Agjencia e Kosovës për Inteligjencë

Vende të lira të punës

	 	 

Bazuar në Ligjin nr.03/L-063, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë (AKI), shpall:

KONKURS PËR VENDE PUNE

Numri i referencës: AKI 1/2019
Nivelet e pagave: Të klasifikuara
Orari i punës: I plotë
Kohëzgjatja e kontratës: E pacaktuar
Vendet e punës: AKI (Objekt Qendror dhe Rajone)

Konkursi shpallet në fushat:
1. Inteligjencë;
2. Përkthim anglisht-shqip dhe anasjelltas;
3. Financa;
4. Kibernetikë;
5. Siguri fizike (inkurajohen edhe kandidatet e gjinisë femërore);
6. Shërbime mbështetëse administrative;
7. Mirëmbajtje-higjienë (Rajoni i Prizrenit).

Kualifikimet dhe kushtet e përgjithshme për pjesëmarrje në procesin e rekrutimit: 
• Kandidatët për fushat 1,2,3 duhet të kenë kualifikim universitar;
• Kandidatët për fushën 4 duhet të kenë kualifikim universitar apo arsimim të mesëm, si dhe njohuri të thelluara në fushën kibernetike;
• Kandidatët për fushat 5 dhe 6 duhet të kenë kualifikim të mesëm;
• Kandidatët për fushën 7 duhet të kenë arsimim fillor;

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e përgjithshme për punësim në AKI si më poshtë:
• Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
• Të jenë mbi moshën 18 vjeçare;
• Të kenë kualifikimet e duhura arsimore dhe profesionale;
• Ndaj tyre të mos jetë marrë masa e përjashtimit ose e largimit nga puna në AKI apo institucionet e tjera me natyrë të ngjashme;
• Kalimi me sukses i procedurave të rekrutimit.

Kandidatët për punësim në AKI do t’i nënshtrohen ekzaminimit mjekësor, verifikimit të sigurisë si dhe mund t’u nënshtrohen edhe kushteve tjera specifike.

Përveç kushteve të mësipërme kandidatët duhet të plotësojnë edhe standardet strikte të sigurisë të parapara në nenin 14 i ligjit nr.03/L-063 për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë.

Procedura e përzgjedhjes:
Procesi i brendshëm i përzgjedhjes është i klasifikuar dhe përbëhet nga disa faza të selektimit dhe testimit. Përzgjedhja e kandidatëve për pozitat përkatëse do të bëhet varësisht prej kualifikimeve, bazuar në kriteret dhe kushtet e përgjithshme të përshkruara në konkurs si dhe kriteret dhe kualifikimet tjera specifike të brendshme.

Kandidatët mund të aplikojnë në më së shumti dy fusha, kurse AKI do të bëjë selektimin për vazhdim të procedurave konkurruese në njërën fushë/pozitë, në bazë të vlerësimit të profilit dhe përshtatshmërisë së kandidatit me kërkesat për pozitën përkatëse.

Kohëzgjatja e punësimit:
Punësimi në AKI është me afat të pacaktuar, pas përfundimit me sukses të periudhës provuese, bazuar në Ligjin për AKI, rregullat dhe procedurat e brendshme.

Procedura e aplikimit:
Kandidatët e interesuar duhet të plotësojnë aplikacionin për punësim dhe të bashkëngjitin dokumentet apo dëshmitë si në vijim:
• një letër motivimi;
• kopjet e dëshmive për përfundim të studimeve të lëshuara nga institucionet arsimore (për kandidatët që kanë përfunduar shkollimin jashtë vendit diploma duhet të jetë e nostrifikuar);
• dëshmitë për përvojë pune, kualifikime të tjera, certifikatat e trajnimeve apo formave tjera të aftësimit profesional (nëse kanë);
• certifikata e lindjes;
• kopja e letërnjoftimit ose pasaportës;
• një fotografi të formatit 5x5 (jo më e vjetër se një muaj);
• certifikata nga evidenca e personave kundër të cilëve është duke u zhvilluar procedura penale dhe personave të dënuar (jo më e vjetër se tre muaj).

Aplikacioni për punësim shkarkohet në web faqen zyrtare të AKI www.aki-rks.org dhe pas plotësimit, së bashku me dokumentet e kërkuara më sipër futet në pliko dhe dorëzohet personalisht në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, në adresën: rruga Lidhja e Pejës (M9), nr.66, 10000 Prishtinë.

KLIKO KËTU PËR TË SHKARKUAR APLIKACIONIN.

Data e mbylljes së konkursit:
Konkursi do të jetë i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë kalendarike nga data e publikimit në mjete të informimit, përkatësisht nga data 03.06.2019 deri me datën 17.06.2019, çdo ditë pune (e hënë e premte nga ora 08:00-16:00).

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të përcaktuar më lartë nuk pranohen, kurse aplikacionet e mangëta/të pa kompletuara refuzohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur për fazat e mëtejme do të kontaktohen.

Agjencia e Kosovës për Inteligjencë ofron mundësi të barabarta për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar.

Aplikimi nga ana juaj të jetë diskret.

Sqarim: certifikata nga evidenca e personave kundër të cilëve është duke u zhvilluar procedura penale dhe personave të dënuar, jo më e vjetër se tre muaj – (e lëshuar nga gjykata themelore e Republikës së Kosovës).

TAGS:  AKI, PrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 3448
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC