The Kosovo Women's Network (KWN)

Koordinator/e dhe Mobilizues/e për Filantropi dhe Vullnetarë

	 	 

Rrjeti i Grave të Kosovë shpall të hapur pozitën:

Koordinator/e dhe Mobilizues/e për Filantropi dhe Vullnetarë

RrGK shpallë pozitë të hapur pune për Koordinator/e dhe Mobilizues/e për Filantropi dhe Vullnetarë. Kandidatët/et e përzgjedhur/a planifikohet të fillojnë punën gjatë muajit gusht 2019! Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe një letër motivuese në Anglisht dhe Shqipinfo@womensnetwork.org me titull (subject): “Emrin e pozitës”, deri me 19 korrik 2019. Vetëm kandidatët/et e listës së ngushtë do të kontaktohen.

Koordinator/e dhe Mobilizues/e për Filantropi dhe Vullnetarë

Kandidatët/et e suksesshëm/me duhet të posedojnë:

 • Përkushtim për të avancuar më tej barazinë gjinore në Kosovë, rajon dhe më gjerë;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në të folurit në publik dhe prezantime;
 • Ide inovative për fuqizimin e filantropisë në Kosovë, specifikisht lidhur me lëvizjen e grave;
 • Besim në rëndësinë e vullnetarizmit dhe aftësi për ta përçuar këtë tek të tjerët;
 • Përvojë të ngjajshme, preferohet por nuk kërkohet;
 • Aftësi “të mendojë jashtë kutisë”;
 • Marrëdhënie ekzituese me përkrahës financiar potencial të lëvizjes së grave;
 • Organizim shumë të mirë;
 • Aftësi ndër-personale dhe shkathtësi të bashkëpunoj mirë me ekipin dhe organizatat e tjera jo-qeveritare;
 • Edukim dhe përvojë në marketing, planifikim të biznesit dhe fusha të ngjajshme do të ishte e preferueshme, por nuk kërkohet;
 • Aftësi të punojë dhe të zgjidhë probleme e pavarur;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në të folur dhe në të shkruar në shqip dhe anglisht;
 • Aftësi në të folur dhe në të shkruar në gjuhën Serbe, preferohet por nuk kërkohet.

Përgjegjësitë kryesore janë:

 • Të bashkëpunojë ngushtë me palët kyçe të interest, përfshirë RrGK-në, anëtaret e saj, përkrahësit potencial dhe vullnetarët/et potenciale;
 • Të hulumtojë dhe të krijoj një Strategji inovative të Filantropisë për RrGK-në;
 • Të hulumtojë dhe të krijoj një Program për Vullnetarë/e për RrGK-në dhe anëtaret e saj;
 • Të përkrahë zbatimin e këtyre strategjive;
 • Të koordinojë vlerësimet e këtyre programeve, të dokumentojë mësimet e marra dhe të propozojë rekomandime për hapat e ardhshëm.

Aplikacionet e dërguara me vonesë dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do të pranohen. Thirrjet telefonike nuk rekomandohen, dhe thirrjet tek stafi i RrGK-së do të rezultojnë në uljen e pikëve për kandidatët/et potencial/e.

Misioni i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) është që të përkrahë, të mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në të gjithë Kosovën, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, fetare, etnike, mosha, niveli i arsimit, orientimi seksual dhe aftësia. RrGK e realizon këtë mision përmes shkëmbimit të përvojës dhe informatave, partneriteteve dhe rrjetëzimit, hulumtimeve, avokimit dhe shërbimeve.

Kosovo Women’s Network Announces Open Position:

Philanthropy and Volunteers Mobilizer and Coordinator

KWN is recruiting for a new full-time position, scheduled to begin work in August 2019! Please send your CV and motivation letter in English and Albanian to info@womensnetwork.org with the title of the position for which you are applying in the subject line by 19 July 2019. Only short-listed applicants will be informed.

Philanthropy and Volunteers Mobilizer and Coordinator

Minimum requirements

 • Strong commitment to furthering gender equality in Kosovo, the region, and more broadly;
 • Excellent public speaking and presentation skills;
 • Possesses innovative ideas for strengthening philanthropy in Kosovo, particularly related to the women’s movement;
 • Belief in the importance of voluntarism and ability to convince others of its importance;
 • Prior related experience welcome but not required;
 • Ability to “think outside the box”;
 • Existing relations with local conventional and unconventional potential financial supporters of the women’s movement;
 • Very organized;
 • Strong interpersonal skills and ability to collaborate well with a team and with other, diverse non-governmental organizations;
 • Educational background and experience in marketing, business planning, and similar fields could be an asset, but not required;
 • Ability to work and problem-solve independently;
 • Strong writing and speaking skills in both English and Albanian;
 • Serbian language skills welcome but not required.

Key responsibilities

 • Liaising closely with respective key stakeholders, including KWN, its members, potential unconventional supporters, and potential volunteers;
 • Researching and establishing an innovative Philanthropy Strategy for KWN;
 • Researching and establishing a Volunteer Program for KWN and its member organizations;
 • Supporting the implementation of these strategies;
 • Coordinating evaluations of these programs, documenting lessons learned, and proposing recommendations for next steps. 

Late applications will not be accepted. Telephone calls to KWN staff are not accepted and such calls may result in drop in points for the potential candidates for this position.

The Kosovo Women's Network (KWN) mission is to support, protect and promote the rights and interests of women and girls throughout Kosovo regardless of their political, religious, ethnicity, age, level of education, sexual orientation and ability. KWN accomplishes this mission through exchange of experience and information, partnerships and networking, research, advocacy and services.

TAGS: Rrjeti i Grave te Kosoves, PrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1405
Kategoria Administratë
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC