1

Termat e Referencës - Për: Realizimin teknik i videove – metodologjia e punës së seancave terapuetike

Ruaj
Down Syndrome Kosova
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

TERMAT E REFERENCËS

Për Realizimi teknik i videove – metodologjia e punës së seancave terapuetike

Zbatuar nga: Down Syndrome Kosova - DSK

Mbështetur nga: Mbështetur nga: UNICEF në Kosove në partneritet me USAID në Kosovë.

Hyrje

Informtat e përgjithshme

Shoqata Down Syndrome Kosova - DSK

OJQ DSK është organizatë jo qeveritare, me status Shoqatë, themeluar me 4 mars 2007 nga themeluesit që janë prindër të fëmijëve dhe personave me sindromë Down. Numër regjistrimi; 5111389-6 dhe Nr. Fiskal: 600279485. DSK është organizatë nacionale dhe multi-etnike, e shtrirë me shërbimet e veta, pesë (5) zona rajonale të vendit; Prishtinë, Mitrovicë, Prizren ,Ferizaj dhe Gjilan.

Vizioni

Një shoqëri ku respektohet diversiteti njerëzor dhe personat me sindromë Down kanë mundësi të barabartë dhe mund të realizojnë potencialin e tyre.

Misioni

Promovimin, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të personave me sindromë Down në Kosovë dhe familjarëve të tyre.

Deri më tani Shoqata ka arritur të mobilizoj komunitetin që numëron mbi 980 famije të anëtarëve të komunitetit, për të organizuar nisma mbi promovimin dhe realizimin e të drejtave të barabarta të personave me sindromë Down dhe në përgjithësi të personave me aftësi të kufizuar. DSK ka punuar dhe vazhdon të punojë fuqishëm në mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të personave me sindromë Down. DSK deri më tani ka inicuar nisma inovatore të suksesshme të cilat kanë prekur drejtpërdrejtë nevojat dhe interesat e komunitetit të PAK-ve, të cilat janë vlerësuar të dobishme dhe me interes të përgjithshëm shoqëror.

Shoqata Down Syndrome Kosova është anëtare me të drejta të plota në Down Syndrome International (DSI), European Down Syndrome Association (EDSA), Down Syndrome Interest Medical Group (DSIMG), Caravan, anëtare në Shoqatën Europiane  të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuar (EASPD), Koalicioni Për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF, Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar FKAK, CIVIKOS,  Rrjetin  e Grave të Kosovës – RRKG, etj. Shoqata Down Syndrome Kosova ka programet e saj të shtrira në katër regjione; Prishtinë, Mitrovicë, Prizren dhe Ferizaj.

 1. Programi për Intervenim dhe Edukim të Hershëm (PIEH)
 2. Programi për Autonomi dhe Aftësim Profesional (PAAP)

Objektiva

Shoqata Down Syndrome Kosova është duke impementuar projektin “Fuqizimi i shërbimeve të integruara, efektive dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe adoleshentët me aftësi të kufizuara intelektuale" në kuadër të së cilit do të implementohen aktivitete si realizimi teknik i videove – metodologjia e punës së seancave terapuetike .

Në kuadër të këtij granti Shoqata Down Syndrome Kosova kërkon të angazhoj një kompani apo individ që do të bëjë realizimin e videos dhe të dërgojnë ofertën  e tyre sipas specifikave të kësaj thirrje:

Kualifikimi i nevojshëm

 • Përvojë e gjerë dhe dokumentim i përvojës së punës për angazhime të tilla;
 • Njohuri rreth punës së OJQ-ve.

Detyrat dhe përgjegjësitë

Nga i/e angazhuari/a pritet;

 • Realizimin e videos
 • Përshtatjen e materialit informativ në videon;
 • Dërgimin e një videofile_preview tek Shoqata Down Syndrome Kosova për komente;
 • Inkorporimin e të gjitha komenteve të përshtatshme nga DSK dhe të ri-dorzojë preview e adresuar
 • Të përgatisë dhe të paraqesë të gjitha kërkesat në bazë të planit dhe sipas cilësisë dhe standardit të pritur.

Angazhimi

Kompania apo individi  do të angazhohet me anë të një kontrate për shërbim nga Down Syndrome Kosova. Në këtë kontratë do të përcaktohen në mënyrë specifike pikat të cilat nuk janë të përfshira në këtë dokument.

Plani kohor

Angazhimi i kompanisë apo individit për realizimin e videos është për periudhën Shtator, 2023 Ditët e punës do të specifikohen në planin e punës në diskutim me stafin e DSK.

Politika për mbrojtje të fëmijëve

Si kusht për të hyrë në marrëdhënie pune, eksperti/ja/ kompania duhet të nënshkruaj Politikën e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe të respektojë termat dhe kushtet e saj. DSK ka një politikë të tolerancës zero ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit seksual.

Kushtet e pagesës

Pagesa do të bëhet në bazë të kushteve të përcaktuara në kontratën e shërbimit që do të përgatitet nga Down Syndrome Kosova e do të nënshkruhet nga i/e angazhuari/a/ përfaqësues e kompanisë. Pagesa do të realizohet përmes transaksionit bankar në valutën Euro. Pagesa do të bëhet pas përfundimit me sukses të angazhimit dhe dorëzimit të dokumenteve të cilësisë së pranueshme për DSK-së.

Dokumetet dhe procedurat për aplikim:

 • Çertifikatë e Biznesit për kompaninë
 • Portofolio;
 • Një draft propozim mbi metodologjinë e punës për këtë angazhim.
 • Propozimi financiar*

Aplikacionet duhet të dorëzohen në formë elektronike në e-mail adresën: info@downsyndromekosova.org me subjektin: Aplikim: Kompani apo individ për realizmin e videos-– metodologjia e punës së seancave terapuetike

Ose

Përmes zyres postale në adresën:

Down Syndrome Kosova

Rruga “Nazmi Mustafa”, Pejton, Prishtin

      Afati i fundit për dorëzimin e aplikacionit është: 19/09/2022 në ora 16:00.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet