Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Anëtarë të Komisionit Vlerësues për Projektet për Ofrimin e Shërbimeve të Punësimit për të rinj
Shpërndaje
	 	 

Republika e Kosovës - Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada – Government

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta / Ministry of Culture, Youth and Sports

FTESË PËR APLIKIM PËR ANËTARË TË KOMISIONIT VLERËSUES PËR PROJEKTET PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË PUNËSIMIT PËR TË RINJ

Bazuar në Rregulloren e MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të si dhe bazuar në Vendimin nr. 1047/2019 të datës, 29.05.2019 të lëshuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për thirrjen publike për Projekte për rritjen e punësimit të rinjve përmes ofrimit të shërbimeve të punësimit për të rinj, ftojmë Organizatat Jo Qeveritare/shoqërinë civile, të aplikojnë për të marr pjesë në komisionin e vlerësimit në cilësinë:

 • Përfaqësues nga OJQ-të (një anëtar)
 • Përfaqësues nga shoqëria civile në cilësinë e ekspertit (një anëtar)

Të drejtë aplikimi kanë:

 • Të punësuarit në organizatat jo-qeveritare aktive në Republikën e Kosovës;
 • Ekspertë të pavarur, cilët kanë të paktën 5 vite përvojë pune që ndërlidhet me administratën publike, hartimin dhe menaxhimin e projekteve në fushën e ndërmarrësisë, punësimit, aftësimit profesional, apo fusha të ngjashme.

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

 • Duhet të kenë të kryer së paku nivelin e studimeve Bachelor;
 • Të kenë të paktën 5 vite përvojë pune;
 • Të kenë përvojë në projektet e OJQ-ve;
 • Të mos jenë të emëruar politik, shërbyes civil apo pozita të ngjashme në administratën shtetërore.

Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 • Një letër motivimi;
 • Një CV të përditësuar;
 • Dëshmi për shkollimin dhe përvojën e punës;
 • Të punësuarit në OJQ duhet të dorëzojnë një letër nominimi nga Udhëheqësi i OJQ-së në të cilën aplikuesi është i punësuar.

Aplikimi mund të bëhet përmes e-mail: burim.mexhuani@rks-gov.net deri me datën 20.06.2019 dhe të shkruhet në subjekt pozitën për anëtar të komisionit për të cilin aplikoni.

TAGS: Ministria e Kultures, Rinise dhe SportitPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 544
Skadon 1 ditë
Orari Temporary
Lokacioni Prishtinë
Shpallje të Ngjashme Të gjitha
KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015
for Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC