Agrando

Ekspert për zhvillimin & rekrutimin e personelit / Menaxher i Burimeve Njerëzore (HR)

	 	 

EKSPERT PËR ZHVILLIMIN & REKRUTIMIN E PERSONELIT / MENAXHER I BURIMEVE NJERËZORE (m/w/d) (HR)

Lloji: Orar i plotë

Kategoria: Administratë

Rajoni: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Detajet

Data

13/06/2019

EKSPERT PËR ZHVILLIMIN & REKRUTIMIN E PERSONELIT / MENAXHER I BURIMEVE NJERËZORE (m/w/d) (HR)

 

Përshkrimi

A ju duket atraktive t’a mbështetni një ekip të ri, dinamik në zhvillimin e tij dhe të jepni kontribut të dukshëm në rritjen e kompanisë? Zhvillimi i talenteve është pasioni juaj, aftësitë tuaja të komunikimit si dhe ndjeshmëria juaj ju bën të veçantë? Ju keni një lidhje ose interes personal në bujqësi, gjithashtu është e rëndësishme që ju të punoni në një produkt të qëndrueshëm dhe të bëni një ndryshim? Ejani dhe bashkangjituni me ne.

Mirë se vini në Agrando! Ne jemi zyra e degës në Kosovë e kompanisë Agrando ( www.agrando.de), një kompani e re dhe inovative AgTech nga Mynihu, e cila digjitalizon tregtinë e produkteve të nevojshme bujqësore. Platforma Agrando i’u mundëson fermerëve dhe shitësve shit-blerjen e mjeteve dhe ushqimeve bujqësore online (si p.sh. farat bujqësore, plehrat, pesticidet dhe ushqimin e kafshëve etj.).

Qëllimi ynë nuk është të ndryshojmë strukturat tregtare ekzistuese, por të mbështesim fermerët dhe shitësit rajonalë në marrjen e hapave të parë drejt digjitalizimit me lehtësi, në mënyrë që të përfitojnë nga përparësitë saj.

 Në Agrando, ne jemi duke krijuar komunitetin e fermerëve të cilët mund të shkëmbejnë të dhëna në mënyrë anonime dhe të sigurt, të ndajnë informacionin, të blejnë produktet e nevojshme bujqësore dhe të bëjnë biznes më inteligjent.

Derisa po rritemi me shpejtësi, ne jemi duke kërkuar Menaxher të Burimeve Njerëzore (m/f/d) i cili është përgjegjës për të gjitha detyrat dhe proceset që lidhen me planifikimin, rekrutimin dhe veçanërisht, zhvillimin e punonjësve tanë, e në të njejtën kohë vepron si “Feel Good Manager” (m/f/d) i stafit.

 

Sfidat tuaja:

 • Përpunimi i strategjisë së rekrutimit të orientuar drejt së ardhmes
 • Përgjegjës i organizimit të procesit të plotë të rekrutimit
 • Ndihma aktive e kandidatëve
 • Organizimi i onboardings (hapave të parë në rrjedhshmërinë e punës)
 • Zhvillimi i mëtejshëm i brendit të punëdhënësit tonë dhe marketingut të   Brimeve Njerëzore 
 • Online/Offline
 • Përgjegjës për personelin dhe zhvillimin organizativ
 • Zhvillimi, vlerësimi dhe modifikimi i masave dhe proceseve të zhvillimit   të personelit
 • Përmirësim i vazhdueshëm i proceseve tona.

Përveç kësaj, ju ndjeheni bashkërisht përgjegjës për atmosferën në ekip dhe kujdeseni për kushtet optimale të punës. Ju do të jeni në gjendje të krijoni një marrëdhënie besimi me punonjësit në mënyrë që të njohim vështirësitë në fillim dhe të ofrojmë mbështetjen më të mirë të mundshme në zgjidhjen e problemeve. Ju do të mbledhni reagime nga ekipi, të kontriboni me idetë tuaja dhe të zbatoni projektet tuaja në mënyrë të pavarur.Ju pëlqen të organizoni ngjarje ekipore (nga festa verore e Agrando-s deri te një drekë spontane pikniku në diell) dhe të krijoni mundësi komunikimi ndërmjet punonjësve.

 

Kualifikimet tuaja:

 • Diplomë e përfunduar në psikologjinë e biznesit, ekonominë e   biznesit,ndonjë studim psikologjik ose ndonjë kualifikim tjetër të   krahasueshëm
 • Të paktën 2 vjet përvojë pune në Burime Njerëzore (HR)
 • Aftësi për të drejtuar funksionet menaxhuese të Burimeve Njerëzore   (HR)
 • Rrjedhshëm në të folur dhe në të shkruar në gjuhën angleze (gjuha   gjermane është plus, por jo patjetër)
 • Aftësi të fuqishme të komunikimit, talent organizativ, sensitiv,   kompetencë sociale dhe ndërkulturore
 • Entuziazëm, përkushtim dhe qëndrim pozitiv
 • Mënyrë e pavarur dhe e saktë e punës
 • Trajtimi i sigurt i mediave moderne dhe rrjeteve sociale
 • Lëvizje sipërmarrëse dhe punë e orientuar drejt zgjidhjes.

 

Ne ofrojmë: 

Në Agrando, ju do të punoni ngushtë së bashku me një ekip që është i pasionuar për të bërë një ndryshim në industrinë bujqësore dhe t’i mbështetsin fermerët në punën e tyre. Punë grupore, vetë-motivim, ndërsa drejtësia dhe kënaqësia e të gjithë punonjësve janë përparësitë tona kryesore. Ne punojmë shumë ngushtë me kolegët tanë në Gjermani dhe përfitojmë nga shkëmbimi ynë i rregullt ndërkulturor. Ne jemi të mbështetur nga një rrjet i fuqishëm i fermerëve, mentorëve, ‘business angels’ dhe investitorëve të mirënjohur të cilët punojnë ngushtë me ne duke ndarë përvojën dhe ekspertizën e tyre me të gjithë punonjësit në ‘workshops’ të rregullta dhe kreativitet në zgjidhjen e problemeve në punë grupore.

 

Perspektivat tuaja:

 • Aktivitete të shumta, vetë-përgjegjës dhe një fushë e madhe e lirisë   krijuese rreth temës së tërheqjes dhe mbajtjes së talenteve
 • Teknologjia e fundit hardverike, p.sh. Apple MacBook Pro dhe pajisje të   tjera
 • Rrugë të shkurtëra të vendimmarrjes dhe hapësirë për iniciativat tuaja
 • Ekipi i ri, i motivuar dhe ndërkombëtar, hierarki e sheshtë, kulturë e   hapur  e korporatave
 • Një atmosferë e gjallë në zyrë, ndërveprim i respektueshëm brenda ekipit, festë e përbashkët për arritjet e qëllimeve
 • Ambienti i punës frymëzues me ngjarje, ‘workshops’ dhe aktivitete të tjera
 • Fruta të freskëta, kafe dhe të tjera
 • Një produkt inovativ, i qëndrueshëm dhe i suksesshëm
 • Një kontratë pune të përhershme
 • Një pagë mbi mesataren, sipas standardeve gjermane.

Nëse jeni mbi mesataren të motivuar, doni vazhdimisht t’a zhvilloni veten dhe jeni të interesuar të punoni në një mjedis pozitiv dhe besnik, ne shpresojmë që të marrim aplikacionin tuaj të plotë duke përfshirë datën tuaj më të hershme për të filluar punën, si dhe propozimin e pagës. Të gjitha këto t’i dërgoni nëpërmjet E-mail-it  në pristina-jobs@agrando.de.

Nëse keni ndonjë pyetje tjetër, ju lutemi kontaktoni z. Kastriot Rexhepi në numrin +38343 557 551.

Ne ju mirëpresim të ju njohim! Ju mund të gjeni informacione të mëtejshme në:  www.agrando.de

MANAGER PEOPLE & ORGANIZATION

(m/w/d) / EXPERT ON PERSONNEL DEVELOPMENT & RECRUITING / HR-MANAGEMENT

 

Description

Do you find it exciting to support a young &dynamic team in its development and make a noticeable contribution to the growth of the company? Developing talents is your passion and your communication skills as well as your empathy make you stand out? You have a connection or personal interest in agriculture and it is important for you to work on a sustainable product and make a difference? Then get off and start with us now!

Welcome to Agrando Pristina! We are the Kosovan branch office of the Munich based company Agrando(www.agrando.de), a young and innovative AgTech company which digitalizes the trade of agricultural inputs. The Agrando platform enables farmers and retailers to trade seeds, plant protection, fertilizers and animal feed online. Our aim is not, to change existing trading structures, but to support regional farmers and retailers in taking the first steps towards digitalization in order to benefit from its advantages. At Agrando, we are establishing a community of farmers who can anonymously and securely exchange data, share information, purchase their agricultural inputs and do business smarter.

As we are growing rapidly, we are looking for a People & Organization Manager (m/f/d) who is responsible for all tasks and processes relating to the planning, recruiting and, in particular, the development of our employees, while at the same time acting as the Feel Good Manager (m/f/d) of the team.

 

Your challenges:

 • Elaboration of our future-oriented recruiting strategy
 • Responsible for the end-to-end recruitment of all positions
 • Active sourcing of candidates
 • Organization of onboardings
 • Further development of our Employer Branding & HR Marketing   Online/Offline
 • Responsible for personnel & organizational development
 • Development, evaluation and optimization of personnel development   measures and processes
 • Continuous improvement of our processes

Apart from that, you feel jointly responsible for the atmosphere in the team and take care of optimal working conditions. You will be able to build up a trusting relationship with the employees in order to recognize difficulties early on and provide the best possible support in solving problems. You will collect feedback from the team, contribute your own ideas and implement your own projects independently. You like to organize team events (from the Agrando summer party, our annual Christmas party to a spontaneous picnic lunch in the sun) and create opportunities for personal exchange between employees.

 

Your Qualifications:

 • Completed degree in business psychology, business economics or any psychological studies or any other comparable qualification
 • At least 2 years of HR experience
 • Proven knowledge in aptitude diagnostics
 • Fluent English, spoken and written
 • German is a plus but not mandatory
 • Strong communication skills, organizational talent, empathy, social and intercultural competence
 • Enthusiasm, commitment and a positive attitude
 • Independent and precise way of working
 • Safe handling of modern media & social networks
 • Hands-on mentality, entrepreneurial drive and solution-oriented working

 

We Offer

At Agrando, you will work closely together with a team that is passionate about making a difference in the agricultural industry and supporting farmers in their work. Teamwork, self-motivation, joy at work, fairness and satisfaction of all employees are our top priorities. We work very closely with our colleagues in Germany and benefit form our regular, intercultural exchange. We are supported by a strong network of farmers, mentors, business angels and well-known investors who work closely with us by sharing their experience and expertise with all employees in regular workshops and brainstorming sessions.

 

Your Perspectives:

 • Demanding, self-responsible activities and a great scope of creative freedom around the topic of
 • attracting and retaining talents
 • Latest hardware and technologies, e.g. Apple MacBook Pro and   accessories
 • Short decision-making paths and space for your own initiatives
 • Young, motivated & international team, flat hierarchies, open corporate culture
 • A vibrant atmosphere in the office, joy at work, respectful interaction within the team,
 • achievements of goals are celebrated together
 • Inspiring working environment with events, workshops and other activities
 • Fresh fruit, good coffee and more
 • An innovative, sustainable and successful product
 • A permanent and indefinite employment contract
 • An above-average salary according to German standards

If you are above-average motivated, want to continuously develop yourself and are interested in working in a positive and loyal environment, we look forward to receiving your complete application including your earliest possible start date and salary expectations via email to prishtina-jobs@agrando.de.

If you have any further questions, please contact Mr. Kastriot Rexhepi at +38343 557 551.

We look forward to getting to know you! You can find further information at: www.agrando.de

Shikime 2036
Kategoria Menaxhment
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC