: Infrakos

Rok za prijavu: 17.10.2023

Komisija za reviziju mora da obezbedi da sva lica imenovana za službenike prema članu 21 tačka 3 Osnovnog zakona o javnim preduzećima br. 03/L-087, takođe na osnovu člana 13 Zakona br. 04/L-111 za izmenu i dopunu člana 21, stav 21.4. osnovnog zakona, preformuliše se na sledeći način: da su lica poznatog integriteta koja:

 • ispunjava kvalifikacione uslove u skladu sa članom 17.1 (osnovni zakon i dopuna njegovih izmena),
 • ispunjava kriterijume nezavisnosti u skladu sa članom 17.2 (osnovni zakon osnovnog zakona i dopuna njegovim izmenama)
 • ispunjava kriterijume nezavisnosti u skladu sa članom 17.3 (osnovni zakon, osnovni zakon i dopuna njegovim izmenama)
 • nisu, ili u bilo kom trenutku tokom perioda od trideset šest (36) meseci pre datuma prijave nisu bili direktori odbora relevantne kompanije, i
 • da ima neophodno profesionalno iskustvo i obrazovanje potrebno za dotičnu poziciju.

Dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja UNUTRAŠNJEG REVIZORA su:

 • Sastavljanje revizorskih procedura, odnosno plan interne revizije za to
 • sve NP transakcije, u skladu sa ciljevima interne kontrole, politikama i
 • Procedure JP, na osnovu važećeg zakona;
 • Revizija investicionih i finansijskih planova NP, godišnjeg biznis plana i budžeta
 • godišnje;
 • Revizija godišnjeg bilansa stanja i bilansa uspeha finansijski izveštaji propisani zakonom;
 • Objektivna procena i efektivno korišćenje resursa JP kao i davanje adekvatnih preporuka Komitetu za reviziju
 • Verifikacija adekvatnosti i redovnog funkcionisanja sistema i procedura koje imaju za cilj da garantuju sprovođenje od strane NP svih važećih zakona u Republici Kosovo tokom obavljanja delatnosti i daju
 • Revizijskoj komisiji sve primedbe ili sugestije koje se razmatraju. neophodno;
 • Redovna provera podobnosti i redovnog rada sistema i
 • procedure koje imaju za cilj da se knjige i dokumentacija NP, dok
 • uključujući finansijsku dokumentaciju vodi u skladu sa računovodstvenim standardima
 • i sa Zakonom i da nacrt godišnjih finansijskih izveštaja bude pripremljen kako bi
 • redovno;
 • Analiza poslovnih sistema i procesa i povezane kontrole;
 • Redovno izveštavanje Komiteta za reviziju i ispunjavanje svih drugih obaveza
 • utvrđuje Komisija za reviziju;

Mandat INTERNOG REVIZORA

 • Internog revizora imenuje Komisija za reviziju sa redovnim ugovorom o radu na 3 godine.

           Mesečna naknada zarade

 • Plata unutrašnjeg revizora određena je izjavom o politici za kompenzaciju viših službenika u okviru javnog preduzeća Železnička infrastruktura Kosova Infrakos Sh.a.

          Uslovi i kriterijumi koje INTERNI REVIZOR mora da ispuni:

 • Imaju fakultetsku diplomu iz ekonomije, prava, javne uprave, javnih finansija,
 • računovodstvo ili druge oblasti studija relevantne za sektor koji cé biti revidiran;
 • najmanje tri (3) godine profesionalnog radnog iskustva u oblasti interne revizije,
 • Interni i/ili kontrolor finansija i računovodstva;
 • Da bude sertifikovan kao interni revizor od licenciranih institucija u zemlji ili
 • izvan njega;
 • Kandidat mora biti oslobođen bilo kakvog sukoba interesa kao što je definisano Zakonom o sukobu interesa 06/L-011;
 • Dobro poznavanje pisanog i govornog engleskog je poželjno
 • Informacije o konkursnoj proceduri

Kandidati za UNUTRAŠNJEG REVIZORA moraju dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • Aplikacija; Izjava pod zakletvom;
 • Detaljan CV uključujući tačne datume zaposlenja i detalje odgovornosti za svaku poziciju, uključujući nivo donošenja odluka, broj zaposlenih pod nadzorom, budžet i odgovornosti:
 • Motivaciono pismo;
 • Dokaz o stručnoj spremi (diploma o završenim studijama i sertifikat internog revizora)
 • Dokaz o radnom stažu zajedno sa penzijskim fondom;;
 • Uvjerenje o osuđivanosti kojim se dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom (ne starijom od šest mjeseci) koju izdaje nadležni sud;
 • Kopija lične karte.

Podnosilac prijave mora dati datum i potpisati izjavu pod zakletvom u kojoj se navodi da ispunjava sve uslove podobnosti. Ova izjava zajedno sa aplikacijom može se preuzeti sa veb stranice Javnog preduzecá Infrastruktura Železnica Kosova Infrakos Sh.a.: www.infrakos.com/publikimet/punesimi/

Popunjena dokumentacija (zahtev zajedno sa zakletvom i svim prateciḿ dokumentima) predaje se lično u zatvorenoj koverti u kancelariju arhive u zgradi Uprave INFRAKOS na adresi Šeshi i Lirisi pn, Kosovo Polje, sa naznakom: za g. . Arsim Deliu, sekretar INFRAKOS-a, ili putem zvanične e-mail: rekrutimet@kosovorailway.com

Naziv radnog mesta mora biti jasno naveden u prijavi, a dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti kopije i ne vracajú se. Prijave podnete nakon isteka roka se ne prihvataju, a nepotpune prijave se odbijaju.

Kandidati koji konkurišu moraju tačno da unesu adresu i kontakt telefon, kao i e-mail adresu.

Svaki materijalni falsifikovanje, bilo namerno ili iz nemara, ili materijalna izmena informacija datih u prethodno pomenutoj izjavi, rezultiracé trenutnom diskvalifikacijom.

Bicé kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Železnička infrastruktura Kosova, "Infrakos" Sh.A, nudi jednake mogucností zapošljavanja za sve građane Republike Kosovo i podstiče sve žene i muškarce iz svih zajednica koji ispunjavaju kriterijume konkursa da se prijave.

Formalna procena kandidata i intervjui cé se obaviti u optimalno vreme nakon roka za prijavu. Komisija za reviziju NP Infrastruktura Železnica Kosova, "Infrakos" Sh.A., ima pravo formiranja uže liste kandidata kao i izbora Kancelarije za sveobuhvatnu reviziju.

Konkurs ostaje otvoren od 18. septembra 2023. do 17. oktobra 2023. godine u 16:00 časova.

Deklarata nën betim në gjuhen Serbe

Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 17/10/23 (20 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Fushë Kosovë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet