Rrjeti i Grave të Kosovë shpall të hapur pozitën: Asistent/e Ligjor/e

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) shpallë pozitë të hapur për praktikant/e si Asistent/e Ligjor/e. Kjo pozitë është me orar të plotë fleksibil dhe me pagesë.

Kandidatët/et e suksesshëm/e duhet të plotësojnë këto kushte:

 • Të kenë të përfunduara së paku 3 vite në fakultetin juridik, apo ta ketë të përfunduar fakultetin juridik;
 • I/e përkushtuar për barazi gjinore;
 • Të jetë fleksibil/e;
 • I/e hapur të pranoj sfida të reja;
 • I/e gatshëm/me të punoj nën presionin e kohës;
 • Bashkëpunim dhe komunikim të mirë me njerëzit dhe qasje ekipore;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në anglisht preferohet por nuk kërkohet.

Detyrat dhe përgjegjësitë që do të përfshijnë por jo domosdoshmërisht të kufizohen në:

 • Të bëjë monitorimin e seancave gjyqësore lidhur me dhunën me bazë gjinore dhe rastet e diskriminimit;
 • Të rishikohen arkivat e gjykatave lidhur me dhunën me bazë gjinore dhe rastet e diskriminimit;
 • Të mirëmbajë dhe plotësoj bazën e të dhënave si dhe shenimet e gjetjeve;
 • Të draftoj dhe të ofroj të dhëna gjatë hartimit të dokumenteve politike dhe raporteve bazuar në monitorim.

Për të aplikuar në këtë pozitë, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe një letër motivuese në info@womensnetwork.org, deri më 19 korrik, me titull: RrGK: Asistent/e Ligjor/e”.

Aplikacionet e dërguara me vonesë dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do të pranohen. Thirrjet telefonike nuk rekomandohen, dhe thirrjet tek stafi i RrGK-së do të rezultojnë në uljen e pikëve për kandidatët/et potencial/e.

Misioni i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) është që të përkrahë, të mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në të gjithë Kosovën, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, fetare, etnike, mosha, niveli i arsimit, orientimi seksual dhe aftësia. RrGK e realizon këtë mision përmes shkëmbimit të përvojës dhe informatave, partneriteteve dhe rrjetëzimit, hulumtimeve, avokimit dhe shërbimeve.

Kosovo Women’s Network Announces Open Position: Legal Assistant

The Kosovo Women’s Network (KWN) announces an open position for an internship for a legal assistant. This is a paid position, full time with flexible hours.

Successful candidates must meet the following criteria:

 • Completed at least 3 years in a law faculty or have a degree in law;
 • Committed to gender equality;
 • Flexible;
 • Open to accept new challenges;
 • Ready to work under time pressure;
 • Collaborates and communicates well with very diverse people;
 • English language skills are an asset but not required.

Main duties and responsibilities shall include but not necessarily be limited to:

 • Monitoring court sessions related to gender-based violence and discrimination cases;
 • Reviewing court archives related to gender-based violence and discrimination cases;
 • Maintaining a database and notes with findings; and
 • Drafting and providing input to policy papers and reports based on monitoring

To apply for this position, please send your CV and a letter of motivation to info@womensnetwork.org, by July 19, with the title: "KWN Legal Assistant".

Late applications will not be accepted. Telephone calls to KWN staff are not accepted and such calls may result in drop in points for the potential candidates for this position.

The Kosovo Women's Network (KWN) mission is to support, protect and promote the rights and interests of women and girls throughout Kosovo regardless of their political, religious, ethnicity, age, level of education, sexual orientation and ability. KWN accomplishes this mission through exchange of experience and information, partnerships and networking, research, advocacy and services.

TAGS: Rrjeti i Grave te Kosoves, PrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1916
Kategoria Juridik
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
Shpallje të Ngjashme Të gjitha
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC