ARKEP

Zyrtar Administrativ / Pranues i Mallit

Shpërndaje
	 	 

Në mbështetje të neneve; 11), 12) dhe 18) të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës; dispozitave të aplikueshme të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, dhe në referim të miratimit për shpalljen e konkursit (Zyrtarit Kryesor Financiar) Nr.Prot. 429/2/18 datë,15.05.2018 nga ARKEP dhe Aprovimit nga MAP- (SIMBNJ) të dhënë, dt. 18/05/2018, bazuar në paragrafin 4) neni 78 të Ligjit Nr. 04/L/109, Udhëheqësi më i Lartë Administrativ i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) më datë; 06/05/2018 autorizon shpalljen ;

 

 

VAZHDIMIN E K O N K U R S I T

 

 

Për plotësimin e pozitës së lirë

1)  Titulli i pozitës:

Zyrtar Administrativ/Pranues i Mallit

 

Nr. i referencës së pozitës:

ARKEP- AD/450/JP00033401

 

Pozita:

Pozitë e karrierës

 

Puna Provuese:

Dymbëdhjetë (12) muaj

 

Kategoria Funksionale:

Niveli Profesional

 

Grada e vendit të punës:

ART – 60

 

Numri i pozitave:

Një (1)

 

Vendi i punës:

Prishtinë

 1. Qëllimi i vendit të punës (përshkrim i shkurtër i qëllimit të pozitës dhe çka duhet të arrijë kjo pozitë)

Të bëjë pranimin, deponimin dhe dhënien te personeli të pasurive jo financiare dhe mbajtjen e saktë të shënimeve mbi rezervat e pasurive jo financiare të Autoritetit, për të siguruar mbarëvajtjen e proceseve të punës në Autoritet.

Detyrat kryesore;(përshkrim i shkurtër i detyrave kryesore, të renditura për nga rëndësia)

 • Bën pranimin e faturave dhe mallrave të dërguar nga Operatoret Ekonomik, duke krahasuar çmimet e tyre me çmimet e ofertuara/kontraktuara;
 • Regjistron të gjitha faturat e pranuara në librin e faturave, në sistemin e Free Balancit sipas klasifikimeve ekonomike;
 • Mban evidence të plot mbi të gjitha mallrat e pranuara, bënë barkodimin e tyre, si dhe kontrollon gjendjen fizike të tyre, numrin serik, sasinë, peshën, gjatësinë duke i krahasuar me specifikimet sipas fletëporosisë, apo dokumentet e kontratës;
 • Përgatit raport për gjendjen e mallrave në depo sipas kërkesës së Drejtorit;
 • Përkujdeset për sistemin e regjistrimit dhe shifrimin e gjithë inventarit, shpërndarjen e mallrave në bazë të kërkesave, sigurimin që shënimet e lëvizjes së mallrave dhe dorëzimit të tyre janë proceduar në përputhje me programin E-Pasuria;
 • Ruan të dhënat mbi mallrat e Autoritetit dhe mban shënime elektronike, kurse zyrtarit të pasurisë ia përcjell një kopje të faturës, bashkë me kopjen e fletë pranimit te mallit dhe gjendjen e saj;
 • Përgatitë raporte lidhur mbi mallrat për blerje dhe raporton mbi shpërndarjen e mallrave të blera;
 • Angazhohet në mënyrë të vazhdueshme për ngritje të aftësive profesionale përmes pjesëmarrjes në programe trajnime të avancuara në temat që ndërlidhen me mandatin e përgjithshëm të departamenti dhe detyrat kryesore nga përshkrimi i vendit të punës, për të siguruar rezultatet dhe performancën e pritur në drejtim të arritjes së plot të objektivave individuale të punës dhe të departamentit;
 • Kryen detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret momentale të cilat me arsye mund të kërkohen kohë pas kohe sipas nevojës me kërkesën e Drejtorit të Administratës dhe/apo Kryetarit të Bordit.

Kriteret e kërkuara (kualifikimet, përvojat, si dhe aftësitë tjera që kërkohen për këtë vend të punës)

 • Përgatitja shkollore Diplomë Universitare, Ekonomik apo Juridik;
 • përvojë në punë te ngjashme 1(një) vjet e dëshirueshme.

Karakteristikat e pazakonta të mjedisit të punës, nëse ka (p.sh. rreziqet e jashtëzakonshme në vendin e punës, presionet fizike ose rreziqet nga ekspozimi ndaj substancave të rrezikshme ose përdorimi i pajisjeve që paraqesin rrezik dhe të cilat rezultojnë nga natyra e vendit të punës ose vendndodhja e vendit të punës)

S'ka

Aftësitë personale;

 • Njohje të mirë të legjislacionit, procedurave dhe sistemeve të menaxhimit dhe regjistrimit të pasurisë, sistemit të Free Balanc dhe E-Pasurisë;
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur e mbikëqyrje minimale dhe në mjedis ekipor;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në përdorimin e kompjuterit, veçanërisht programeve MS Word dhe Excel dhe Internetit;
 • Njohuri të mira të gjuhës shqipe .

Data e publikimit;

06/05/2018

 

 

 

12/06/2018

Data e mbylljes së publikimit;

 

 

 

 

 1. Aplikimi;

Aplikacioni mund të merret në Autoritetin Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare, e cila gjendet në adresën: Rr.Bedri Pejani Nr. 23, Prishtinë, ose mund të shkarkohet nga ueb-faqja www.arkep-rks.org tek rubrika e punësimit.

Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopje të dëshmive të kërkuara sipas shpalljes për rekrutim dorëzohen pranë Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare në zarf të mbyllur; dhe/apo mund të dërgohen përmes postës elektronike në adresën elektronike; info@arkep-rks.org ose të dërgohen përmes postës në adresën; Rruga ‘Bedri Pejani’ Nr. 23, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës.

Aplikacionit duhet ti bashkëngjiten të dhënat personale mbi përvojën paraprake dhe gjitha kopjet e kualifikimeve (diplomave; certifikatave të trajnimeve; dëshmi të njohjes së gjuhëve të huaja dhe përdorimit të kompjuterit).

Për informata shtesë mund të kontaktoni në numrin e tel. 038 212 345

Njoftimi mbetet i hapur për dorëzimin e aplikacioneve 7 ditë nga dita e publikimit.

 1. Informatë e përgjithshme për të gjithë kandidatët

Shërbimi Civil i Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në nenin 11, par. 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohet dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen.

Shikime 972
Kategoria Administratë
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC