Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada – Government

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - Ministarstvo za Rad i Socijalne Zaštite Ministry of Labour and Social Welfare

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, dhe në Ligjin Nr. 04/L-077  për Marrëdhëniet e Detyrimeve, me qëllim të ofrimit të shërbimeve të veçanta, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale :                                                                         

Shpall Konkurs Publik

për Marrëveshje për Shërbime  të Veçanta

Emri i Institucionit:  

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Titulli i punës:          

Bashkëpunëtor profesional,

Me prioritet për komunitete jo shumicë/minoritetit Rom,Ashkali,Egjiptian an

Lloji i kontratës:         

Marrëveshje për Shërbime të Veçanta–(MSHV)

Raporton te:             

Udhëheqësi i Departametit

Koeficienti :

6 (gjashtë)

Kohëzgjatja e kontratës:

Gjashtë (6) muaj 

Orari i punës:            

I plotë

Numri i ekzekutuesve:

1 (një)

Vendi:                        

Departamenti i Pensioneve -Prishtinë

Detyrat dhe kryesore:

  • Bashkëpunon me zyrtarët profesional në Departament të Pensioneve dhe zyrat e pensioneve nën mbikqyrje zyrtarëve përgjegjës;
  • Ofron këshilla profesionale rreth çështjeve që ndërlidhen me punën e pensioneve;
  • Bën analiza për çështjet që ndërlidhen me lajmërimet e pensionistëve;
  • Punon punë adminstrative në kuadër të skemave pensionale.

Shkathtësitë e kërkuara: (Kualifikimet, aftësitë dhe shkathtësitë tjera që kërkohen për ketë vend  të punës)

  • Diplomë bachelor,
  • Trajnime dhe kurse të kryera në fusha të ndryshme,
  • Njohja e punës me kompjuter është e domosdoshme;
  • Të njoh gjuhët zyrtare që fliten në Kosovë
  • Aftësi për punë në ekip;Aftësi të mira komunikative;

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs :

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë Qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar,  janë në posedim të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe të cilët kanë aftësitë fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.

Aktet ligjore dhe nënligjore që e rregullojnë rekrutimin :

Përzgjedhja bëhet në pajtim me nenin 12 paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/L-149 të Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077, Për Marrëdhëniet e Detyrimeve.  Në këtë konkurs zbatohet një procedurë e thjeshtësuar e rekrutimit.

Procedurat e konkurrimit :

Procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatët e jashtëm,  nga komunitet jo shumicë.

Paraqitja e kërkesave :

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Divizioni për Burime Njerëzore, Rruga ”Edit Durham”  Nr. 46-Prishtinë,afër sheshit“Zahir Pajaziti”ndërtesa e MPMS-së.

Për informata më të hollësishme mund ta kontaktoni  Divizionin për Burimeve Njerëzore, çdo ditë pune prej orës 8:00 – 16:00.

Konkursi mbetet i hapur 7(shtatë) ditë kalendarike, nga dita e publikimit, nga data: 12.06.2019 deri më 18.06.2019, që konsiderohet dita e fundit e mbylljes së konkursit.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë brenda 2 ditësh; aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit për kualifikimin arsimor, dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës, për të cilin konkurrohet.

Aplikacionet e dorëzuara nuk kthehen!

Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë nëpërmjet telefonit.

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, mirëpret aplikacionet nga të dy gjinitë nga të gjitha komunitetet.

TAGS: Ministria e Punes dhe Mireqenies SocialePrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 2158
Kategoria Administratë
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
Koronavirus - Live
1032
të infektuar
a
789
të shëruar
a
29
të vdekur
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC