1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Bazuar në Ligjin e AKP-së Nr.04/L-034 si dhe Nenet 8 dhe 10 të Ligjit të Punës Nr. 03/L – 212, Agjencia Kosovare e Privatizimit shpall:

Konkurs për Zyrtar Financiar në NSH “Jatex” në Gjakovë (1 pozitë)/nr referues 1/2023

Personat që përzgjidhen për pozitën e Zyrtarit Financiar të NSH “Jatex” në Gjakovë ndër të tjera duhet të ketë:

 • Diplomë të nivelit universitar në ekonomi, financa, administrim biznesi, menaxhim. Diploma post diplomike e nivelit master është përparësi;
 • Tri (3) vjet përvojë pune në financa dhe kontabilitet dhe në punët dhe detyrat e njëjta;
 • Aftësia organizative;
 • Aftësia për kryerjen e punëve;
 • Të ketë integritet të lartë moral dhe t’i përmbahet standardeve të larta të etikës;
 • Aftësi të shkëlqyeshme ndër personale dhe aftësi në zgjidhjen e konflikteve;
 • Njohuri të rrjedhshme në të folur dhe në të shkruar në njërën nga gjuhët zyrtare, njohja e gjuhës angleze është përparësi;
 • Njohuri të shkëlqyeshme në aplikacionet e Microsoft Office.

Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrtarit të Financave

 • Regjistrimi i faturave të blerjeve dhe shitjeve në përudhje me standardet e kontabilitetit dhe ligjeve të tjera të zbatueshme;
 • Mirëmbajtja e dokumentacionit financiar në bazë të kërkesave ligjore;
 • Regjistrimi dhe konsolidimi i llogarive bankare dhe arkës;
 • Përgatitja e librave tregtare, konfirmimi i tyre dhe dokumentacionin përkatës;
 • Përgatitja dhe menaxhimi i llogarive të arkëtueshme dhe të pagueshme;
 • Mbajtja e evidencës së punës ditore për punëtorët e Ndërmarrjes;
 • Përgatitja e listës së pagave;
 • Përgatitjen e pasqyrave financiare;
 • Deklarimi i tatimeve;
 • Kontrollimi dhe barazimi i listave të regjistrimeve vjetore nga ana e komisioneve me financa;
 • Është përgjegjës për punë dhe detyra të punës që i janë përcaktuar apo i përcakton e i përgjigjet Udhëheqësit të kontabilitetit.

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme:

 • Aplikacioni i punësimit (konsiderohet si CV dhe vlerësohet nga Komisioni);
 • Letër Motivuese;
 • Diploma Universitare;
 • Dëshmi për përvojën e punës;
 • Kopjen e letërnjoftimit/Pasaportës;
 • Certifikatë nga Gjykata që nuk është i dënuar apo në procedurë penale; si dhe
 • Çdo dokument që provon plotësimin e kushteve për aplikim të përcaktuara në shpalljen e konkurrimit dhe të deklaruara në aplikacion.

Mënyra e Aplikimit

 • Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kompletuar më së largu me datë 9/6/2023 ne ora 16:00 në emalin jatex1947@gmail.com ose edhe fizikisht në zyrat e Ndërmarrjes Jatex në Gjakove.

Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 09/06/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Gjakovë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet