1

Ekspert për Zhvillimin e Strategjisë për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun

Ruaj
European Center for Minority Issues Kosovo
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Ftesë për Shprehje Interesi/ Konsulent Individual

Data:11.09.2023

Detyra: Ekspert për Zhvillimin e Strategjisë për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun

Hyrje:

Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve në Kosovë (ECMI Kosova) është organizata kryesore joqeveritare (OJQ) e angazhuar në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave dhe interesave të të gjitha komuniteteve pakicë në Kosovë. Qëllimi ynë kryesor është të kontribuojmë në zhvillimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse, demokratike dhe të qëndrueshme multietnike në Kosovë. ECMI Kosova operon në një mjedis kompleks dhe të ndjeshëm, ku komunikimi efektiv dhe marrëdhëniet me publikun janë thelbësore për arritjen e misionit të saj.

Prandaj, ECMI Kosova kërkon të zhvillojë një Strategji gjithëpërfshirëse të Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun për të rritur vizibilitetin, shtrirjen dhe ndikimin e saj në Kosovë dhe më gjerë. Për ta arritur këtë, ECMI Kosova fton ekspertë të kualifikuar që të paraqesin propozime për zhvillimin e kësaj strategjie.

Fusha e punës:

Eksperti/ja i/e përzgjedhur do të jetë përgjegjës për zbatimin e detyrave të mëposhtme:

 • Realizimin e një analize të plotë të praktikave aktuale të komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun të ECMI Kosovës;
 • Vlerësimin e grupeve të synuara të organizatës, duke përfshirë komunitetet joshumicë, donatorët, agjencitë qeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe mediat.
 • Zhvillimin e një Strategjie të qartë dhe gjithëpërfshirëse të Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun, të përshtatur me objektivat e ECMI Kosovës dhe grupeve të synuara;
 • Përcaktimin e mesazheve dhe narrativave kryesore që rezonojnë me misionin dhe vlerat e ECMI Kosovës;
 • Planifikimin e një plani komunikimi, duke përfshirë mediat tradicionale dhe dixhitale, eventeve dhe aktiviteteve të komunikimit;
 • Rekomandimin e mjeteve dhe teknikave për monitorimin dhe vlerësimin e efektivitetit të strategjisë.

Orari kohor dhe raportimi:

Eksperti/ja do të angazhohet gjithsej 15 ditë për të zhvilluar strategjinë e komunikimit dhe ai/ajo do të punojë nën mbikëqyrjen e Drejtorit Ekzekutiv të ECMI Kosovës.

Dorëzimi:

Eksperti/ja pritet të japë si vijon:

 • Raportin fillestar që detajon qasjen, metodologjinë dhe planin e punës;
 • Draft Strategjinë e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun për shqyrtim dhe komente;
 • Strategjinë Përfundimtare të Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun, duke përfshirë një plan zbatimi.

Kompetencat e Ekspertit, Përvoja dhe Aftësitë e Kërkuara:

 • Diplomë Universitare e avancuar në Komunikim, Marketing ose fusha të ngjashme;
 • Përvojë e gjerë pune (të paktën 3 vjet) dhe dëshmi në komunikim, marketing dhe menaxhim strategjik;
 • Përvojë e dëshmuar në zhvillimin e Strategjive të Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun për organizatat jofitimprurëse ose të ngjashme, mundësisht në Kosovë ose në rajonin e Ballkanit;
 • Njohuri të forta për natyrën e mediave lokale, kanalet e komunikimit dhe ndjeshmëritë kulturore;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe shkrimi të gjuhës angleze.

Kërkesat e Propozimit:

Të interesuarit duhet të paraqesin propozime që përfshijnë:

 • CV dhe dy letra referimi;
 • Një përshkrim i detajuar i qasjes së propozuar, metodologjisë dhe afatit kohor për detyrën;
 • Buxheti i propozuar, duke përfshirë ditët e punës të nevojshme për zbatimin e punës dhe tarifën ose koston ditore për secilën fazë të detyrës.

Kriteret e Vlerësimit:

Propozimet do të vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme:

 • Kuptimi i objektivave dhe kërkesave;
 • Metodologjia dhe qasja e propozuar;
 • Përvoja dhe historia përkatëse ;
 • Kualifikimet dhe ekspertiza;
 • Konsiderata e kosto-efektivitetit dhe buxhetit ;
 • Një vlerësim i bazuar prej 80 pikësh për aspektin teknik të propozimit + 20 pikë do t'i jepet aspektit financiar të propozimit.

Afati i fundit i dorezimit:

Propozimet duhet të dorëzohen në mënyrë elektronike në info@ecmikosova.org me subjektin “Ekspert/e i/e Strategjisë së Komunikimit” jo më vonë se data 30 shtator 2023 ora 14:00 .


Invitation for Expression of Interest/ Individual Consultant

Date:11.09.2023

Assignment: Expert for Development of the Strategy for Communication and Public Relations

Introduction:

The European Centre for Minority Issues Kosovo (ECMI Kosovo) is the principal non-government organisation (NGO) engaged with the protection and promotion of the rights and interests of all minority communities in Kosovo. Our overarching goal is to contribute to developing an inclusive, democratic and stable multi-ethnic society in Kosovo. ECMI Kosovo operates in a complex and sensitive environment, where effective communication and public relations are essential to achieving its mission.

Therefore, ECMI Kosovo seeks to develop a comprehensive Communication and Public Relations Strategy to enhance its visibility, outreach, and impact in Kosovo and beyond. To achieve this, ECMI Kosovo is inviting qualified experts to submit proposals for the development of this strategy.

Scope of work:

The selected expert will be responsible for the following tasks:

 • Conduct a thorough analysis of ECMI Kosovo’s current communication and public relations practices;
 • Assess the organisation’s target audiences, including non-majority communities, donors, government agencies, civil society organisations and the media.
 • Develop a clear and comprehensive Communication and Public Relations Strategy tailored to ECMI Kosovo’s objectives and target audiences;
 • Define key messages and narratives that resonate with ECMI Kosovo’s mission and values;
 • Outline a multi-channel communication plan, including traditional and digital media, events, and outreach activities;
 • Recommend tools and techniques for monitoring and evaluating the strategy’s effectiveness.

Time schedule and reporting:

The expert will be engaged for a total of 15 days to develop the communication strategy and he/she will work under the supervision of the Executive Director of ECMI Kosovo.

Deliverables:

The expert is expected to deliver the following:

 • Inception Report detailing the approach, methodology, and work plan;
 • Draft Communication and Public Relations Strategy for review and feedback;
 • Final Communication and Public Relations Strategy, including an implementation plan 

Expert Competencies, Experience, and Skill Requirements:

 • Advanced University degree in Communication, Marketing or related field;
 • Extensive work experience (at least 3 years) and proven record in communications, marketing, and strategic management;
 • Proven experience in developing Communication and Public Relations Strategies for non-profit organizations or similar entities, preferably in Kosovo or the Balkan region;
 • Strong knowledge of the local media landscape, communication channels, and cultural sensitivities;
 • Excellent communication and written skills of English language.

Proposal Requirements:

The interested individuals should submit proposals that include:

 • CV and two reference letters;
 • A detailed outline of the proposed approach, methodology, and timeline for the assignment;
 • Proposed budget, including workdays needed for implementing the work and daily fee or cost for each phase of the assignment.

Evaluation Criteria:

Proposals will be evaluated based on the following criteria:

 • Understanding of the objectives and requirements;
 • Methodology and approach proposed;
 • Relevant experience and track record;
 • Qualifications and expertise;
 • Cost-effectiveness and budget considerations;
 • A points-based evaluation of 80 points for the technical aspect of the proposal + 20 points will be given to the financial aspect of the proposal.

Submission Deadline:

Proposals must be submitted electronically to info@ecmikosova.org  with email subject “Expert of Communication Strategy” no later than 30 September 2023 at 14:00hrs.


Poziv za iskazivanje interesovanja/ Individualni konsultant

Datum: 11.09.2023

Zadatak: Ekspert za izradu strategije komunikacije i odnosa s javnošću

Uvod:

Evropski centar za manjinska pitanja Kosovo (ECMI Kosovo) je vodeća nevladina organizacija (NVO) koja se bavi zaštitom i promocijom prava i interesa svih manjinskih zajednica na Kosovu. Naš sveobuhvatni cilj je da doprinesemo razvoju inkluzivnog, demokratskog i stabilnog multietničkog društva na Kosovu. ECMI Kosovo funkcioniše u složenom i osetljivom okruženju, gde su efikasna komunikacija i odnosi sa javnošću od suštinskog značaja za postizanje njegove misije.

Stoga, ECMI Kosovo nastoji da razvije sveobuhvatnu strategiju komunikacije i odnosa sa javnošću kako bi poboljšao svoju vidljivost, doseg i uticaj na Kosovu i šire. Da bi se ovo postiglo, ECMI Kosovo poziva kvalifikovane eksperte da podnesu predloge za razvoj ove strategije.

Oblast delovanja:

Izabrani ekspert će biti odgovoran za sledeće poslove:

 • Sprovođenje detaljne analize trenutne prakse komunikacije i odnosa sa javnošću ECMI Kosovo;
 • Procena ciljnih grupa organizacije, uključujući nevećinske zajednice, donatore, vladine agencije, organizacije civilnog društva i medije;
 • Razvijanje jasne i sveobuhvatne strategije komunikacije i odnosa sa javnošću prilagođene ciljevima i ciljnim grupama ECMI Kosovo;
 • Definisanje ključnih poruka i narativa koji su u skladu sa misijom i vrednostima ECMI Kosovo;
 • Izrada nacrta višekanalnog komunikacionog plana, uključujući tradicionalne i digitalne medije, događaje i aktivnosti na terenu;
 • Izrada preporuka alata i tehnika za praćenje i procenu efikasnosti strategije.

Vremenski okvir i izveštavanje:

Ekspert će biti angažovan ukupno 15 dana na razvoju strategije komunikacije i on/ona će raditi pod nadzorom Izvršnog direktora ECMI Kosovo.

Predmeti isporuke:

Od stručnjaka se očekuje da dostavi sledeće:

 • Početni izveštaj sa detaljima o pristupu, metodologiji i planu rada;
 • Nacrt strategije komunikacije i odnosa sa javnošću za pregled i povratne informacije;
 • Konačna strategija komunikacije i odnosa sa javnošću, uključujući plan implementacije.

Kompetencije, iskustvo i veštine eksperta:

 • Postdiplomske studije iz oblasti komunikacija, marketinga ili srodne oblasti;
 • Opsežno radno iskustvo (najmanje 3 godine) i dokazano iskustvo u komunikacijama, marketingu i strateškom menadžmentu;
 • Dokazano iskustvo u razvoju strategija komunikacije i odnosa sa javnošću za neprofitne organizacije ili slične subjekte, poželjno na Kosovu ili u regionu Balkana;
 • Dobro poznavanje lokalnog medijskog pejzaža, kanala komunikacije i kulturološke osetljivosti;
 • Odlične komunikacijske i pisane veštine engleskog jezika.

Uslovi:

Zainteresovana lica treba da dostave predloge koji uključuju:

 • CV i dva pisma preporuke;
 • Detaljan pregled predloženog pristupa, metodologije i vremenskog okvira za zadatak;
 • Predloženi budžet, uključujući radne dane potrebne za sprovođenje posla i dnevnu naknadu ili troškove za svaku fazu zadatka.

Kriterijumi za evaluaciju:

Predlozi će biti ocenjeni na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Razumevanje ciljeva i zahteva;
 • Predložena metodologija i pristup;
 • Relevantno iskustvo i evidencija;
 • Kvalifikacije i stručnost;
 • Razmatranje isplativosti i budžeta;
 • Procena zasnovana na bodovima od 80 poena za tehnički aspekt predloga + 20 poena će se dati za finansijski aspekt predlog.

Rok za dostavljanje:

Predlozi se moraju dostaviti elektronskim putem na info@ecmikosova.org na adresu e-pošte sa naslovom u predmetu “Ekspert za Komunikacijsku Strategiju”  najkasnije do 30. septembra 2023. godine u 14:00 časova.

 

Kategoria Marketing, Reklamim & PR
Skadon 30/09/23 (3 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet