1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Koordinator/e i/e Projektit

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) shpallë pozitë të re pune me orar të plotë.

Ju lutemi dërgoni:

 1. CV-në tuaj;
 2. Letrën motivuese në shqip dhe anglisht; dhe
 3. Dy letra reference (me kontakte)

kosovawomensnetwork@gmail.com me titull (subject): “RrGK: Koordinator/e i/e Projektit”, deri me 11 qershor 2023.

Vetëm kandidatët/et e listës së ngushtë do të kontaktohen.

Kandidatët/et e suksesshëm/me duhet të posedojnë:

 • Përkushtim për të avancuar më tej barazinë gjinore në Kosovë, rajon dhe më gjerë;
 • Së paku diploma Bachelor në shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare apo fusha të ngjashme;
 • Së paku 2 vite përvojë me koordinime të projektit;
 • Preferohet përvoja në menaxhimin e projekteve të financuara nga donatorë të huaj;
 • Përkushtim dhe interesim për të mbështetur fuqizimin e lëvizjes feministe në Kosovë
 • Interesim dhe e preferueshme njohuri ideale në modalitetet e financimeve "alternative" për mbështetjen e lëvizjes feministe, përfshirë financimin thelbësor dhe mbështetjen fleksibile;
 • Njohuri dhe përvojë me kornizën relevante ligjore të Kosovës, institucionet e Kosovës dhe proceset vendimmarrëse;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në të shkruar dhe në të folur në shqip dhe anglisht;
 • Preferohet aftësi e shkëlqyeshme në të shkruar dhe në të folur në Serbisht;
 • Aftësi për prezantim publik;
 • Vëmendje të shkëlqyeshme për detaje;
 • Shkathtësi të organizimit;
 • Aftësi ndër-personale dhe shkathtësi të bashkëpunojë mirë me ekipin dhe organizatat e tjera jo-qeveritare;
 • Ndershmëri, durim dhe aftësi për tu adaptuar lehtë;
 • Aftësi të punojë dhe të zgjidhë probleme në mënyrë të pavarur.

Përgjegjësitë kryesore janë:

 • Në përgjithësi, të jetë përgjegjës/e për koordinimin efikas, efektiv dhe në kohë të të gjitha aktiviteteve të parapara në projekt në bashkëpunim me partneret dhe anëtarët e stafit të RrGK;
 • Të sigurojë që çdo gjë të jetë në përputhshmëri me rregulloren e Politikave të RrGK;
 • Të mbështesë fuqizimin e lëvizjes feministe në Kosovë në përputhje me Strategjinë e RrGK-së;
 • Të përkrahë dhe të mentoroj partneret e projektit dhe përfitueset e granteve të Fondit të Grave të Kosovës (organizata për të drejtat e grave) sipas nevojës, në drejtim të avancimit të kapaciteteve të tyre dhe sigurimit të zbatimit efektiv të projektit;
 • Të përgatis raporte mujore dhe narrative, përfshirë takimin mujor me partnerë për të shënuar përparimin e tyre të raportimit, në bashkëpunim të ngushtë me Menaxheren e Programit të RrGK;
 • Të mirëmbajë dhe të rishikojë databazën e monitorimit dhe vlerësimit të projektit.

Aplikacionet e dërguara me vonesë nuk do të pranohen. Thirrjet telefonike tek stafi i RrGK-së do të rezultojnë në uljen e pikëve për kandidatët/et potencial/e

Misioni i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) është që të përkrahë, të mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në të gjithë Kosovën, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, fetare, etnike, mosha, niveli i arsimit, orientimi seksual dhe aftësia. RrGK e realizon këtë mision përmes shkëmbimit të përvojës dhe informatave, partneriteteve dhe rrjetëzimit, hulumtimeve, avokimit dhe shërbimeve.

Kategoria Menaxhment
Skadon 11/06/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet