1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar.

SOS Fshatrat e Fëmijëve në kuadër të Projektit PRIDE bën Ftesë për Ofertë për lekturim të librit PRIDE I cili përmban 344 faqe

Ofertuesit e interesuar duhet të plotësojnë kriteret si më poshtë dhe të dërgojnë të bashkëngjitura:

Për biznese

 • Certifikatën e regjistrimit të biznesit/ NUI
 • Fushëveprimtaria të jetë: Publikimi, lekturimi, editimi i librave
 • Dëshmi për përvojë në lekturim së paku 5 vjet
 • Cmimin për faqe
 • Cmimi të kuotohet në euro pa tvsh
 • Oferta duhet të jetë e vulosur dhe nënshkruar apo me llogo zyrtare

Për individ:

 • CV- në
 • Diplomat përkatëse në fushën e gjuhës dhe letërsisë shqipe
 • Dëshmi për përvojë në lekturim së paku 5 vjet
 • Cmimin për faqe
 • Cmimi duhet të përfshijë vlerën bruto/ në pagesa për persona fizik
 • Oferta duhet të jetë e nënshkruar

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë 10 ditë nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë

Kriteret e përzgjedhjes së ofertës:

 1. Plotësimi i kritereve sipas kërkesës
 1. Pas plotësimit të kritereve; çmimi më i lirë

Ofertën  tuaj   mund  ta   dergoni  deri   me   datë:  01.06.2023 në   email   adresën:

procurement1@soskosova.org

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet