1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi Punësimi

TEB Sh.A. është duke kërkuar “Mbikëqyrës për Sigurimin e Cilësisë dhe Raportimin” për t'u rekrutuar në ekipin shumë dinamik të Departamentit të Sigurimit të Cilësisë dhe Raportimit në kuadër të Divizionit të Pajtueshmërisë, në Zyrën Qendrore.

 1. PËRGJEGJËSITË

1.1 Përgjegjësitë e Përgjithshme

 • Përgatitja e raporteve dhe prezantimeve në grup
 • Vëzhgimi i pyetësorit të grupit, përgjegjësia e tij/saj t`u përgjigjet atyre
 • Përgjegjës për zbatimin e standardeve të grupit
 • Sugjerimi në lidhje me përmirësimin dhe zhvillimin e detyrave
 • Këshillimi i standardeve dhe manualeve të grupit në përputhje me Bankën
 • Aplikimi i metodave të ndryshme sasiore për të analizuar dhe interpretuar informacionin/të dhënat nga burime të shumta të të dhënave
 • Përgatitja e raporteve periodike mbi detyrat që lidhen me pajtueshmërinë
 • Përgatitja e prezantimeve për menaxhmentin e lartë dhe komitetet
 • Komunikimi në mënyrë periodike dhe prezantimi i analizave dhe raporteve tek palët përkatëse
 • Gjenerimi dhe prezantimi i raporteve ditore/javore/mujore dhe vjetore në Divizion
 • Analiza e të dhënave dhe nxjerrja e sugjerimeve për palët e interesuara
 • Personalizimi i mjeteve dhe tabelave që mundësojnë trajtimin e nevojave specifike të raportimit të departamentit
 • Mban përgjegjësinë e saktësisë së raporteve dhe analizave të të dhënave të kryera
 • Ndihmon në sigurimin e raporteve të kërkuara nga Eprori

1.2 Përgjegjësitë e Kërkimit dhe Zhvillimit

 • Stafi duhet të kryejë kontrolle të pajtueshmërisë nën përgjegjësinë e tij/saj të përcaktuar nga Udhëhëqësi i Divizionit të Pajtueshmërisë dhe ai/ajo duhet të ndjekë planet e veprimit në lidhje me rezultatet e tilla të kontrollit
 • Stafi duhet të respektojë dispozitat e Ligjit Nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit dhe rregulloret tjera përkatëse të autoriteteve mbikëqyrëse.
 • Përgjegjës për përgatitjen e prezantimeve të pajtueshmërisë dhe Komiteteve të tjera përkatëse.
 • Kontribuon në konfigurimin e sigurimit më të mirë të cilësisë
 • Përgjegjës për përgatitjen dhe koordinimin e raporteve për Grupin dhe palët e lidhura
 • Përgjegjës për sigurimin e bashkëpunimit ndërmjet kornizës së grupit me standardet e grupit
 • Sigurimi i cilësisë më të mirë brenda departamentit për të siguruar që politikat, procedurat dhe kërkesat e grupit janë përmbushur
 • Vëzhgimi i statusit të rekomandimeve të auditimit, monitorimi i progresit dhe raportimi i tyre tek Udhëheqësi i Divizionit të Pajtueshmërisë.

1.3 Përgjegjësitë e Raportit dhe Vlerësimit

Kryen detyra të tjera të caktuara nga Udhëheqësi i Divizionit të Pajtueshmërisë për çështjet e Pajtueshmërisë.

1.4 Përgjegjësi të tjera

 • Respektimi i standardeve të grupit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit dhe sigurimi i performancës
 • Përgjegjës për të zbatuar dhe ndjekur të gjitha politikat dhe procedurat e publikuara
 • Sigurimi i cilësisë të Udhëheqësit të Divizionit të Pajtueshmërisë gjatë zbatimit të kërkesave/rekomandimeve të Bankës Qendrore dhe NjIF-it
 1. PËRGJEGJËSITË MENAXHERIALE

Përgjegjësitë e parashikuara në këtë titull janë të zbatueshme për personelin e Bankës që ka punonjës që i përgjigjen atij/asaj.

Më poshtë janë përgjegjësitë ndaj punonjësve që i përgjigjen atij/asaj:

 • Menaxhimi kryhet në atë mënyrë që funksionet e njësisë të kryhen pa asnjë vonesë,
 • Pyetjet dhe shqetësimet e drejtuara prej tyre zgjidhen, nëse jo, ua përcjell ato eprorëve të cilëve ai/ajo i përgjigjet.
 1. KUALIFIKIMET:
 • Diplomë universitare nga Departamenti i Ekonomisë ose Financës ose Administrimit të Biznesit të universiteteve me reputacion
 • Aftësi për të përgatitur raporte
 • Aftësi për të analizuar dhe vlerësuar
 • Aftësi për kërkime dhe mbledhje të të dhënave
 • Aftësi për të punuar në ekip në mënyrë efikase
 • Aftësi për të shpjeguar vetë si me shkrim dhe me gojë
 • Aftësi të forta prezantimi dhe shkrimi
 • Aftësi të forta organizative dhe vëmendje ndaj detajeve
 • Kompetencë shumë e mirë e gjuhës angleze
 • Kompetencë e shkëlqyer e aftësive teknike (më poshtë)
 • Njohuri adekuate të Sektorit Bankar, Kontrollit, Auditimit dhe Raportimit Financiar dhe përvojë të ngjashme
 1. SHKATHTËSITË TEKNIKE
 • Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint
 • SQL
 • Menaxhimi i projekteve
 • Google Docs
 • Të dhënat dhe analizat
 • Hulumtimi dhe mbledhja e të dhënave
 • Auditimi dhe sigurimi i cilësisë
 • Dokumentacionet e procesit

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 24.09.2023. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Employment Opportunity

TEB Sh.A is looking for “Quality Assurance and Reporting Supervisor” to be recruited in the very dynamic team of Quality Assurance and Reporting Department within Compliance Division, in Head Office.

 1. RESPONSIBILITIES

1.1 General Responsibilities

 • To prepare group reports and presentation
 • To follow group questionnaire, his/her is responsibility responds them
 • Responsible to apply group standards
 • Making suggestions regarding the improvement, development of its duties
 • Advising of group standards and manuals in accordance with Bank
 • Apply various quantitative methods to analyse and interpret information/data from multiple data sources
 • Prepare periodical reports on compliance related tasks
 • Prepare presentations for senior management and committees
 • Periodically communicate and present the analysis and reports to relevant parties
 • Generating and presenting daily/weekly/monthly and annual reports to the Division
 • Analysing the data and draw upon them suggestions for the interested parties
 • Customizing tools and spread sheets that enable the handling of specific reporting needs of department
 • Holding responsibility of accuracy of the Data reports and analyses conducted
 • Assist in ensuring the reports requested from the Superior

1.2 Responsibilities of Research and Development

The staff should perform compliance controls under her/his responsibility determined by Head of Compliance Division and he/she should follow up the action plans regarding such control results

 • The staff should respect Law No 05/L-096 on the Prevention of Money Laundering and Combating Terrorist Financing provisions and other relevant regulation of supervisory authorities
 • Responsible for preparation of Compliance and other related Committees presentations.
 • Contribute to better quality assurance set-up
 • Responsible for preparing and coordinating reports to the Group and related parties
 • Responsible for providing cooperation between group framework with group standards
 • Ensuring better quality assurance within department in order to ensure policies, procedure and group requirement are met
 • Follow up all audit recommendations status and monitor the progress and to report them to Head of Compliance Division.

1.3 Responsibilities of Report and Evaluation

Performs other duties assigned by the Head of Compliance Division on the Compliance issues.

1.4 Other Responsibilities

 • Complaint with group standards for prevention of money laundering and combating financing of terrorism and ensure the performance
 • Responsible to implement and follow all related published policies and procedures
 • Ensure Head of Compliance Division for quality assurance during implementing Central Bank and FIU requirements/recommendations
 1. MANAGERIAL RESPONSIBILITIES

The responsibilities provided under this heading are applicable to Bank personnel who have employees answerable to him/her.

Following are the responsibilities towards employees answerable to him/her:

 • Management is performed in such way that unit functions carried out without any delay,
 • Questions and concerns referred by them are resolved, if not, convey them to superiors he/she is answerable to.
 1. QUALIFICATIONS:
 • University degree from Economy or Finance or Business Administration Departments of reputable universities
 • Ability to prepare reports
 • Having ability to analyse and evaluate
 • Ability to research and data collection
 • Ability to work in a team efficiently
 • Having a skill to explain by himself as written and verbally
 • Strong presentation and writing skills
 • Strong organizational skills and attention to detail
 • Very Good competency of English Language
 • Excellent competency of technical skills (below listed)
 • Adequate understanding of Banking Sector, Control, Audit and Financial Reporting and similar experience
 1. TECHNICAL SKILLS
 • Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint
 • SQL
 • Project management
 • Google Docs
 • Data and Analytics
 • Research and data collect
 • Audit and Quality assurance
 • Process Documentations

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Deadline for applying is 24.09.2023. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

 

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet