1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi Punësimi

TEB Sh. A kërkon një (1) “Zyrtar të Lartë / Zyrtar të Kontrollit të Brendshëm të TI-së” për t'u punësuar në Departamentin e Kontrollit të Brendshëm në Zyrën Qendrore.

Përkufizimi i punës:

Ai / Ajo do të jetë kryesisht përgjegjës për kontrollet e lidhura me TI-në, por edhe për detyrat tjera të dhëna nga Menaxheri i Kontrollit të Brendshëm brenda perimetrit të Statutit të Departamentit të Kontrollit të Brendshëm.

Përgjegjësitë:

 • Rishikimi i politikave lokale të TI-së dhe sigurimi qëe ato janë në përputhje me politikat e Grupit dhe legjislacionin vendas,
 • Kryerja e rishikimeve të pavarura lidhur me kontrollet periodike të TI-së, të përpiluara nga kontrolli i nivelit të parë të TI-së,
 • Sigurimi i ekzekutimit efektiv dhe efikas të aktiviteteve të menaxhimit të rrezikut të TI-së,
 • Përpilimi i raporteve të sakta për kontrollet e kryera dhe monitorimi i zbatimit të planeve të veprimit.

Kualifikimet e nevojshme:

 • Diplomë Universitare në Teknologji të Informacionit, Inxhinieri Kompjuterike, Ekonomi, Administrim Biznesi,
 • Përvojë e punës lidhur me TI-në, Rrezikun, Auditimin dhe Kontrollin është shumë e preferueshme,
 • Aftësi të duhura analitike / vlerësuese,
 • Aftësi shumë të mira komunikuese verbale dhe me shkrim në shqip dhe anglisht,
 • Bashkëpunim dhe korrespondencë proaktive,
 • Aftësi për të raportuar, hulumtuar dhe grumbulluar të dhëna,
 • Njohuri përkatëse në MS Word, MS Excel dhe MS Power Point

Kërkesa Shtesë:

 • Konfidencialitet
 • Sjellje etike dhe qasje solide disiplinore ndaj detyrave dhe objektivave
 • Pamje dhe qasje profesionale
 • Përpikëri dhe efikasitet në raportim
 • Aftësi për ta zhvilluar veten ndaj kërkesave të ligjeve dhe rregulloreve të reja

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 05.06.2023. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Employment Opportunity

TEB Sh. A is looking for one (1) “IT Internal Control Officer / Senior Officer” to be recruited in Internal Control Department in Head Office.

Job definition:

He/She will be mainly responsible for IT-related controls but also for the other tasks given by the Internal Control Manager within the perimeter of the Internal Control Department Charter.

Responsibilities:

 • Reviewing local IT policies and ensuring that they comply with Group policies and local legislation,
 • Performing independent reviews on IT-related periodic controls produced by IT first level control,
 • Ensuring effective and efficient execution of IT risk management activities,
 • Producing accurate reports on the controls performed and monitors the implementation of action plans,

Qualifications required:

 • Bachelor's degree in Information Technology, Computer Engineering, Economy, Business Administration,
 • IT, Risk, Audit and Control related work experience is highly preferable,
 • Strong analytical/ evaluating skills,
 • Very good verbal and written communication skills in Albanian and English,
 • Proactive collaboration and correspondence,
 • Ability to report, research and data collection,
 • Good knowledge of MS Word, MS Excel and MS Power Point

Additional Requirements:

 • Confidentiality
 • Ethical behaviour and a solid disciplinary approach toward the tasks and objectives
 • Professional appearance and approach
 • Punctuality and efficiency in reporting
 • Ability to develop him or herself towards new laws and regulation requirements

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 05.06.2023. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

 

Kategoria Teknologji e Informacionit
Skadon 05/06/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet